Name Qian Chu
Person ID 0003037
Index Year 988
Gender k
Year of Death 0988_ݫ1~
Age 60
b@צ~ 0988_ݫ1~~n]R ݫ1^
Dynasty dVWuYue (10 states)
Alternate Names Qian Hongshu(Alternate Personal Name, Previously Used NameOWBΦW) ; Wendew(Courtesy namer) ; Zhongyit(Posthumous Name문)
ye Qiantang
Choronym Wuxingd
Notes Qian(1) Chu [3037] Baqiong jin, 85.24a-34a. CBD, 5, 4063-4. mNHベースnOͨ~G929 - 988.
Ʈws NHѼƾڮw@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --nD--C{--(Qiantang) Basic Affiliationye(򥻦a})       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:22292)  
 2 . --nD--C{--{w(Lin'an) alternate basic affiliationt@ye(򥻦a}) 001     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02787)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   succession~ 0947 19      

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . fang yu shi(m) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:22292)  
 2 . wang() []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23983)  
 3 . zhong shu ling(ѥO) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:22292)  
 4 . dao jie du shi zhang shu ji(D`רϴxѰO) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:22292)  
 5 . jun jie du liu hou(x`ׯd) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:22292)  
 6 . ku bu lang zhong(w) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:22292)  
 7 . nei ya zhu jun zhi hui shi(内ѭx)   0939NʤѺ4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02787) ?ѭx
 8 . zhi zhou({) --nD--x{(Tai Zhou) 0946Nʶ}B4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02787) x{
 9 . zhu wang(诸)   0948N~1~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02787) dV
 10 . guo wang()   0978_ӥ3~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02787) a
 11 . guo wang()   0988_ݫ1~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02787) ~n

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . skilled at writingu      
 2 . rulerΪv      

# Kin Type Kin Name
 1 . ql;lBS Qian Yi
 2 . SB+ Qian Zong
 3 . F Qian Yuanguan
 4 . kBDH Yuan XiangzongHv
 5 . @];Ӯ]G+5 Qian Chen
 6 . lS2 Qian Weiyant
 7 . tG+n Qian Yi(2)A
 8 . ]SS Qian Bin
 9 . TlS3 Qian Weixuan
 10 . Pڱ߽K+n Qian BB
 11 . ]SS Qian Mingyih
 12 . il(Dl)SX Qian Weizhiv
 13 . l; Ĥ@lS1 Qian Weijun
 14 . lS6 Qian Weiji
 15 . kBDH Shen CongjiVqN
 16 . cSCB Sun Chengyou]ӯ
 17 . ]SS Qian Ji
 18 . Pڱ߽K+n Qian Chaoyan«
 19 . ql;lBS Qian ZhaoxuL
 20 . lS Qian Xibianƿ
 21 . Pڱ߽K+n Qian Jie(2)`
 22 . tG+n Qian Ju|
 23 . WF Yu Chengxun\ӻ
 24 . ]kBSDH Zhao Yundi}
 25 . lS Qian Zijiel`
 26 . @];]G+6 Qian Yue
 27 . cC Sun Taizhen]ӯu
 28 . TlS3 Qian Weijina
 29 . lS Qian Weihao

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Shen ZhiliV§ U   U   0988
 2 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 3 . Temple stele(miaobei) written byqOOYҧ@ Su ShiĬ U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . F zheng ben ji