Name Sima Guangq
Person ID 0001488
Index Year 1078
Gender k
Year of Birth 1019_H3~
Year of Death 1086_1~
Age 68
Dynasty Song
Alternate Names Junshig(Courtesy namer) ; Sushui xianshengP(Studio name, Style nameǦWBO) ; WengongŤ(Office or Enfeoffment Titlex) ; Wenguo GongŰꤽ(Office or Enfeoffment Titlex) ; Wenzheng奿(Posthumous Name문) ; Yufu(Studio name, Style nameǦWBO) ; Yusou(Studio name, Style nameǦWBO)
ye Xia XianL
Choronym Heneie
Notes Sima(2) Guang [1488] Posthumously purged as Yuanyou coalition member. His ancestors were Henei jun Sima(1). Chi's [1486] son, Kang's [7337] father, Hong's [7063] uncle, Yu's [7338] granduncle, Zhang(1) Cun's [299] son-in-law, Fan(2) Zhengping's [7212] father-in-law. Fan(2) Chunli's [560] and Li(2) Zhi(1)'s [996] patron. Zhang(1) Hui(1)'s [237] friend. He recommended Zhang(1) Shunmin [291] to be an investigating censor in 1086. His elder sister's husband was Nie(1) Zhen [3682], son of Nie(1) Yong [1380]. Zhen was the father-in-law of Li(2) Hang's [8076] and Li(2) Wei(3)'s [7042] nephew. A grandson, Sima A [4177], was married to Li(2) Wei(2)'s [1108] granddaughter. A great great grandson, Sima(1) Zun [3749], who moved to Shaoxing, Shanyin xian during the Southern Song, was married to Wang(2) Jing's [1789] great granddaughter. Guang's great grandnephew, Sima(1) Yan [3750], was the son-in-law of Jiang(2) Hao [3227], the father of Jiang(2) Yu [3228], who was betrothed to the granddaughter of Wang(1) Siwen [1758]. CBD lists a number of cousins and nephews about which nothing is known except that Guang composed their zishuo, who are not included in the dataset. XCB, 192.16b, 386.3a; Lu You, WJ, 39.9a; Su Shi, WJ, 'qianji,' 36.420, 444. CBD, 1, 437-442.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --ÿ--{--L(Xia Xian) Basic Affiliationye(򥻦a})       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 2 . --ʦ_--en--(Luoyang) Moved toEa 001 1071      

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   yin privilege: general(Ţ) 1038 20      
 2 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 1038     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . dai zhi(ݨ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 2 . guo zi jian cheng(lʥ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 3 . tai shi(Ӯv) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 4 . you jian yi da fu(kijj) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2412)  
 5 . zhi mi ge() []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 6 . guan ge jiao kan(]ծհ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 7 . ji xian dian xiu zhuan(巵׼) []([Unknown]) 1070     tjpuکSong Chuan Shan da jun shou chen yi ti kao LZL MasterFileLineID436
 8 . jiang zuo jian zhu bu(N@ʥDï) []([Unknown]) 1033     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 9 . qian shu pan guan ting(ñѧPxU) ----Ĭ{(Su Zhou) 1039        
 10 . ding mu you(B~) []([Unknown]) 1039 1042      
 11 . she ren yuan(٤H|) --ʦ_--Ʀ{--Zx`(Wucheng junjiedu) 1044 1045      
 12 . qian shu jie du pan guan ting gong shi(ñѸ`קPxU) --ʦ_--Ʀ{--Zx`(Wucheng junjiedu) 1044     q温~Sima Wengong nianpuChronology of Sima Guang  
 13 . xuan de lang(żw) []([Unknown]) 1045        
 14 . zhi mou xian shi(Y) --ʦ_--Ʀ{--(Weicheng) 1045 1045 v   HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:1568)  
 15 . da li si ping shi(jzx) []([Unknown]) 1046     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 16 . guo zi jian zhi jiang(lʪ) []([Unknown]) 1046     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 17 . da li si cheng(jzx) []([Unknown]) 1049        
 18 . tong zhi tai chang li yuan(Pӱ`§|) []([Unknown]) 1050 1052      
 19 . dian zhong sheng cheng(٥) []([Unknown]) 1052     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 20 . ji xian yuan jiao li(|ղz) []([Unknown]) 1052        
 21 . qun mu pan guan(sPx) []([Unknown]) 1054        
 22 . li yi yuan(§|) --ʪF--P{(Yun Zhou) 1054        
 23 . tong pan mou zhou jun zhou shi(qPY{x{) --eF--}{(Bing Zhou) 1054 1057      
 24 . tui guan(x) --ʽB--}ʩ(Kaifeng Fu) 1058        
 25 . shang shu sheng hu bu du zhi si yuan wai lang(|Ѭ٤᳡פq~) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 26 . pan san si du zhi gou yuan gong shi(PTqפİ|) []([Unknown]) 1059 1061      
 27 . tong xiu qi ju zhu(Pװ_~`) []([Unknown]) 1061     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 28 . shao shi(֮v) []([Unknown]) 1061_ů6~     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 29 . tong zhi jian yuan(Pϰ|) []([Unknown]) 1061     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 30 . zhi jian yuan(ϰ|) []([Unknown]) 1062 1066   HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 31 . pan deng wen jian yuan shi(PnD˰|) []([Unknown]) 1062        
 32 . pan guo zi jian shi(Plʨ) []([Unknown]) 1062   v      
 33 . zhi zhi gao() []([Unknown]) 1062   N HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 34 . tian zhang ge dai zhi(ѳիݨ) []([Unknown]) 1062     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 35 . shi jiang() []([Unknown]) 1062        
 36 . san gong(T) []([Unknown]) 1066        
 37 . han lin xue shi(LǤh) []([Unknown]) 1067 1070   HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 38 . yu shi zhong cheng(sv) []([Unknown]) 1067     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420) possibly vsv
 39 . han lin shi du xue shi(LŪǤh) []([Unknown]) 1067 1085   tjpuکSong Chuan Shan da jun shou chen yi ti kao LZL MasterFileLineID436
 40 . zhi shen guan yuan shi(fx|) []([Unknown]) 1068 1070 v      
 41 . shi guan xiu zhuan(v]׼) []([Unknown]) 1068        
 42 . an fu shi(w) --ÿ--ʥ--ÿx`(Yongxing Jun) 1070        
 43 . duan ming dian xue shi(ݩǤh) []([Unknown]) 1070     tjpuکSong Chuan Shan da jun shou chen yi ti kao LZL MasterFileLineID436
 44 . zhi mou fu jun fu shi(Yx) --ÿ--ʥ(Jingzhao Fu) 1070_3~     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2540)  
 45 . pan xi jing liu shou si yu shi tai(PʯduqsvO) --ʦ_--en(He'nan Fu) 1071 1073   HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 46 . ti ju gong guan(|c[) --ʦ_--en(He'nan Fu) 1073 1085      
 47 . men xia shi lang(Uͭ) []([Unknown]) 1085     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 48 . zheng yi da fu(ijj) []([Unknown]) 1085        
 49 . cheng xiang() []([Unknown]) 1086 1086   HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  
 50 . shang shu zuo pu ye jian men xia shi lang(|ѥgݪUͭ) (Song Dynasty) 1086_1~ 1086_     Hartwell defined the office as Zuo Puye jian Menxia shilang (gݪUͭ)
 51 . guo gong(ꤽ) --Nʰʰp--Ű(Wen Guo) 1086   l   HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2420)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . office:state council[_]      
 2 . civil office[x̡G]      
 3 . scholar of Classics (Zuo commentary on Spring and Autumn Annals)gǮaX      
 4 . scholar of textual criticism (jiaokan)ճǮa      
 5 . office: finance[]Fx]      

# Kin Type Kin Name
 1 . WF Zhang Cunis
 2 . F Sima Chiq
 3 . ];q]BSSS Sima Xiq
 4 . q;BFB Sima Yiq^
 5 . SB+ Sima Danq
 6 . Ȯ];|@]SSSS Sima Zunq
 7 . ];q]BSSS Sima Yanqk
 8 . ]SS Sima AqA
 9 . kBDH Fan ZhengpingS
 10 . lS Sima Kangqd
 11 . ];q]BSS Sima Yuqٵ
 12 . ];q]BSSS Sima Jiq
 13 . ];q]BSS Sima Dianq\
 14 . qSFBS+ Sima Ziq
 15 . ql;lBS Sima Jingq
 16 . ];q]BSS Sima Youq
 17 . tG+n Sima KuoqA
 18 . tG+n Sima Huaiqi
 19 . C@];]G+7 Sima Zisiqlx
 20 . tG+n Sima MengqiuqڨD
 21 . ql;lBS Sima Zongzhaoqvl
 22 . ql;lBS Sima Fangq
 23 . ql;lBS Sima Qiq
 24 . ql;lBS Sima Yuanq
 25 . ql;lBS Sima Bingq[
 26 . dlW Zhang Shii(qd)
 27 . ql;lBS Sima Liangq}
 28 . ql;lBS Sima Yuq|
 29 . ql;lBS Sima Yiq
 30 . ql;lBS Sima Zhangq
 31 . ql;lBS Sima LiangqG
 32 . ql;lBS Sima GunqO
 33 . ql;lBS Sima Shuangqn
 34 . ql;lBS Sima FuqI
 35 . ql;lBS Sima Yiq
 36 . ql;lBS Sima Liangq}

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Listed in Yuanyou coalition register ()Jy   U   U   1086
 2 . Patron of (= Client was)OYD Fan ChunliS§ U   U   1086
 3 . Patron of (= Client was)OYD Li Zhi U   U   1086
 4 . Patron of (= Client was)OYD Xing Shu U   U   1086
 5 . Patron of (= Client was)OYD Gao Shi]Wife of Zhao Shu^]Ʃd^ U   U    
 6 . Friend of Zhang Huii U   U   1086
 7 . Friend of Li Zhi U   U    
 8 . Friend of Lv Gongzhuf U   U    
 9 . Friend of Fan Zhen(2)S U   U    
 10 . Friend of Wenren AndaoDHwD U   U    
 11 . Friend in the same graduating classP~ Li Xuan U   U   1086
 12 . Friend in the same graduating classP~ Fan Zhen(2)S U   U    
 13 . Friend in the same graduating classP~ Meng Aos U   U    
 14 . Impeachedu Pi Gongbi֤] U   U    
 15 . Impeachedu Pi Gongbi֤] U   U    
 16 . Impeachedu Pi Gongbi֤] U   U    
 17 . Impeachedu Sun Changqing] U   U   1065_v2~
 18 . Impeachedu Wang Kuif U   U    
 19 . Impeachedu Wang Kuif U   U    
 20 . Impeachedu Wang Gui^ U   U    
 21 . Impeached byQYu Huang Lvi U   U    
 22 . Recommended Zhang Shunminiϥ U   U    
 23 . Recommended Zhang Shunminiϥ U   U    
 24 . Recommended Zhang Shunminiϥ U   U   1086
 25 . Recommended Li ZhouP U   U   1086
 26 . Recommended Li ShoupengتB U   U   1086
 27 . Recommended Cheng Yi{[ U   U    
 28 . Recommended Cheng Yi{[ U   U   1086
 29 . Recommended Yin Cai U   U    
 30 . Recommended Fan ZuyuS U   U    
 31 . Recommended Fan ZuyuS U   U   1086
 32 . Recommended Liu AnshiBw@ U   U   1086
 33 . Recommended Kong Zonghanթv U   U   1086
 34 . Recommended Zhu Guangtingx U   U    
 35 . Recommended Wang Dalinj{ U   U    
 36 . Recommended Wang Dalinj{ U   U    
 37 . Recommended Ren Shouzhongu U   U    
 38 . Recommended Huang Zhongyonge U   U    
 39 . Recommended Zheng JueG[ U   U    
 40 . Recommended Zheng YangtingGx U   U    
 41 . Recommended byQY Li Shizhongv U   U    
 42 . Recommended byQY Ouyang Xiuڶ U   U    
 43 . Recommended byQY Ouyang Xiuڶ U   U   1086
 44 . Recommended byQY Chen Xiang U   U    
 45 . Opposed or attackedϹ/P Xia SongL U   U    
 46 . Opposed or attackedϹ/P Pi Gongbi֤] U   U    
 47 . Opposed or attackedϹ/P Ren Shouzhongu U   U    
 48 . Opposed by or attacked byDYϹ/P Zhang Shangyingiӭ^ U   U    
 49 . Opposed by or attacked byDYϹ/P Xu Jiang\N U   U    
 50 . Opposed by or attacked byDYϹ/P Lin XiL U   U    
 51 . Opposed by or attacked byDYϹ/P Chen Min U   U    
 52 . Opposed by or attacked byDYϹ/P Yu YunwenE U   U    
 53 . Opposed by or attacked byDYϹ/P Lin ZiL U   U    
 54 . Opposed by or attacked byDYϹ/P Gao Jujian~² U   U    
 55 . Praised or admired byQYY/ Chao Yuezhiл U   U    
 56 . Praised or admired byQYY/ Yuan ShuK U   U    
 57 . Praised or admired byQYY/ Wang Gongyan U   U   1086
 58 . Praised or admiredY/ Fu Yaoyuų\ U   U    
 59 . Praised or admiredY/ Zhou EP U   U    
 60 . Praised or admiredY/ Zhou EP U   U   1086
 61 . Praised or admiredY/ Yuwen Zhishaot大 U   U    
 62 . Praised or admiredY/ Yuwen Zhishaot大 U   U   1086
 63 . Praised or admiredY/ Xu Zhongxing} U   U    
 64 . Praised or admiredY/ Wu Gengd U   U    
 65 . Menren wasHY Ouyang Zhongliڶ U   U   1086
 66 . Coalition associate ofPY Xu Jiusi}E U   U    
 67 . Student wasǥͬY Liu AnshiBw@ U   U   1086
 68 . Student wasǥͬY Xing Jushi~ U   U   1086
 69 . Student wasǥͬY Li Tao(7) U   U   1086
 70 . Student wasǥͬY Wang Shi(7) U   U    
 71 . Student wasǥͬY Fan ZishenԸ` U   U    
 72 . Supported byoY Li Shizhongv U   U    
 73 . Supported byoY Cai Jing U   U    
 74 . Supported byoY Wu ChongdR U   U    
 75 . Supported byoY Gao Shi]Wife of Zhao Shu^]Ʃd^ U   U   1086
 76 . Supported byoY Shao Cai U   U    
 77 . Supported byoY Shao Cai U   U   1086
 78 . Supported byoY Wang Gongyan U   U    
 79 . Supported byoY Zhao Cuizhong餤 U   U    
 80 . Supported byoY Ma Tianjik U   U    
 81 . Supported byoY Chen Zhux U   U    
 82 . Supported byoY Liu BoB U   U    
 83 . Purged byDY Yu Chong\R U   U    
 84 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Chu Jianzhongؤ U   U    
 85 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhang Taoiv U   U    
 86 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhang Taoiv U   U   1086
 87 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhang Weni U   U    
 88 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Fu BiI] U   U    
 89 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Xue Tian U   U    
 90 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Xue Tian U   U   1086
 91 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Pang Jiey U   U    
 92 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Song MinqiuӨD U   U    
 93 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Wang Gongchen U   U    
 94 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Wen Yanbo۳ U   U    
 95 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Wang ShenyanV U   U    
 96 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Lv Huif U   U    
 97 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Lv Huif U   U    
 98 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Feng Xingjiv U   U    
 99 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Xi Ruyanu U   U    
 100 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Liu Ji(5)BL U   U    
 101 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Liu ShuB U   U    
 102 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Yan TaichuCӪ U   U    
 103 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Yan TaichuCӪ U   U   1086
 104 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Wang Shanggong| U   U    
 105 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Feng Ya U   U    
 106 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhao Bing U   U    
 107 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhao Bing U   U    
 108 . Preface of book byѧǥYҧ@ Fan ChunrenS¤ U   U    
 109 . Preface of book byѧǥYҧ@ Fan ChunrenS¤ U   U   1086
 110 . Preface of book byѧǥYҧ@ Su ZheĬ U   U    
 111 . Preface of book byѧǥYҧ@ Su ZheĬ U   U   1086
 112 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhu XiQ U   U    
 113 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhu XiQ U   U   1086
 114 . Preface of book byѧǥYҧ@ Lou Yue_ U   U    
 115 . Preface of book byѧǥYҧ@ Lou Yue_ U   U   1086
 116 . Preface of book byѧǥYҧ@ Fan ZuyuS U   U    
 117 . Preface of book byѧǥYҧ@ Cheng Jufu{d U   U    
 118 . Member of his school wasӾǬY Wang Shi(7) U   U   1086
 119 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Fan Zhen(2)S U   U    
 120 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Su ShiĬ U   U   1086
 121 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Cunis U   U    
 122 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Cunis U   U   1086
 123 . Epitaph written forY@ӻx Li Xuan U   U    
 124 . Epitaph written forY@ӻx Li Xuan U   U   1086
 125 . Epitaph written forY@ӻx Pang Jiey U   U    
 126 . Epitaph written forY@ӻx Pang Jiey U   U   1086
 127 . Epitaph written forY@ӻx Fu JueŪ U   U    
 128 . Epitaph written forY@ӻx Li Hanchen(zi)~ U   U   1086
 129 . Epitaph written forY@ӻx Pang Yuanlue| U   U    
 130 . Epitaph written forY@ӻx Pang Yuanlue| U   U   1086
 131 . Epitaph written forY@ӻx Sima Yiq^ U   U    
 132 . Epitaph written forY@ӻx Su XunĬ U   Wdl   1086
 133 . Epitaph written forY@ӻx Han Du(2)p U   Wdl   1086
 134 . Epitaph written forY@ӻx Yang Shi(pd) U   U    
 135 . Epitaph written forY@ӻx Cheng Shi]Wife of Su xun^{]Ĭd^ U   U    
 136 . Epitaph written forY@ӻx Liu ShiB(dȩd) U   U    
 137 . Epitaph written forY@ӻx Lv Huif U   U    
 138 . Epitaph written forY@ӻx Lv Huif U   U   1086
 139 . Epitaph written forY@ӻx Xue Yi U   U    
 140 . Epitaph written forY@ӻx Xue Yi U   U   1086
 141 . Epitaph written forY@ӻx Zhao LingchaoOW U   U    
 142 . Epitaph written forY@ӻx Sima Liq U   U    
 143 . Epitaph written forY@ӻx Sima Liq U   U    
 144 . Epitaph written forY@ӻx Wei Xian(3)Q~ U   U    
 145 . Epitaph written forY@ӻx Wei Xian(3)Q~ U   U   1086
 146 . Epitaph written forY@ӻx Sima Xuan(2)q U   U    
 147 . Epitaph written forY@ӻx Sima Xuan(2)q U   U    
 148 . Epitaph written forY@ӻx Wu Qiand U   U    
 149 . Epitaph written forY@ӻx Wu Qiand U   Wdl   1086
 150 . Epitaph written forY@ӻx Wu Yuanhengd U   U    
 151 . Epitaph written forY@ӻx Wu Yuanhengd U   U   1086
 152 . Epitaph written forY@ӻx Wu HaodV U   U    
 153 . Epitaph written forY@ӻx Wu HaodV U   U   1086
 154 . Epitaph written forY@ӻx Zhang ZichongilR U   U   1086
 155 . Epitaph written forY@ӻx Wang Weidew U   U    
 156 . Epitaph written forY@ӻx Wang Weidew U   U    
 157 . Epitaph written forY@ӻx Du ZhiF U   U    
 158 . Epitaph written forY@ӻx Du ZhiF U   U    
 159 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Shiqiuh虬 U   U    
 160 . Epitaph written forY@ӻx Zhao LingbangO U   U    
 161 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Zhonglians U   U    
 162 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Han YuanjiN U   U    
 163 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lin ZhiqiL_ U   U    
 164 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang YingchenL U   U    
 165 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang YingchenL U   U    
 166 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang YingchenL U   U    
 167 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang YingchenL U   U    
 168 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang YingchenL U   U    
 169 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yang Shi U   U    
 170 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yang Shi U   U    
 171 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yang Shi U   U    
 172 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yang Shi U   U    
 173 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Chao Yuezhiл U   U    
 174 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 175 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 176 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 177 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 178 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 179 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 180 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 181 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 182 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U   1086
 183 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 184 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 185 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Cheng Ju{ U   U    
 186 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhang Shii U   U    
 187 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhang Shii U   U    
 188 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 189 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 190 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 191 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 192 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Hu HongJ U   U    
 193 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhang Shouiu U   U    
 194 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhang Shouiu U   U    
 195 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhang Shouiu U   U    
 196 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Xu Han\ U   U    
 197 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Gang U   U    
 198 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu Chengd U   U    
 199 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang Bof U   U    
 200 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang Bof U   U    
 201 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Jina U   U    
 202 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Cheng Bi{ U   U    
 203 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhang Leii U   U    
 204 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhang JiuchengiE U   U    
 205 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan YueyouK U   U    
 206 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan YueyouK U   U    
 207 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Luo Congyanùq U   U    
 208 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu Guanhe U   U    
 209 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Sun Fu]j U   U    
 210 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Sun Fu]j U   U    
 211 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Sun Fu]j U   U   1086
 212 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhao Bing U   U    
 213 . followedqYC Shao Yongl U   U   1086
 214 . followed byqC̬Y Yin Cai U   U   1086
 215 . followed byqC̬Y Li Tao U   U   1086
 216 . Disagreed with views ofX An Dunw U   U   1086
 217 . Disagreed with views ofX Wang Anshiw U   U    
 218 . Recognized the virtue of`欰YҺٹD Chao Yuezhiл U   U    
 219 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Sima Jingq U   U    
 220 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Sima Fangq U   U    
 221 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Sima Qiq U   U    
 222 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Sima Yuanq U   U    
 223 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Sima Bingq[ U   U    
 224 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Sima Yuq| U   U    
 225 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Sima Yiq U   U    
 226 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Sima Zhangq U   U    
 227 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Sima LiangqG U   U    
 228 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Sima GunqO U   U    
 229 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Sima Shuangqn U   U    
 230 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Sima FuqI U   U    
 231 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Sima Yiq U   U    
 232 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Sima Liangq} U   U    
 233 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Zhang Gongi@ U   U    
 234 . Duets composed with۰۩M Fan Zhen(2)S U   U    
 235 . Retainer () wasȬY Xing Shu U   U    
 236 . Biography written byǰO@̬Y Luo Yuanù@ U   U   1086
 237 . Biography written byǰO@̬Y Luo Congyanùq U   U    
 238 . Biographer ofY@ Fan Zhen(2)S U   U    
 239 . Biographer ofY@ Fan Zhen(2)S U   U   1086
 240 . Biographer ofY@ Zhang Shii(qd) U   U    
 241 . Biographer ofY@ Zhang XingpoiC U   U    
 242 . Policies attacked-not supported byFQYϹ/ Pu ZongmengZvs U   U    
 243 . Policies attacked-not supported byFQYϹ/ Ye Tao U   U    
 244 . Policies attacked-not supported byFQYϹ/ Lin ZiL U   U    
 245 . Sacrificial prayer written forY@ Qian Gongfu U   U    
 246 . Sacrificial prayer written forY@ Qian Gongfu U   U   1086
 247 . Sacrificial prayer written forY@ Zhang Zhongyongie U   U    
 248 . Sacrificial prayer written forY@ Zhang Cunis U   U    
 249 . Sacrificial prayer written forY@ Zhang Cunis U   U    
 250 . Sacrificial prayer written forY@ Zhang Cunis U   U   1086
 251 . Sacrificial prayer written forY@ Guo QuanU U   U    
 252 . Sacrificial prayer written forY@ Guo QuanU U   U   1086
 253 . Sacrificial prayer written forY@ Pang Jiey U   U    
 254 . Sacrificial prayer written forY@ Pang Jiey U   U   1086
 255 . Sacrificial prayer written forY@ Sima Chiq U   U    
 256 . Sacrificial prayer written forY@ Ding DuB U   U    
 257 . Sacrificial prayer written forY@ Ding DuB U   U   1086
 258 . Sacrificial prayer written forY@ Lv Huif U   U    
 259 . Sacrificial prayer written forY@ Lv Huif U   U    
 260 . Sacrificial prayer written forY@ Fan ZhongyanST U   U    
 261 . Sacrificial prayer written forY@ Fan ZhongyanST U   U   1086
 262 . Sacrificial prayer written forY@ Jiang Xiufu_ U   U    
 263 . Sacrificial prayer written forY@ Chen Jian(5) U   U    
 264 . Sacrificial prayer written forY@ Chen Jian(5) U   U   1086
 265 . Sacrificial prayer written forY@ Zhao Shi(d) U   U    
 266 . Sacrificial prayer written forY@ Zhao Shi(d) U   U    
 267 . Sacrificial prayer written forY@ Zhang Yuanchangi` U   U    
 268 . Sacrificial prayer written forY@ Dong LinjiFX U   U    
 269 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Chao Buzhiиɤ U   U    
 270 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Chao Buzhiиɤ U   U   1086
 271 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Fan ChunrenS¤ U   U    
 272 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Su ZheĬ U   U    
 273 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Su ZheĬ U   U   1086
 274 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Shao Yongl U   U    
 275 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Su ShiĬ U   U    
 276 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Su ShiĬ U   U    
 277 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Su ShiĬ U   U   1086
 278 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Fan ZuyuS U   U    
 279 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Fan ZuyuS U   U    
 280 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Fan ZuyuS U   U    
 281 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Fan ZuyuS U   U   1086
 282 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Zeng ZhaoF U   U    
 283 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Zeng ZhaoF U   U    
 284 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 285 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 286 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 287 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Huang Tingjianx U   U   1086
 288 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Zhang Leii U   U    
 289 . Invocation prayer written byYҧ@ Fan ZuyuS U   U    
 290 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Wen Yanbo۳ U   U    
 291 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Hu ZongyuJvU U   U    
 292 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Hu ZongyuJvU U   U   1086
 293 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Hao Yanq U   U    
 294 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Hao Yanq U   U    
 295 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Li Xiang U   U    
 296 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Li Ziyil U   U    
 297 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Li JianzhiZ U   U    
 298 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Li JianzhiZ U   U   1055_ܩM2~
 299 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Wu Gengd U   U    
 300 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Meng Aos U   U    
 301 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Meng Aos U   U    
 302 . Lamentation prayer written forY@s Shi Yangxiu۴ U   U    
 303 . Lamentation prayer written forY@s Shi Yangxiu۴ U   U   1086
 304 . Lamentation prayer written forY@s Wang Shanggong| U   U    
 305 . Posthumous name essay written forY@ij Zhao Zhen U   U    
 306 . Posthumous name essay written forY@ij Zhao Zhen U   U   1086
 307 . Posthumous name essay written forY@ij Xia SongL U   U    
 308 . Posthumous name essay written forY@ij Qian RuoshuiY U   U    
 309 . Posthumous name essay written forY@ij Qian RuoshuiY U   U   1086
 310 . Posthumous name essay written forY@ij Li Mup U   U    
 311 . Posthumous name essay written forY@ij Li Mup U   U    
 312 . Posthumous name essay written forY@ij Feng ShouxinuH U   U    
 313 . Honored byY̤l§ Chen Min U   U   1086
 314 . Descent line of teaching toǬYҩv Huang Hao(2) U   U    
 315 . Descent line of teaching toǬYҩv Lin XiuL U   U    
 316 . Descent line of teaching toǬYҩv Sun Wei] U   U    
 317 . Taught toбY Niu Shidevw U   U    
 318 . Funerary stele seal done forYDO@Bf Fu BiI] U   U   1086
 319 . Co-authored book withX(s)ۧ@ Liu BanB U   U    
 320 . Co-authored book withX(s)ۧ@ Fan ZuyuS U   U   1086
 321 . Co-authored book withX(s)ۧ@ Liu ShuB U   U    
 322 . Co-authored book withX(s)ۧ@ Liu ShuB U   U   1086
 323 . Co-authored book withX(s)ۧ@ Tian ShuguЭzj U   U   1086
 324 . Shrine erected byYإ߯q He Yuanshou󤸹 U   U    
 325 . Learning adopted byǬYҨpQ Huang Yin U   U   1086
 326 . Learning adopted byǬYҨpQ Tang Guangrens U   U    
 327 . Member of same club (hui, she, etc) asP| Sima Jueq U   U    
 328 . Member of same club (hui, she, etc) asP| Wen Yanbo۳ U   U    
 329 . Member of same club (hui, she, etc) asP| Wang ShenyanV U   U    
 330 . Member of same club (hui, she, etc) asP| Xi Ruyanu U   U    
 331 . Member of same club (hui, she, etc) asP| Xi Ruyanu U   U   1086
 332 . proceeded with (friendship)PYC Shao Yongl U   U    
 333 . proceeded with (friendship)PYC Li Ziyil U   U    
 334 . Associated with the menren ofH峹Bǰݨ Luo Shiyouùh U   U    
 335 . Menren associated withٹDY峹Bǰ Shi Zijueı U   U    
 336 . Beiyin composed byOYҧ@ Tian Xiп U   U    
 337 . Beiyin composed forY@O Tian Xiп U   U    
 338 . Beiyin composed forY@O Tian Xiп U   U   1086
 339 . Book relied on byۭzYұ Lin XiuL U   U    
 340 . Epitaph postface forYӻxʧ@[ Sima Yiq^ U   U    
 341 . Edited poetry of֤Ys Fan ChongSR U   U    
 342 . Funerary stele written byDOYҧ@ Su ShiĬ U   U    
 343 . Funerary stele written forY@DO Zhou HangPY U   U    
 344 . Funerary stele written forY@DO Zhou HangPY U   U   1060
 345 . Tomb stone (mubiao) written forY@Ӫ Sima HaoqE U   U    
 346 . Tomb stone (mubiao) written forY@Ӫ Sima Ziq U   U    
 347 . Biographical sketch (xingzhuang) written by檬Yҧ@ Su ShiĬ U   U    
 348 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Sima Yiq^ U   U    
 349 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Sima Yiq^ U   U    
 350 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Wang ShipengQB U   U    
 351 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Zhou ZizhiP U   U    
 352 . Sent letter toPY Qian Gongfu U   U    
 353 . Sent letter toPY Fan ChunrenS¤ U   U    
 354 . Sent letter toPY Fan ChunrenS¤ U   U    
 355 . Sent letter toPY Xia YiL U   U    
 356 . Sent letter toPY Xia YiL U   U    
 357 . Sent letter toPY Lv Gongzhuf U   U    
 358 . Sent letter toPY Lv Gongzhuf U   U    
 359 . Sent letter toPY Pang Jiey U   U    
 360 . Sent letter toPY Pang Jiey U   U    
 361 . Sent letter toPY Song MinqiuӨD U   U    
 362 . Sent letter toPY Wang Anshiw U   U    
 363 . Sent letter toPY Wang Anshiw U   U    
 364 . Sent letter toPY Wang Anshiw U   U    
 365 . Sent letter toPY Wen Yanbo۳ U   U    
 366 . Sent letter toPY Wu ChongdR U   U    
 367 . Sent letter toPY Fan Zhen(2)S U   U    
 368 . Sent letter toPY Fan Zhen(2)S U   U    
 369 . Sent letter toPY Fan Zhen(2)S U   U    
 370 . Sent letter toPY Fan Zhen(2)S U   U    
 371 . Sent letter toPY Fan Zhen(2)S U   U    
 372 . Sent letter toPY Fan Zhen(2)S U   U    
 373 . Sent letter toPY Fan Zhen(2)S U   U    
 374 . Sent letter toPY Fan Zhen(2)S U   U    
 375 . Sent letter toPY Fan Zhen(2)S U   U    
 376 . Sent letter toPY Fan Zhen(2)S U   U    
 377 . Sent letter toPY Fan ZuyuS U   U    
 378 . Sent letter toPY Fan ZuyuS U   U    
 379 . Sent letter toPY Song Xiang U   U    
 380 . Sent letter toPY Wu Yud| U   U    
 381 . Sent letter toPY Wen TongP U   U    
 382 . Sent letter toPY Liu ShuB U   U    
 383 . Sent letter toPY Wei Xian(3)Q~ U   U    
 384 . Sent letter toPY Wang Tao(4) U   U    
 385 . Sent letter toPY Li Yanr U   U    
 386 . was sent letter byQPѥY Fan ChunrenS¤ U   U    
 387 . was sent letter byQPѥY Han Qia U   U    
 388 . was sent letter byQPѥY Ouyang Xiuڶ U   U    
 389 . was sent letter byQPѥY Bi Zhongyou U   U    
 390 . was sent letter byQPѥY Bi Zhongyou U   U    
 391 . was sent letter byQPѥY Fan Zhen(2)S U   U    
 392 . was sent letter byQPѥY Su ShiĬ U   U    
 393 . was sent letter byQPѥY Han Wei U   U    
 394 . Replied to letter fromY Chen ChongR U   U    
 395 . Replied to letter fromY Hu ZongyuJvU U   U    
 396 . Replied to letter fromY Liu ChenB U   U    
 397 . Replied to letter fromY Cheng Hao{V U   U    
 398 . Replied to letter fromY Fan Zhen(2)S U   U    
 399 . Replied to letter fromY Fan Zhen(2)S U   U    
 400 . Replied to letter fromY Fan Zhen(2)S U   U    
 401 . Replied to letter fromY Fan Zhen(2)S U   U    
 402 . Replied to letter fromY Kong Wenzhongդ U   U    
 403 . Replied to letter fromY Fan ZuyuS U   U    
 404 . Replied to letter fromY Han Wei U   U    
 405 . Replied to letter fromY Han Wei U   U    
 406 . Replied to letter fromY Liu MengBX U   U    
 407 . Replied to letter fromY Zhao Wu U   U    
 408 . Replied to letter fromY Zhang Leii U   U    
 409 . Replied to letter fromY Lv Yougengfѩ U   U    
 410 . Replied to letter fromY Zhou Yuan(2)P U   U    
 411 . Replied to letter fromY Li Xiaoji U   U    
 412 . Replied to letter fromY Li Ruiͺ U   U    
 413 . Replied to letter fromY Ma Zhongyonge U   U    
 414 . Replied to letter fromY Xu Fengshi\^@ U   U    
 415 . Replied to letter fromY Zhang Dii U   U    
 416 . Was sent a reply byY Wang Anshiw U   U    
 417 . Was sent a reply byY Fan Zhen(2)S U   U    
 418 . Sent official letter toPY啓 Liu ShuBz U   U    
 419 . Sent official letter toPY啓 Pang Jiey U   U    
 420 . Replied to offical letter fromY啓 Lv ZhenfL U   U    
 421 . Replied to offical letter fromY啓 Mei Zhi U   U    
 422 . Presented literary composition as gift toظ֡B Sima Danq U   U    
 423 . Presented literary composition as gift toظ֡B Xing Shu U   U    
 424 . Presented literary composition as gift toظ֡B Sima Kangqd U   U    
 425 . Presented literary composition as gift toظ֡B Wen TongP U   U    
 426 . Presented literary composition as gift toظ֡B Wen Ji嬭 U   U    
 427 . Presented literary composition as gift toظ֡B Shi RuoneY[ U   U    
 428 . Received literary composition as gift fromYظ֡B Li Xiang U   U    
 429 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhang Xii U   U    
 430 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Sima Chiq U   U    
 431 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wen Yanbo۳ U   U    
 432 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Fan ZuyuS U   U    
 433 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Sun Di]S U   U    
 434 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Wu ShidaodvD U   U    
 435 . Tongdao withPD Fan Zhen(2)S U   U    
 436 . Edited scholarly works ofdzN@~Ys Hu SanxingJT U   U    
 437 . Edited scholarly works ofdzN@~Ys Hu CiheJM U   U    
 438 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Dai Biaoyuan U   U    
 439 . was harmed byQY` An Dunw U   U    
 440 . was harmed byQY` Zhao Ji˸ U   U    
 441 . plaque written byBBʥYҽf Liu ZihuiBl U   U    
 442 . justice for achieved byަ]Yo Cui YanZ U   U    
 443 . memorialized the writings ofY Zhang Dii U   U    
 444 . was offered strategic plans byįYm Sun Lu] U   U    
 445 . was offered strategic plans byįYm Song Changyan U   U    
 446 . Requests government act forY^Y Liu ShuB U   U    
 447 . Requests government act forY^Y Chen Zhux U   U    
 448 . Memorialized concerningWY Chen Shuguzj U   U    
 449 . Memorialized concerningWY Cheng Kan{` U   U    
 450 . Memorialized concerningWY Zhang Fangpingi襭 U   U    
 451 . Memorialized concerningWY Xia SongL U   U    
 452 . Memorialized concerningWY Li Dingw U   U    
 453 . Memorialized concerningWY Sun Changqing] U   U    
 454 . Memorialized concerningWY Wang GuangyuansW U   U    
 455 . Memorialized concerningWY Zhang MaozeiZh U   U    
 456 . journeyed withPYȹC Li QingchenM U   U    
 457 . journeyed withPYȹC Kong Zonghanթv U   U    
 458 . Shrine inscription written forY@O Chen Yaosou U   U    
 459 . Shrine inscription written forY@O Chen Yaozuo U   U    
 460 . Shrine inscription written forY@O Chen Yaozit U   U    
 461 . Shrine inscription written forY@O Han Qia U   U    
 462 . Shrine inscription written forY@O Chen Shenghuaٵ U   U    
 463 . Shrine inscription written byOYҧ@ Ye ShiA U   U    
 464 . Shrine inscription written byOYҧ@ Zhang Leii U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . q奿 Sima Wenzheng Gong ji   1086 1019-1086  
 2 . POD Sushui jiwen   1086 1019-1086  
 3 . Qianxu   1086 1019-1086  
 4 . qŤָ Sima Wengong shihua   1086 1019-1086  
 5 . qѻ Sima Shi shuyi   1086 1019-1086  
 6 . vqŲҲ Zizhi tongjian kaoyi   960 -960  
 7 . vqŲ Zizhi tongjian   960 -960  
 8 . Yishuo   1086 1019-1086  
 9 . és Yi Meng   1086 1019-1086  
 10 . j姵g Guwen Xiaojing zhijie   1086 1019-1086  
 11 . qŤ]j Sima Wengong jigu lu   1086 1019-1086  
 12 . Ťy Wengong suoyu   1086 1019-1086  
 13 . v Shiyan   1086 1019-1086  
 14 . k Fayan jizhu   1086 1019-1086  
 15 . ad Jiafan   1086 1019-1086  
 16 . Dwug Daode zhenjing lun   1086 1019-1086  
 17 . ӥȸg Jizhu Taixuan jing   1086 1019-1086  
 18 . Ӵ¦ʩx Huangchaogongqingbaiguanbiao   0    
 19 . ~ Liniantu   0    
 20 . vqDؿ Zizhitongjianmulu   0    
 21 . q歴   0