Name Bao Zheng]@
Person ID 0001411
Index Year 1058
Gender k
Year of Birth 0999_w1~
Year of Death 1062_ů7~
Age 64
Dynasty Song
Alternate Names Xiaosu(Posthumous Name문) ; XirenƤ(Courtesy namer)
ye HefeiX
Choronym [Unknown]iԡj
Notes Bao(1) Zheng [1411] Wanli Hefei XZ, 2.36b; XCB, 160.10a, 164.11a, 166.5a, 172.4b-5a, 189.8a; Liu Chang, WJ, 30.8b; LPJ, 11.9a; Shen Gou, WJ, 2.49b; SHY:ZG, 65.14a; SS, 316.1a-3b; YLDD, 12428.2a, 2b. CBD, 1, 504-5. @ߴ­ݡAQƩxAĤAD̬ҼAHH@eMCXkA窾WAI]ݨCʮvyA`AFù]ѡC
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --an--f{--X(Hefei) Basic Affiliationye(򥻦a})       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2794)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 1027     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2794)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . san si shi(Tq) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2794)  
 2 . dai zhi(ݨ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2794)  
 3 . qi du wei(ML) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2794)  
 4 . qi ju lang(_~) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2794)  
 5 . san guan(T]) []([Unknown])       ajpuکSong liang Huai da jun shou chen yi ti kao LZL MasterFileLineID8740
 6 . shang shu sheng hu bu du zhi si(|Ѭ٤᳡פq) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2794)  
 7 . shu mi fu shi(ϱKƨ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2794)  
 8 . shu mi zhi xue shi(ϱKǤh) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2794)  
 9 . you jian yi da fu(kijj) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2794)  
 10 . zhi mou xian shi(Y) --nF--ndx--ة(Jianchang)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2794)  
 11 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --anF--{(Yang Zhou) 1053 1053   ajpuکSong liang Huai da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 10076
 12 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --nF--{(Chi Zhou) 1055 1056   ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZLMasterFileLineID 10770
 13 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --nF--@{(Sheng Zhou) 1056 1056   ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZLMasterFileLineID 12290
 14 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --snF--ݦ{(Duan Zhou) 1040 1042   sjpuکSong liang Guang da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 4785
 15 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --an--f{(Lu Zhou) 1053 1055   ajpuکSong liang Huai da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 8740
 16 . shang shu sheng you si lang zhong(|Ѭ٥kq) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2794)  
 17 . bing bu si yuan wai lang(Lq~) []([Unknown]) 1055     ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZL MasterFileLineID10770
 18 . shang shu sheng xing bu xing bu si lang zhong(|Ѭ٦DDq) []([Unknown])       ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZL MasterFileLineID12290
 19 . da li si ping shi(jzx) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2794)  
 20 . zhi mou fu jun fu shi(Yx) --ʽB--}ʩ(Kaifeng Fu) 1214 1218   jpuکSong liang Hu da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 7437
 21 . quan zhi kai feng fu(v}ʩ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2794)  
 22 . zhuan yun shi(B) --ʪF(Jingdong Lu) 1046 1046     Hartwell defined the office as Jingdong yunshi (ʪFB)
 23 . zhuan yun shi(B) --(Shaanxi Lu) 1047 1047     Hartwell defined the office as Shaanxi yunshi (B)
 24 . san si hu bu fu shi(Tq᳡ƨ) (Song Dynasty) 1048 1051     Hartwell defined the office as Hubu fushi (᳡ƨ)
 25 . zhuan yun shi(B) --e_(Hebei Lu) 1052 1053     Hartwell defined the office as Hebei yunshi (e_B)
 26 . san si shi(Tq) (Song Dynasty) 1059     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2794) Hartwell defined the office as Sansi shi (Tq)
 27 . tong zhi shu mi yuan shi(PϱK|) (Song Dynasty) 1061 1062     Hartwell defined the office as Tongzhi Shumi yuan shi (PϱK|)

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . office:state council[_]      
 2 . civil office[x̡G]      
 3 . honest official}O;`O      
 4 . office: finance[]Fx]      
 5 . office:state council[_]      

# Kin Type Kin Name
 1 . ]; ]SSS Bao Shen]
 2 . lS Bao Yi]
 3 . ulSn Bao Shou]
 4 . F Bao Lingyi]O
 5 . dlW Dong Shi(]@d)
 6 . lS Bao Yan]r

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Recommended Sun Zhu]x U   U   1062
 2 . Recommended Lu Shihongch U   U    
 3 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang YingchenL U   U    
 4 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 5 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 6 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 7 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 8 . Served in the same bureau withP Zhang Zexingiܦ U   U    
 9 . Edited poetry of֤Ys Zhang Tiani U   U    
 10 . Calligraphy inscribed byѩY@D Zhou BidaPj U   U    
 11 . colophon to writings was composed by֤[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 12 . was memorialized about byQY Ouyang Xiuڶ U   U    
 13 . Shrine inscription written byOYҧ@ Han YuanjiN U   U    
 14 . Shrine inscription written byOYҧ@ Bao Hui] U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . ¤ij Xiaosu Bao gong zouyi   1062 998-1062  
 2 . ij(]@):Q zou yi (Bao Zheng)