Name Liu Zongyuanhv
Person ID 0003605
Index Year 819
Gender k
Year of Birth 0773j8~
Year of Death 0819𤸩M14~
Age 47
b@l~ 0803s19~ʹsvئ]R s19(803)^
b@צ~ 0815𤸩M10~h{v]R M10(815)^
Dynasty Tang
Alternate Names Liu HedongheF() ; Liu Liuzhouhh{(Office or Enfeoffment Titlex) ; Zihoulp(Courtesy namer)
Choronym HedongeF
Notes Liu(3) Zongyuan [3605] Giles, p. 524. mNHベースnOͨ~G773 - 819.
Ʈws NHѼƾڮw@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --eFD--Z{--ѿ(Jie Xian) Basic Affiliationye(򥻦a})          
 2 . --D--ʥ--U~(Wannian) Burial Addressa 001 0820   𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:139332)  
 3 . --eFD(Hedong Dao) Ancestral Addressy 001     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02534)  
 4 . --nD--h{(Liu Zhou) Death Address 002 0819   𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:139332)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 0000     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02534)  
 2 .   Decree examination: Erudite and Literary||: վE/վǧ 0000     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02534)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . zhou ci shi({v) --nD--{--(Shaoyang) 0805s21~   N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:2488)  
 2 . zhou ci shi({v) --nD--h{(Liu Zhou) 0815𤸩M10~ 0819𤸩M14~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:3281)  
 3 . ji xian dian zheng zi(巵r)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02534) 巵r
 4 . xian wei(L) --D--ʥ--ť(Lantian)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02534) ťбL
 5 . jian cha yu shi li xing(ʹsvئ)   0803s19~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02534) ʹsvئ
 6 . li bu yuan wai lang(§~)   0805s21~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02534) §~
 7 . zhou ci shi({v) --nD--{(Shao Zhou) 0805ís1~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02534) {v
 8 . si ma(q) --nD--æ{(Yong Zhou) 0805ís1~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02534) æ{q
 9 . zhou ci shi({v) --nD--h{(Liu Zhou) 0815𤸩M10~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02534) h{v
 10 . zhou ci shi({v) --nD--h{(Liu Zhou)       𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:139332) h{v

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . calligrapherѪka      
 2 . poet֤H      
 3 . man of culture (wenren)H      
 4 . civil office[x̡G]      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Liu Zhen(2)h
 2 . Pڱ߽K+n Liu Quanh
 3 . WF Yang Ping
 4 . dlW Yang Shi(hvd)
 5 . kD Liu Nuhk
 6 . WF Yang Ning
 7 . qFBS- Liu Zongzhihv
 8 . ckZD Cui DaoguiZгW
 9 . kD Liu FobihA
 10 . lS Liu Gaohi

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Patron was (= Client of)DOY Wang Shuwen U   U   0819
 2 . Friend of Dugu ShenshuWtӨ U   U   0819
 3 . Epitaph written forY@ӻx Chen Jing U   U   0819
 4 . Epitaph written forY@ӻx Dugu ShenshuWtӨ U   U   0819
 5 . Beiyin composed forY@O Rao EǮZ U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . heF Liu Hedong ji   819 773-819  
 2 . eFs Hedong xiansheng longcheng lu   819 773-819  
 3 . 嶰(hv) wen ji (Liu Zongyuan)        
 4 . hv liu zong yuan ji        
 5 . `lk zhu yang zi fa yan        
 6 . Dy fei guo yu