Name Wang YuchengW
Person ID 0003997
Index Year 1001
Gender k
Year of Birth 0954NPw1~
Year of Death 1001_w4~
Age 48
Dynasty Song
Alternate Names Yuanzhi(Courtesy namer)
ye Juyed
Choronym [Unknown]iԡj
Notes Wang(2) Yucheng [3997] DDSL, 39.7a. CBD, 1, 323-4.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --ʪF--٦{--d(Juye) Basic Affiliationye(򥻦a})       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:1801)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 0983     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:1801)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . han lin xue shi(LǤh) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:1801)  
 2 . xian ling(O) ----Ĭ{--w(Changzhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:10)  
 3 . you shi yi(kB) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:1801)  
 4 . zhi mou xian shi(Y) ----Ĭ{--d(Wu Xian)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23405)  
 5 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --anF--{(Yang Zhou) 0995 0997   ajpuکSong liang Huai da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 8125
 6 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --an--{(Huang Zhou) 0998 1001   ajpuکSong liang Huai da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 8778
 7 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --anF--Q{(Chu Zhou) 0995 0996   ajpuکSong liang Huai da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 8880
 8 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --an--{(Qi Zhou) 1001 1001   ajpuکSong liang Huai da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 9336
 9 . shang shu sheng xing bu xing bu si lang zhong(|Ѭ٦DDq) []([Unknown]) 0997     ajpuکSong liang Huai da jun shou chen yi ti kao LZL MasterFileLineID8779
 10 . shang shu sheng gong bu gong bu si lang zhong(|Ѭ٤uuq) []([Unknown]) 0995     ajpuکSong liang Huai da jun shou chen yi ti kao LZL MasterFileLineID8880
 11 . pan jian(P) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:1801)  
 12 . di yan qiao dao shi(D) --anF--{(Yang Zhou) 0995 0997   ֫ظpu~Song Fujian lu jun shou nian biao LZLMasterFileLine8125

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . civil office[x̡G]      

# Kin Type Kin Name
 1 . ~cZS Liang HaoV
 2 . l; Ĥ@lS1 Wang Jiayouů
 3 . SB+ Wang Yuxi
 4 . lS2 Wang JiayanŨ
 5 . ]SS Wang Fen(3)W

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Friend of Li XunS U   U   1001
 2 . Friend in the same graduating classP~ Wei Xiang U   U    
 3 . Recommended Hao TaichongqӨR U   U    
 4 . Praised or admiredY/ Sun He] U   U    
 5 . Praised or admiredY/ Song Bai U   U   1001
 6 . Praised or admiredY/ Li Wen U   U    
 7 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Shi Zanningٹ U   U    
 8 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Shi Zanningٹ U   U   1001
 9 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Feng Kang U   U    
 10 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Meng binyus_ U   U    
 11 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Peng Wei^ U   U    
 12 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Liu ShaoyiBֶh U   U    
 13 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Luo ChuyueùB U   U    
 14 . Preface of book byѧǥYҧ@ Su SongĬ| U   U    
 15 . Preface of book byѧǥYҧ@ Su SongĬ| U   U   1001
 16 . Epitaph written forY@ӻx Song WoQ U   U   1001
 17 . Epitaph written forY@ӻx Guo Shouwenu U   U    
 18 . Epitaph written forY@ӻx Guo Shouwenu U   U   1001
 19 . Epitaph written forY@ӻx Ju Chang` U   U    
 20 . Epitaph written forY@ӻx Ju Chang` U   U   1001
 21 . Epitaph written forY@ӻx Zhai ShousuCu U   U    
 22 . Epitaph written forY@ӻx Zhai ShousuCu U   U   1001
 23 . Epitaph written forY@ӻx Qin ChengyuӸ U   U    
 24 . Epitaph written forY@ӻx Qin ChengyuӸ U   U   1001
 25 . Epitaph written forY@ӻx Kang YanzedA U   U   1001
 26 . Epitaph written forY@ӻx Sun Yong]e U   U    
 27 . Epitaph written forY@ӻx Sun Yong]e U   U   1001
 28 . Epitaph written forY@ӻx Wang Lian U   U    
 29 . Epitaph written forY@ӻx Li Bing U   U    
 30 . Epitaph written forY@ӻx Li Bing U   U   1001
 31 . Epitaph written forY@ӻx Zhu Zunshi U   U    
 32 . Epitaph written forY@ӻx Liu Yihy U   F Liu ChonghR  
 33 . Epitaph written forY@ӻx Liu ChonghR U   U    
 34 . Epitaph written forY@ӻx Liu ChonghR U   S1l; Ĥ@l Liu Yihy  
 35 . Epitaph written forY@ӻx Liu Xuanh U   F Liu ChonghR  
 36 . Epitaph written forY@ӻx Chen Renbi U   U    
 37 . Epitaph written forY@ӻx Zang BingN U   U    
 38 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 39 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 40 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 41 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Xie Zhaozhi»F U   U    
 42 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Shen YuqingH U   U    
 43 . Virtue recognized byٹDY` Li Yunzeh U   U    
 44 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Li Wen U   U    
 45 . Duets composed with۰۩M Peng Wei^ U   U    
 46 . Duets composed with۰۩M Luo ChuyueùB U   U    
 47 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 48 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Huang Tingjianx U   U   1001
 49 . Temple stele(miaobei) written forY@qOO Bian Fang U   U    
 50 . Temple stele(miaobei) written forY@qOO Gao Shen U   U    
 51 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Zhang Yongi U   U    
 52 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Zhang Yongi U   U   1001
 53 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Niu Mian U   U    
 54 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Niu Mian U   U   1001
 55 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Ju Zhongmou U   U    
 56 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Ju Zhongmou U   U   1001
 57 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Hao TaichongqӨR U   U    
 58 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Hao TaichongqӨR U   U    
 59 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Kou ZhunF U   U    
 60 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Li XunS U   U    
 61 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Li XunS U   U   1001
 62 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Sun He] U   U    
 63 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Sun He] U   U   1001
 64 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Wang Dan U   U    
 65 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Wang Dan U   U   1001
 66 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Qi Wei U   U    
 67 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Qi Wei U   U    
 68 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Shangguan ZhishiWxQ U   U    
 69 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Li RuiB U   U    
 70 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Wu Qiand U   U    
 71 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Wu Qiand U   U    
 72 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Liu Yihy U   U    
 73 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Liao Ji U   U    
 74 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Zhai XiangC U   U    
 75 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Zheng BaoG U   U    
 76 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Xue ZhaoL U   U    
 77 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Tan Yaosouӳ U   U    
 78 . Departure note received from{OoYҧ@ب(eO֡B) Shangguan ZhishiWxQ U   U    
 79 . Buddhist temple stele written forY@xO Li ChuyunB U   U    
 80 . Personnel administration (CJ)(ȮɫOdAݧRGO¾)   U   U   1001
 81 . Treated with respect§ Zheng BaoG U   U    
 82 . Funerary stele written forY@DO Song WoQ U   U    
 83 . Funerary stele written forY@DO Kang YanzedA U   U    
 84 . Funerary stele written forY@DO Sang Guangfu U   U    
 85 . Funerary stele written forY@DO Sang Guangfu U   U    
 86 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Su ShiĬ U   U    
 87 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 88 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Liu Yihy U   U    
 89 . Sent letter toPY Chai Chengwu㦨 U   U    
 90 . Sent letter toPY Li Zongev U   U    
 91 . Sent letter toPY Zhao Pu U   U    
 92 . Sent letter toPY Lv MengzhengfX U   U    
 93 . Sent letter toPY Song Bai U   U    
 94 . Sent letter toPY Shi Zanningٹ U   U    
 95 . Sent letter toPY Feng Kang U   U    
 96 . Sent letter toPY Liu Yihy U   U    
 97 . Replied to letter fromY Zhang Zhiboi U   U    
 98 . Replied to letter fromY Huang Zongdanv U   U    
 99 . Replied to letter fromY Ding WeiB U   U    
 100 . Replied to letter fromY Chao JiongЭ~ U   U    
 101 . Replied to letter fromY Zhang Fui U   U    
 102 . Replied to letter fromY Zhang Fui U   U    
 103 . Replied to letter fromY Zheng BaoG U   U    
 104 . Received literary composition as gift fromYظ֡B Li RuiB U   U    
 105 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Li Zhi U   U    
 106 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Li Jixun~ U   U    
 107 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Li Jixun~ U   U   0990_E1~
 108 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Li Yunzeh U   U    
 109 . wrote preface for the literary works ofYҧ@֤@ Meng binyus_ U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . pb:GQ xiao chu ji   1001 954-1001  
 2 . Nv:@ wu dai shi que wen   0    
 3 . pb~:GQ xiao chu wai ji   0    
 4 . W֤ Wangyucheng shiwen xuan   0    
 5 . ө:Q cheng ming ji   0    
 6 . ij(W):T zou yi ji (Wang Yucheng)        
 7 . ө(W):Q cheng ming ji (Wang Yucheng)        
 8 . (W):T shi (Wang Yucheng)        
 9 . ij(W):Q ji yi (Wang Yucheng)