Name Yang Shi
Person ID 0002022
Index Year 1112
Gender k
Year of Death 1135nп5~
Age 83
Dynasty Song
Alternate Names Wenjingt(Posthumous Name문) ; Zhongli(Courtesy namer)
ye JiangleN
Choronym HongnongA
Notes Yang(2) Shi [2022] His ancestors were Hongnong jun Yang(2) aristocrats (wangxing). His fifth generation unnamed ancestor, Yang(2) A [4036], fled the disorders of his region and moved to Nanjian, Jiangluo xian where the family (jia) established its permanent address. Nanjian was the ancestral home of his grandmother, Zhu(1) Shi. In 1072, at the age of 20, he was recommended (jian) by his community (xiang) and took the preliminary examination the following year, 1073, and subsequently passed the jinshi in 1076. He was Jiong's [2001] and Yu(2)'s [2034] father. His son-in-law, Chen(1) Yuan [3094], was Chen(1) Guan(2)'s [7128] grandnephew. Chen(1) Yuan studied the works of the Cheng(1) brothers [3102] [3105] at an early age and then became a student of Shi, who gave him his daughter in marriage. Yuan obtained his initial post through the recommendation of Hu(1) Hong's [7252] uncle Hu(1) Anguo [3394]. Another son-in-law, Jianning, Jianan xian resident, Lu(5) Tang [3639], was also Shi's student. His third son-in-law and also his student was Li(2) Shen's [1073] son, Li(2) Yu(d) [3552], who later became known as the Xishan xiansheng. Yang(2) Shi previously had called Li(2) Shen's [1073] brother, Jun [3492], the Xishan xiansheng. XNYL, 11.13b, 14.3a, 88.15a; Wang Zao, WJ, 11.12a-12b; Yang Shi, WJ, 'zhuanshou,' 5a-12a, 16a-24a, 30.1a, 2b-3b (wife, born Zhang, who died in 1088 at age 44). CBD, 4, 3113-4.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --֫ظ--nC{--N(Jiangle) Basic Affiliationye(򥻦a})       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17096)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 1076     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17096)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . guo zi jian ji jiu(lʲs) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:8643)  
 2 . men xia sheng ji shi zhong(UٵƤ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17096)  
 3 . san guan(T]) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17096)  
 4 . ti ju hang zhou dong xiao gong(|C{}]c) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17096)  
 5 . you jian yi da fu(kijj) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17096)  
 6 . hui you ge zhi xue shi(߻ժǤh) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17096)  
 7 . shang shu sheng gong bu shi lang(|Ѭ٤uͭ) (Song Dynasty) 1127     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17096) Hartwell defined the office as Gongbu shilang (uͭ)

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . teacher{      
 2 . Neo-Confucian thinker (lixue)zǮa      
 3 . office: finance[]Fx]      

# Kin Type Kin Name
 1 . lS2 Yang Jiong~
 2 . TlS3 Yang Yu(2)
 3 . kBDH Chen YuanW
 4 . ~MFF Zhu DD
 5 . kBDH Li Yu(6)
 6 . kBDH Lu Tang
 7 . l; Ĥ@lS1 Yang Di}
 8 . |lS4 Yang Shi(4)A
 9 . lS5 Yang Zao(2)y
 10 . lS Yang Anzhiw
 11 . kBDH Liao Ya
 12 . F Yang DD
 13 . ]kBSDH Cao Jiaoi
 14 . WF Yu KuoE
 15 . F Yang ZhiԲ
 16 . FM Zhu Shi(Բ)

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Patron was (= Client of)DOY Cai You U   U   1130
 2 . Patron was (= Client of)DOY Cai Xiaoo U   U   1130
 3 . Friend of You Zuo` U   U   1130
 4 . Friend of You Fu_ U   U   1130
 5 . Friend in the same graduating classP~ Zhang Ke(3)i U   U    
 6 . Recommended byQY Zhang Xuei U   U   1130
 7 . Praised or admiredY/ Wu Yid U   U    
 8 . Menren wasHY Li Yu(6) U   U   1130
 9 . Menren wasHY Li Sizu U   U    
 10 . Menren wasHY Luo Congyanùq U   U   1130
 11 . Menren wasHY Liao Ya U   U   1130
 12 . Menren wasHY Li Dejunw@ U   U    
 13 . Student ofYǥ Cheng Hao{V U   U    
 14 . Student ofYǥ Cheng Yi{[ U   U    
 15 . Student wasǥͬY Chen YuanW U   U   1130
 16 . Student wasǥͬY Lu Tang U   U   1130
 17 . Student wasǥͬY Hu HongJ U   U   1130
 18 . Student wasǥͬY Zhang JiuchengiE U   U   1130
 19 . Student wasǥͬY Yu Shu U   U   1130
 20 . Student wasǥͬY He Yu(4) U   U   1130
 21 . Student wasǥͬY Song Zhicai~ U   U   1130
 22 . Student wasǥͬY Hu ChengJm U   U   1130
 23 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Sun Jue]ı U   U    
 24 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Sun Jue]ı U   U   1130
 25 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Sun Sheng] U   U    
 26 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Sun Sheng] U   U   1130
 27 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Chen YuanW U   U    
 28 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Cheng Yi{[ U   U    
 29 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Cheng Yi{[ U   U   1130
 30 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zou HaoQE U   U    
 31 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zou HaoQE U   U   1130
 32 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Li Gang U   U    
 33 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Li Gang U   U    
 34 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Qian Shixiong@ U   U    
 35 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Wu Fud U   U    
 36 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Wu Fud U   Sl Wu Yid  
 37 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhang Youi U   U    
 38 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhang Youi U   U    
 39 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Yang Xidanƥ U   U    
 40 . Preface of book byѧǥYҧ@ Lin ZhiqiL_ U   U    
 41 . Preface of book byѧǥYҧ@ Lin ZhiqiL_ U   U   1130
 42 . Preface of book byѧǥYҧ@ Chen LiangG U   U    
 43 . Preface of book byѧǥYҧ@ Chen LiangG U   U   1130
 44 . Preface of book byѧǥYҧ@ Chen Pu(3) U   U    
 45 . Member of his school wasӾǬY Wang Tingxiuxq U   U   1130
 46 . Disciple (dizi) was̤lY Guan Zhiv U   U   1130
 47 . Disciple (dizi) was̤lY Cao LingdeOw U   U    
 48 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Hu AnguoJw U   U   1130
 49 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Lv Benzhongf U   U   1130
 50 . Epitaph written forY@ӻx Sun E] U   U    
 51 . Epitaph written forY@ӻx Sun E] U   U   1130
 52 . Epitaph written forY@ӻx Xiang ZishaoVl U   U    
 53 . Epitaph written forY@ӻx Xiang ZishaoVl U   U   1130
 54 . Epitaph written forY@ӻx Li Zhuan U   U    
 55 . Epitaph written forY@ӻx Li Zhuan U   U   1130
 56 . Epitaph written forY@ӻx Li Kui U   U    
 57 . Epitaph written forY@ӻx Li Kui U   Wdl   1109_j[3~
 58 . Epitaph written forY@ӻx Weng YanyueΫ۬ U   U    
 59 . Epitaph written forY@ӻx Weng YanyueΫ۬ U   U   1130
 60 . Epitaph written forY@ӻx Weng YanyueΫ۬ U   Wdl    
 61 . Epitaph written forY@ӻx Xiang MouVY U   U   1130
 62 . Epitaph written forY@ӻx Wu Shid(ܩd) U   U    
 63 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Fu(2)j U   U    
 64 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Fu(2)j U   U   1130
 65 . Epitaph written forY@ӻx Zeng ZhaoF U   U   1130
 66 . Epitaph written forY@ӻx Zhou WuzhongPZ U   U    
 67 . Epitaph written forY@ӻx Zhou WuzhongPZ U   U   1130
 68 . Epitaph written forY@ӻx Zheng JueG瑴 U   U    
 69 . Epitaph written forY@ӻx Zheng JueG瑴 U   U   1130
 70 . Epitaph written forY@ӻx Cao Fu仲 U   U    
 71 . Epitaph written forY@ӻx Cao Fu仲 U   U   1130
 72 . Epitaph written forY@ӻx Fan ShunjuS| U   U   1130
 73 . Epitaph written forY@ӻx You Zuo` U   U    
 74 . Epitaph written forY@ӻx You Zuo` U   U   1130
 75 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Xui U   U    
 76 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Xui U   U   1130
 77 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Ke(3)i U   U    
 78 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Ke(3)i U   U   1106
 79 . Epitaph written forY@ӻx Lu Kai_ U   U   1130
 80 . Epitaph written forY@ӻx Xiang ZongqiVva U   U    
 81 . Epitaph written forY@ӻx Xiang ZongqiVva U   U    
 82 . Epitaph written forY@ӻx Liang BochenB U   U    
 83 . Epitaph written forY@ӻx Liang BochenB U   U   1130
 84 . Epitaph written forY@ӻx Wu Sid U   U    
 85 . Epitaph written forY@ӻx Wu Sid U   U   1130
 86 . Epitaph written forY@ӻx Wu Gaod U   U   1130
 87 . Epitaph written forY@ӻx Cao Zaoj U   U    
 88 . Epitaph written forY@ӻx Cao Zaoj U   U   1130
 89 . Epitaph written forY@ӻx You Fu_ U   U    
 90 . Epitaph written forY@ӻx You Fu_ U   U   1130
 91 . Epitaph written forY@ӻx Chen Jing(12) U   Wdl   1130
 92 . Epitaph written forY@ӻx Mo Biaoshen` U   U   1130
 93 . Epitaph written forY@ӻx Qian Ji(2)Y U   U   1130
 94 . Epitaph written forY@ӻx Yu KuoE U   U   1130
 95 . Epitaph written forY@ӻx Wu Yid U   U    
 96 . Epitaph written forY@ӻx Wu Yid U   U    
 97 . Epitaph written forY@ӻx Fan JimeiS٬ U   U    
 98 . Epitaph written forY@ӻx Fan JimeiS٬ U   U    
 99 . Epitaph written forY@ӻx Xu?\() U   U    
 100 . Epitaph written forY@ӻx Zhu Shi(Բ) U   U    
 101 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 102 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Ganm U   U    
 103 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Ganm U   U    
 104 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Luo Congyanùq U   U    
 105 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhao Bian U   U    
 106 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Fu BiI] U   U    
 107 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Liu ShuBz U   U    
 108 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Peng Ruli^r U   U    
 109 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Sima Guangq U   U    
 110 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Sima Guangq U   U    
 111 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Sima Guangq U   U    
 112 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Sima Guangq U   U    
 113 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Weng Tingή U   U    
 114 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chen YuanW U   U    
 115 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zou HaoQE U   U    
 116 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zou HaoQE U   U    
 117 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zou HaoQE U   U    
 118 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chen Guan(2) U   U    
 119 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chen Guan(2) U   U    
 120 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chen Guan(2) U   U    
 121 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chen Guan(2) U   U    
 122 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chen Guan(2) U   U    
 123 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Li Gang U   U    
 124 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Jiang Gongwang U   U    
 125 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ He ZhuPű U   U    
 126 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhang YuanganiF U   U    
 127 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Xu Ji(5)}n U   U    
 128 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Wei Xu\ U   U    
 129 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chen Xuan U   U    
 130 . followed byqC̬Y Zeng Tian U   U   1130
 131 . followed byqC̬Y Wang ShiyuvU U   U   1130
 132 . followed byqC̬Y Zou BingQ` U   U   1130
 133 . followed byqC̬Y Xu Ren\ U   U    
 134 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Yang Dunren U   U    
 135 . Tongxue wasPǡBP Lin ZhiningLӹ U   U    
 136 . Biographer ofY@ Zeng ZhaoF U   U    
 137 . Biographer ofY@ You Cao U   U    
 138 . Sacrificial prayer written forY@ Zou HaoQE U   U    
 139 . Sacrificial prayer written forY@ Zou HaoQE U   U   1130
 140 . Sacrificial prayer written forY@ Liu AnshiBw@ U   U    
 141 . Sacrificial prayer written forY@ Liu AnshiBw@ U   U   1130
 142 . Sacrificial prayer written forY@ Chen Guan(2) U   U    
 143 . Sacrificial prayer written forY@ Lv Benzhongf U   U    
 144 . Sacrificial prayer written forY@ Lv Benzhongf U   U    
 145 . Sacrificial prayer written forY@ You Zuo` U   U    
 146 . Sacrificial prayer written forY@ You Zuo` U   U   1130
 147 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Liao Gang U   U    
 148 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Liao Gang U   U   1130
 149 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Chen YuanW U   U    
 150 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Chen YuanW U   U   1130
 151 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Li Gang U   U    
 152 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Li Gang U   U   1130
 153 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Zhu SongQ U   U    
 154 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Zhu SongQ U   U   1130
 155 . Postscripted calligraphy or painting ofYѡBe@[ Jiang Gongwang U   U    
 156 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Wu Sid U   U    
 157 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Wu Sid U   U    
 158 . Lamentation prayer written forY@s Cheng Hao{V U   U    
 159 . Lamentation prayer written forY@s Zou HaoQE U   U    
 160 . Lamentation prayer written forY@s Zou HaoQE U   U   1130
 161 . Lamentation prayer written forY@s Ju KuiQ U   U    
 162 . Descent line of teaching toǬYҩv Zhu XiQ U   U    
 163 . Descent line of teaching toǬYҩv Zhang Shii U   U    
 164 . Taught toбY Hu YinJG U   U    
 165 . Taught toбY Zhu SongQ U   U   1143
 166 . Taught toбY Chai Wei U   U    
 167 . Taught toбY Lin SongqingL U   U    
 168 . Taught toбY Chai Yushengn U   U    
 169 . Taught toбY Chai Yugong\ U   U    
 170 . Nianpu composed by~ХYҧ@ Zhang XiaiL U   U    
 171 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi YonglinÿZ U   U    
 172 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi KechuniE U   U    
 173 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Zhengdai U   U    
 174 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Huikangfd U   U    
 175 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Qingzhenyu U   U    
 176 . Visited byYX Zhang Caishao~ U   U    
 177 . Funerary stele written forY@DO Zeng ZhaoF U   U    
 178 . Biographical sketch (xingzhuang) written by檬Yҧ@ Lv Benzhongf U   U    
 179 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Yang ZhiԲ U   U    
 180 . Sent letter toPY Cheng Bowen{դ U   U    
 181 . Sent letter toPY Liao Gang U   U    
 182 . Sent letter toPY Mao Jian U   U    
 183 . Sent letter toPY Mao Jian U   U    
 184 . Sent letter toPY Cheng Hao{V U   U    
 185 . Sent letter toPY Cheng Hao{V U   U    
 186 . Sent letter toPY Cheng Hao{V U   U    
 187 . Sent letter toPY Zou HaoQE U   U    
 188 . Sent letter toPY Liu AnshiBw@ U   U    
 189 . Sent letter toPY Qin Gui U   U    
 190 . Sent letter toPY Li Gang U   U    
 191 . Sent letter toPY Li Guang U   U    
 192 . Sent letter toPY You Zuo` U   U    
 193 . Sent letter toPY Fu Moqingž U   U    
 194 . Sent letter toPY Cheng Duanyi{t U   U    
 195 . Sent letter toPY Yu Wei\ U   U    
 196 . Sent letter toPY Wu Yid U   U    
 197 . Sent letter toPY Wu Jiaorudp U   U    
 198 . Sent letter toPY Weng GuΨ U   U    
 199 . Sent letter toPY Yang Dunren U   U    
 200 . Sent letter toPY Ju KuiQ U   U    
 201 . Sent letter toPY Wu Yanfud U   U    
 202 . was sent letter byQPѥY Chen YuanW U   U    
 203 . was sent letter byQPѥY Li Guang U   U    
 204 . was sent letter byQPѥY Deng SuH U   U    
 205 . Replied to letter fromY Fu Songqingű] U   U    
 206 . Replied to letter fromY Cheng Hao{V U   U    
 207 . Replied to letter fromY Hu AnguoJw U   U    
 208 . Replied to letter fromY Hu YinJG U   U    
 209 . Replied to letter fromY Chen Guan(2) U   U    
 210 . Replied to letter fromY Lv Benzhongf U   U    
 211 . Replied to letter fromY Zhang JiuchengiE U   U    
 212 . Replied to letter fromY Zou BingQ` U   U    
 213 . Replied to letter fromY Li Jingg U   U    
 214 . Replied to letter fromY Wu Yid U   U    
 215 . Replied to letter fromY Zeng Yuanzhong U   U    
 216 . Replied to letter fromY Lian Huimø U   U    
 217 . Replied to letter fromY Xiao Yi U   U    
 218 . Replied to letter fromY Chen Zianlw(r) U   U    
 219 . Was sent a reply byY Chen Guan(2) U   U    
 220 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Weng YanyueΫ۬ U   U    
 221 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Xie Lin U   U    
 222 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Zhang Shii U   U    
 223 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Liu ChenwengB U   U    
 224 . wrote colophon to the writings ofY֤@[ Wei Xu\ U   U    
 225 . Shrine inscription written forY@O Chen Guan(2) U   U    
 226 . Shrine inscription written forY@O Chen Guan(2) U   U    
 227 . Shrine inscription written byOYҧ@ Ye ShiA U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . tsͥ Yang Guishan xiansheng quanji   1135 1053-1135  
 2 . G{騥 er cheng cui yan        
 3 . ts gui shan ji