Name Shen GuaHA
Person ID 0001450
Index Year 1088
Gender k
Year of Birth 1029_Ѹt7~
Year of Death 1093_8~
Age 65
Dynasty Song
Alternate Names Cunzhongs(Courtesy namer)
ye Wu Xiand
Choronym Wuxingd
Notes Shen(2) Gua [1450] Zhou's [7323] son, Gou's [1449] and Liao's [1453] cousin, and Fu's [7324] nephew. He lived in Suzhou. One of Yang(2) Gou's [7399] sons married his elder sister; I arbitrarily select #1 son, Yang(2) Chi [22615]. Zhang Yinlin, pp. 323-358; XCB, 245.3a, 17b, 249.10b, 255.8b, 256.14a, 258.3a, 261.6b, 269.16a, 283.11b; Xianchun Linan zhi, 66.11b; SHY:ZG, 42.62b, 65.43a; Suzhou FZ, 139.20b; Wang Anshi, WJ, 98.1013; YLDD, 2368.4a, 12506.8a, 20b. CBD, 1, 676-7.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . ----C{--(Qiantang) Former Addressea       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:3732)  
 2 . ----Ĭ{--d(Wu Xian) Basic Affiliationye(򥻦a})          
 3 . ----Ĭ{--d(Wu Xian) Moved toEa          

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 1063     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:3732)  
 2 .   yin privilege: general(Ţ) 1063 35      

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . chao san lang(´) []([Unknown]) 1082     tjpuکSong Chuan Shan da jun shou chen yi ti kao LZL MasterFileLineID184
 2 . guang lu si shao qing(Sx֭) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:3732)  
 3 . han lin xue shi(LǤh) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:3732)  
 4 . san cheng(T) []([Unknown]) 1080     tjpuکSong Chuan Shan da jun shou chen yi ti kao LZL MasterFileLineID183
 5 . san guan(T]) []([Unknown]) 1082     tjpuکSong Chuan Shan da jun shou chen yi ti kao LZL MasterFileLineID184
 6 . shao shi(֮v) []([Unknown]) 1077     ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZL MasterFileLineID11561
 7 . tai chang si cheng(ӱ`x) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:3732)  
 8 . tai zi zhong yun(Ӥl) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:3732)  
 9 . tuan lian shi(νm) --ʦn--{(Jun Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials  
 10 . zhi zhi gao() []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:3732)  
 11 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --nF--Ŧ{(Xuan Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:3832)  
 12 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --nF--Ŧ{(Xuan Zhou) 1071 1072   ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZLMasterFileLineID 11556
 13 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --ÿ--{(Yan Zhou) 1080 1082   tjpuکSong Chuan Shan da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 183
 14 . ji xian yuan xue shi(|Ǥh) []([Unknown]) 1077     ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZL MasterFileLineID11561
 15 . ti ju si tian jian gong shi(|qѺʤ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:3732)  
 16 . pan jun qi jian shi(Pxʨ) (Song Dynasty) 1074 1074     Hartwell defined the office as Pan Junqi jian (Px)
 17 . san si shi(Tq) (Song Dynasty) 1075 1076     Hartwell defined the office as Sansi shi (Tq)

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . astronomerѤǮa]PHa^      
 2 . mathematicianƾǮa      
 3 . eruditeվǤH      
 4 . scholar of music־Ǯa      
 5 . office: finance[]Fx]      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Shen ZhouHP
 2 . dWFF Zhang Mu(4)i

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Friend in the same graduating classP~ Zhang ShenyaniV U   U   1093
 2 . Recommended Wei Puæ U   U    
 3 . Epitaph written forY@ӻx Chen XiangV U   U    
 4 . Epitaph written forY@ӻx Chen XiangV U   U   1093
 5 . Epitaph written forY@ӻx Shen QiH_ U   U    
 6 . Epitaph written forY@ӻx Shen QiH_ U   U   1093
 7 . Epitaph written forY@ӻx Sun Mian] U   U    
 8 . Epitaph written forY@ӻx Xiang JingVg U   U    
 9 . Epitaph written forY@ӻx Xiang JingVg U   U   1093
 10 . Epitaph written forY@ӻx Zeng Xiaozhang U   Wdl   1093
 11 . Epitaph written forY@ӻx Ye ZhaoyingLM U   U    
 12 . Epitaph written forY@ӻx Ye ZhaoyingLM U   U   1093
 13 . Epitaph written forY@ӻx Ren Shi(ۥ) U   U    
 14 . Epitaph written forY@ӻx Tian ShiФ(d) U   U    
 15 . Epitaph written forY@ӻx Tian ShiФ(d) U   U    
 16 . Epitaph written forY@ӻx Xu Shi\(]ad) U   U    
 17 . Epitaph written forY@ӻx Xu Shi\(]ad) U   U    
 18 . Epitaph written forY@ӻx Shi ShiI(Jvd) U   U    
 19 . Epitaph written forY@ӻx Shi ShiI(Jvd) U   U    
 20 . Epitaph written forY@ӻx Gao Shi(iV) U   U    
 21 . Epitaph written forY@ӻx Wu ShiZ(Jvd) U   U    
 22 . Epitaph written forY@ӻx Yang Gouc U   U    
 23 . Epitaph written forY@ӻx Yang Gouc U   U   1093
 24 . Epitaph written forY@ӻx Jia Shiyanh U   U    
 25 . Epitaph written forY@ӻx Jia Shiyanh U   U   1093
 26 . Epitaph written forY@ӻx Li Qi U   Wdl   1093
 27 . Epitaph written forY@ӻx Wang KeJ U   U    
 28 . Epitaph written forY@ӻx Wang KeJ U   U   1093
 29 . Epitaph written forY@ӻx Xu Zheng\ U   U    
 30 . Epitaph written forY@ӻx Xu Zheng\ U   U   1093
 31 . Epitaph written forY@ӻx Sun Huai]a U   Wdl   1093
 32 . Epitaph written forY@ӻx Hu ZongzhiJv U   Wdl   1093
 33 . Epitaph written forY@ӻx Zhang ChuyueiB U   Wdl   1093
 34 . Epitaph written forY@ӻx Du Changqi U   U    
 35 . Epitaph written forY@ӻx Du Changqi U   U   1093
 36 . Epitaph written forY@ӻx Zhao KeningJ U   U    
 37 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Shiwangv U   U    
 38 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Shiwangv U   U   1093
 39 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Mu(4)i U   U    
 40 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Mu(4)i U   U   1093
 41 . Epitaph written forY@ӻx Liu HuangzhongB U   U    
 42 . Epitaph written forY@ӻx Liu HuangzhongB U   U   1093
 43 . Epitaph written forY@ӻx Wang Shichang(2)@ U   Wdl   1093
 44 . Epitaph written forY@ӻx Sun Longshu]s U   U    
 45 . Epitaph written forY@ӻx Sun Longshu]s U   U   1093
 46 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Chui蒭 U   U    
 47 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Chui蒭 U   U   1093
 48 . Epitaph written forY@ӻx Tao Shunqingϭ U   Wdl   1093
 49 . Epitaph written forY@ӻx Xiahou ShiLJ(\ӥ) U   U    
 50 . Epitaph written forY@ӻx Xiahou ShiLJ(\ӥ) U   U    
 51 . Epitaph written forY@ӻx Zhang KejianiJ U   U    
 52 . Epitaph written forY@ӻx Chen Jingg U   U    
 53 . Epitaph written forY@ӻx Lin ShiL(`ҥ) U   U    
 54 . Epitaph written forY@ӻx Zhao ShuzaoĦ U   U    
 55 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 56 . followed byqC̬Y Jia Shiyanh U   U   1093
 57 . Officer under his command wasNY Li Shunju| U   U    
 58 . Personnel administration (CJ)(ȮɫOdAݧRGO¾)   U   U   1093
 59 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Zhao Dingchen U   U    
 60 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Zhao Dingchen U   U    
 61 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 62 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 63 . Sent letter toPY Ouyang Xiuڶ U   U    
 64 . Sent letter toPY Sun Jue]ı U   U    
 65 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wang Zishaol U   U    
 66 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wang Wenzheng奿 U   U    
 67 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wu BojudB| U   U    
 68 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Pu ZongmengZvs U   U    
 69 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Wu BojudB| U   U    
 70 . subordinate wasUݬY Wei Puæ U   U    
 71 . Shrine inscription written forY@O Ju Zhenqingu U   U    
 72 . Shrine inscription written forY@O Qian Yanyuanۻ U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . ڷ˵ meng xi bi tan   1095 1031-1095  
 2 . ڷ˵ͮ Mengqi bitan xiaozheng   1095 1031-1095  
 3 . ĬH} su shen liang fang   1095 1031-1095  
 4 . chang xing ji   1095 1031-1095  
 5 . ¯k Benchao chafa   1093 1029-1093  
 6 . h Wanghuai lu   1093 1029-1093  
 7 . ij Yaoyi   1093 1029-1093  
 8 . f֧O Huimin yaoju ji   1093 1029-1093  
 9 . Hsϵeq Shen Cunzhong tuhua ge   1093 1029-1093  
 10 . h Zigu shen zhuan   1093 1029-1093