Name Zhou DunyiP[
Person ID 0000504
Index Year 1073
Gender k
Year of Birth 1017_H1~
Year of Death 1073_6~
Age 57
Dynasty Song
Alternate Names Lianxi(Studio name, Style nameǦWBO) ; Lianxi xiansheng˥(Studio name, Style nameǦWBO) ; MaoshuZ(Courtesy namer) ; Yuan(Posthumous Name문)
ye YingdaoD
Choronym Runann
Notes Zhou(1) Dunyi [504] Guangdong TZ, 15.3a. According to his nianpu, in 1031, when his father died, Dunyi's mother travelled to the home of her brother, Zheng(1) Xiang(5) [15288], in Kaifeng. Dunyi was 15 years old at this time. In 1036, Zheng(1) Xiang memorialized an office for Dunyi and in this year he married his first wife, surname Lu(5) (daughter of a Lu(5) San). In 1058, surname Lu(5) died a year after giving birth to Dunyi's first son, Shou [15291]. At this time he held office in Hezhou where Shou was born. In 1059, still in Hezhou, Pu(1) Zongmeng [1408] traveled from Sichuan to meet him and at this time arranged a marriage between Dunyi and his sister. In 1062, surname Pu, gave birth to Dunyi's second (and last son), Dao [16407], in Ganzhou where Dunyi held a post. See Zhou Dunyi, WJ, 185-197. CBD, 2, 1486-90.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --n--D{--D(Yingdao) Basic Affiliationye(򥻦a})       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:8234)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   yin privilege: general(Ţ) 1036 20      

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . zhi mou jun shi(Yx) --nF--ndx(Nankang Jun) 1068 1069   jpuکSong liang Hu da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 5692
 2 . da li si cheng(jzx) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:8234)  
 3 . guo gong(ꤽ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:8234)  
 4 . mi shu sheng zheng zi(Ѭ٥r) --enD--ݦ{--n(Ru'nan) 1241nE1~        
 5 . si li can jun(qzѭx) --n--nwx(Nan'an Jun)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:8234)  
 6 . xian ling(O) --snF--s{--۶(Guiyang)          
 7 . xian ling(O) --snF--s{--۶(Guiyang)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:8234)  
 8 . xian ling(O) --n--{--뿤(Chen Xian)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:5339)  
 9 . zhi mou xian shi(Y) --n--x{--n(Nanchang)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:8234)  
 10 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --n--{(Chen Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:8125)  
 11 . xian zhu bu(Dï) --n--x{--(Fenning) 1151 1153   ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZLMasterFileLineID 10604
 12 . zhuan yun si pan guan(BqPx) --snF(Guangnandong Lu) 1068 1070     Hartwell defined the office as Guangnan Dong yunpan (snFBP)

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . honest official}O;`O      
 2 . office: finance[]Fx]      

# Kin Type Kin Name
 1 . MB Zheng XiangGV
 2 . ĤGdW2F Pu ShidaoZvD
 3 . Ĥ@dW1 Lu Shi(P[d)
 4 . ĤGdW2 Pu ShiZ(P[d)
 5 . l; Ĥ@lS1 Zhou ShouP
 6 . F Zhou FuchengP
 7 . lS2 Zhou TaoPv
 8 . ]; ]SSS Zhou XingyiP
 9 . qFBS- Zhou Yi(3)PN
 10 . ]; ]SSS Zhou ZhiqingP
 11 . E@]G+9 Zhou XunP
 12 . Pڱ߽K+n Zhou MeisouP
 13 . ڮ]K+2(male) Zhou ZiliangPlG
 14 . tG+n Zhou ZongyiPv
 15 . WF Lu Can

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Friend of Kong Yanzhiթ U   U   1073
 2 . Friend of Zhou WenminP U   U    
 3 . Recommended byQY Zhao Bian U   U    
 4 . Recommended byQY Lv Gongzhuf U   U    
 5 . Praised or admired byQYY/ Cheng Xiang{珦 U   U    
 6 . Praised or admired byQYY/ Li Chuping쥭 U   U    
 7 . Praised or admiredY/ Wu Shiyand@ U   U    
 8 . Student wasǥͬY Cheng Hao{V U   U   1073
 9 . Student wasǥͬY Cheng Yi{[ U   U   1073
 10 . Student wasǥͬY Zhang Zongfanivd U   U   1060_ů5~()
 11 . Supported byoY Ren XiyiƦi U   U    
 12 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Peng Yingqiu^D U   U    
 13 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhu XiQ U   U    
 14 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhu XiQ U   U    
 15 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhu XiQ U   U    
 16 . Preface of book byѧǥYҧ@ Lu You U   U    
 17 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 18 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhang Shii U   U    
 19 . Preface of book byѧǥYҧ@ Hu HongJ U   U    
 20 . Preface of book byѧǥYҧ@ Hu HongJ U   U    
 21 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhang BoxingiB U   U    
 22 . Preface of book byѧǥYҧ@ Chen Pu(3) U   U    
 23 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Pu ZongmengZvs U   U   1073
 24 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Pan Xingsi￳ U   U   1073
 25 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 26 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 27 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 28 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 29 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 30 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 31 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhang Shii U   U    
 32 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhang Shii U   U    
 33 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Du Zhengץ U   U    
 34 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Du Zhengץ U   U    
 35 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Ouyang ShoudaoڶuD U   U    
 36 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yao Mianj U   U    
 37 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Dai Biaoyuan U   U    
 38 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang Yun(5)@ U   U    
 39 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu Yin(2)B] U   U    
 40 . Staff member ofY Cheng Xiang{珦 U   U   1073
 41 . Transmitted the scholarship ofY Mu Xiup U   U    
 42 . Scholarship transmitted byǥYҶ Li Yong U   U    
 43 . Biography written byǰO@̬Y Zhu XiQ U   U    
 44 . Biography written byǰO@̬Y Zhu XiQ U   U    
 45 . Biography written byǰO@̬Y Zhang BoxingiB U   U    
 46 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Kong WuzhongժZ U   U    
 47 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Kong Wenzhongդ U   U   1073
 48 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Wu Chengd U   U    
 49 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Huang Ganm U   U    
 50 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Huang Ganm U   U    
 51 . Invocation prayer written byYҧ@ Zhu XiQ U   U    
 52 . Departure note received from{OoYҧ@ب(eO֡B) Lv Taof U   U    
 53 . Departure note received from{OoYҧ@ب(eO֡B) Lv Taof U   U    
 54 . Posthumous name essay written byijYҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 55 . Posthumous name essay written byijYҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 56 . Posthumous name essay written byijYҧ@ Zang GeN U   U    
 57 . Posthumous name essay written byijYҧ@ Zang GeN U   U   1073
 58 . Descent line of teaching toǬYҩv Li Yong U   U    
 59 . Descent line of teaching toǬYҩv Tang Huaidehw U   U    
 60 . Taught toбY Hou ZhongliangJ} U   U    
 61 . Taught toбY Li Chuping쥭 U   U    
 62 . Taught toбY Fu Qiů U   U    
 63 . Nianpu composed by~ХYҧ@ Du Zhengץ U   U    
 64 . Nianpu composed by~ХYҧ@ Du Zhengץ U   U   1073
 65 . Shrine erected byYإ߯q Liu Jingzhi(2)Bt U   U    
 66 . Shrine erected byYإ߯q Yuwen Tongt U   U    
 67 . Shrine erected byYإ߯q Yuwen Tongt U   U   1073
 68 . Shrine erected byYإ߯q Zhou ShunyuanPϤ U   U    
 69 . Shrine erected byYإ߯q Zhou ShunyuanPϤ U   U   1073
 70 . Shrine erected byYإ߯q Song Zhongxi U   U    
 71 . Learning adopted byǬYҨpQ Chen YonggengΩ U   U    
 72 . proceeded with (friendship)PYC Chen ZaoĦ U   U    
 73 . Treated with respect byY§ Li Chuping쥭 U   U    
 74 . Sent letter toPY Li Dalinj{ U   U    
 75 . Sent letter toPY Zhou YanjunPm U   U    
 76 . Sent letter toPY Fu Qiů U   U    
 77 . Sent letter toPY Fu Qiů U   U    
 78 . was sent letter byQPѥY Li Gang U   U    
 79 . was sent letter byQPѥY Fu Qiů U   U    
 80 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Zhu XiQ U   U    
 81 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Zhu XiQ U   U    
 82 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Zhu XiQ U   U    
 83 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Yuan FuKj U   U    
 84 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Yang WanliU U   U    
 85 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Cao Yanyue۬ U   U    
 86 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Du Zhengץ U   U    
 87 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Gao Sideo U   U    
 88 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 89 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Zhang Shii U   U    
 90 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Yuan FuKj U   U    
 91 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Ouyang Xuanڶ U   U    
 92 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Chen ChunE U   U    
 93 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Chen Yuanjin U   U    
 94 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Ouyang ShoudaoڶuD U   U    
 95 . Government act requested byYƥYҤ^ Wei LiaowengQF U   U    
 96 . Shrine inscription written byOYҧ@ Zhu XiQ U   U    
 97 . Shrine inscription written byOYҧ@ Zhu XiQ U   U    
 98 . Shrine inscription written byOYҧ@ Zhu XiQ U   U    
 99 . Shrine inscription written byOYҧ@ Zhu XiQ U   U    
 100 . Shrine inscription written byOYҧ@ Zhu XiQ U   U    
 101 . Shrine inscription written byOYҧ@ Fang Fengchen{ U   U    
 102 . Shrine inscription written byOYҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 103 . Shrine inscription written byOYҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 104 . Shrine inscription written byOYҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 105 . Shrine inscription written byOYҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 106 . Shrine inscription written byOYҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 107 . Shrine inscription written byOYҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 108 . Shrine inscription written byOYҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 109 . Shrine inscription written byOYҧ@ Zhang Shii U   U    
 110 . Shrine inscription written byOYҧ@ Zhang Shii U   U    
 111 . Shrine inscription written byOYҧ@ Zhang Shii U   U    
 112 . Shrine inscription written byOYҧ@ Zhang Shii U   U    
 113 . Shrine inscription written byOYҧ@ Zhang Shii U   U    
 114 . Shrine inscription written byOYҧ@ Zhen Dexiuuwq U   U    
 115 . Shrine inscription written byOYҧ@ Yuan XieK U   U    
 116 . Shrine inscription written byOYҧ@ Hu QuanJ U   U    
 117 . Shrine inscription written byOYҧ@ Ye ShiA U   U    
 118 . Shrine inscription written byOYҧ@ Bao Hui] U   U    
 119 . Shrine inscription written byOYҧ@ Chen MiW U   U    
 120 . Shrine inscription written byOYҧ@ Liu YueB U   U    
 121 . Shrine inscription written byOYҧ@ Sun Yingshi] U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . P˶ Zhou Lianxi ji   1073 1017-1073  
 2 . ӷϻ Taiji tushuo   1073 1017-1073  
 3 . ӷϸ Taiji tujie   1073 1017-1073  
 4 . ӷo Taiji shuo faming   1073 1017-1073  
 5 . ӷqѵo Taiji tushuo tongshu faming   1073 1017-1073  
 6 . Plq Zhouzi tongshu   1073 1017-1073  
 7 . Pl Zhouzi quanshu   1073 1017-1073  
 8 . ӷϻ(P[) tai ji tu shuo (Zhou Dunyi)        
 9 . q(P[):|Q tong shu (Zhou Dunyi)