Name Zhang Shii
Person ID 0007164
Index Year 1180
Gender k
Year of Birth 1133nп3~
Year of Death 1180nE7~
Age 48
Dynasty Song
Alternate Names Jingfuq(Courtesy namer) ; Nanxuanna(Studio name, Style nameǦWBO) ; Nanxuan xianshengna(Studio name, Style nameǦWBO) ; Qinfuܤ(Courtesy namer) ; Xuan(Posthumous Name문)
ye HengyangŶ
Choronym Shixingl
Notes Zhang Shi [7164] Jun's [211] son, maternal grandfather of Yuwen(1) Shizhong [2101], son-in-law of Yuwen Shizhong [7409] and of Yuwen Shizhong's [2101] eldest son, Shishen [7409], and father-in-law of Hu Hong's [7252] son. Song Qi's [1558] descendants, Wenzhong [3807] and his brother Gangzhong [3798], residents of Hengzhou, Hengyang xian, were Chi(3)'s menren. In his funerary inscription for Zhang Wei [27431], Xi speaks of Chi as his deceased friend. Zhu Xi, WJ, 89.1a-9b, 95B.40b; XNYL, 46.9a; SS, 435.18b; Yang Wanli, WJ, 115.24b. CBD, 3, 2268-2271.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --n--Ŧ{--Ŷ(Hengyang) Basic Affiliationye(򥻦a})       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:12490)  
 2 . --q{--~{--(Mianzhu) alternate basic affiliationt@ye(򥻦a}) 001     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:12490)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 0000 00      
 2 .   yin privilege: general(Ţ) 0000     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:12490)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . an fu shi(w) --_(Jinghu bei Lu)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:12490)  
 2 . cheng wu lang(Ӱȭ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:12490)  
 3 . you cheng wu lang(kӰȭ) []([Unknown]) 1169     pu~Song liang Zhe lu jun shou nian biao LZL MasterFileLineID14314
 4 . lv xue zhu jiao(߾ǧU) --sn(Guangnanxi Lu)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:9757)  
 5 . qing che du wei(L) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:12490)  
 6 . si li can jun(qzѭx) ----{(Qin Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:9755)  
 7 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --n--K{(Yuan Zhou) 1172 1173   ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZLMasterFileLineID 12161
 8 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) ----{(Mu Zhou) 1169 1170 vo   pu~Song liang Zhe lu jun shou nian biao LZLMasterFileLineID 14314
 9 . zhuan yun shi(B) --sn(Guangnanxi Lu)   1178   pu~Song liang Zhe lu jun shou nian biao LZLMasterFileLine4975
 10 . zhi bao mo ge(_ӻ) []([Unknown]) 1178     sjpuکSong liang Guang da jun shou chen yi ti kao LZL MasterFileLineID4976
 11 . zhi mi ge() []([Unknown]) 1169     pu~Song liang Zhe lu jun shou nian biao LZL MasterFileLineID14314
 12 . you wen dian xiu zhuan(k巵׼) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:12490)  
 13 . mi ge xiu zhuan(խ׼) []([Unknown]) 1178     jpuکSong liang Hu da jun shou chen yi ti kao LZL MasterFileLineID6837
 14 . shang shu sheng zuo si yuan wai lang(|Ѭ٥q~) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:12490)  
 15 . jinglue anfushi(gw) --sn(Guangnanxi Lu) 1174 1178   ֫ظpu~Song Fujian lu jun shou nian biao LZLMasterFileLine4974
 16 . zhi mou fu jun fu shi(Yx) --sn--R(Jingjiang Fu) 1174 1178   sjpuکSong liang Guang da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 4974
 17 . zhi mou fu jun fu shi(Yx) --_--(Jiangling Fu) 1178 1180   jpuکSong liang Hu da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 6837
 18 . dian zhuan() []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:12490)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . Neo-Confucian thinker (lixue)zǮa      
 2 . civil office[x̡G]      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Zhang JuniC
 2 . ql;lBS Zhang Zhongshui
 3 . kBDH Hu DashiJj
 4 . WF Yuwen Shishentv
 5 . ]SS Zhang Xiai
 6 . WlS (only son) Zhang ZhuoiZ
 7 . tG+n Zhang Tangi
 8 . ;qFBSS Zhang Shu(5)if
 9 . ;qFBSS Zhang Huani
 10 . ql;lBS Zhang Xuni
 11 . tG+n Zhang Tangi

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Friend of Zhu XiQ U   U   1180
 2 . Friend of Lin ChengjiLu U   U   1180
 3 . Friend of Zhang Jie(8)iN U   U   1180
 4 . Friend of Wu Jingd U   U   1180
 5 . Recommended Fan RushanSps U   U    
 6 . Recommended Ouyang Guangzuڶ U   U    
 7 . Recommended byQY Wang ShipengQB U   U    
 8 . Recommended byQY Wang ShipengQB U   U   1180
 9 . Praised or admired byQYY/ Yu WenqiE_ U   U    
 10 . Praised or admired byQYY/ Xie Yongbin¥λ U   U    
 11 . Praised or admiredY/ Lin XunL U   U    
 12 . Praised or admiredY/ Guo Fen U   U    
 13 . Menren wasHY Song Gangzhong U   U   1180
 14 . Menren wasHY Song Wenzhong U   U   1180
 15 . Menren wasHY Zhao Fang(2) U   U    
 16 . Menren wasHY Wang Juren~ U   U    
 17 . Menren wasHY Wu Lund U   U    
 18 . Student ofYǥ Hu HongJ U   U    
 19 . Student ofYǥ Wang Dabaoj_ U   U   1180
 20 . Student wasǥͬY Fan ZichangSl U   U    
 21 . Student wasǥͬY Pan Youduanͺ U   U    
 22 . Student wasǥͬY Hu DashiJj U   U    
 23 . Student wasǥͬY Fan ZhongfuS U   U    
 24 . Student wasǥͬY Su QuanĬv U   U    
 25 . Student wasǥͬY Zhang Shu(5)if U   U   1180
 26 . Student wasǥͬY Zhao Fang(2) U   U    
 27 . Student wasǥͬY Zeng Ji U   U    
 28 . Student wasǥͬY Zhao Shanzuo U   U   1180
 29 . Student wasǥͬY Zhang Shiquanih U   U   1180
 30 . Student wasǥͬY You JiuyanE U   U   1180
 31 . Student wasǥͬY Wang YuJ U   U    
 32 . Student wasǥͬY Wu Bidadj U   U    
 33 . Student wasǥͬY Liang Ziqianglj U   U    
 34 . Student wasǥͬY Zhang XuniS U   U    
 35 . Student wasǥͬY Zhang ShiquaniK U   U    
 36 . Student wasǥͬY Chen Qia U   U    
 37 . Student wasǥͬY Huang Zhijux U   U    
 38 . Student wasǥͬY Jia LinL U   U    
 39 . Student wasǥͬY Yang Zhizhang U   U    
 40 . Student wasǥͬY Ye Dingw U   U    
 41 . Student wasǥͬY Jiang Fu_ U   U    
 42 . Student wasǥͬY Jiang Yuanfu U   U    
 43 . Student wasǥͬY Zhong RuyupM U   U    
 44 . Student wasǥͬY Zhong Zhaozhi鬷 U   U    
 45 . Student wasǥͬY Jian Keji²Jv U   U    
 46 . Directly recruited (bi, zoubi, etc)@ Tang Bi] U   U   1180
 47 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhou DunyiP[ U   U    
 48 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhu XiQ U   U    
 49 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Shao Yongl U   U    
 50 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Shao Yongl U   U   1180
 51 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Lv Zuqianf U   U    
 52 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Lv Zuqianf U   U   1180
 53 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Hu HongJ U   U    
 54 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Hu HongJ U   U    
 55 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Hu HongJ U   U   1180
 56 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhao Shanying U   U    
 57 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Hu ShiJ U   U    
 58 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Hu ShiJ U   U    
 59 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Jiang Gongwang U   U    
 60 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Jiang Gongwang U   U    
 61 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhu XiQ U   U    
 62 . Preface of book byѧǥYҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 63 . Preface of book byѧǥYҧ@ Yang WanliU U   U    
 64 . Preface of book byѧǥYҧ@ Fang Hui(3)^ U   U    
 65 . Preface of book byѧǥYҧ@ Chen Pu(3) U   U    
 66 . Member of his school wasӾǬY Hu DashiJj U   U   1180
 67 . Member of his school wasӾǬY Zhao Fang(2) U   U   1180
 68 . Member of his school wasӾǬY Zeng Ji U   U   1180
 69 . Member of his school wasӾǬY Lv ShengjifӤv U   U   1180
 70 . Member of his school wasӾǬY Zhou DuanchaoPݴ U   U   1180
 71 . Disciple (dizi) was̤lY Zhou ShiP] U   U    
 72 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Zhu XiQ U   U   1180
 73 . Epitaph written forY@ӻx Liao Gang U   U    
 74 . Epitaph written forY@ӻx Liao Gang U   U   1180
 75 . Epitaph written forY@ӻx Xiang ShenVH U   U   1180
 76 . Epitaph written forY@ӻx Song Wenzhong U   M Wang Shi()  
 77 . Epitaph written forY@ӻx Wu Quand U   U    
 78 . Epitaph written forY@ӻx Wu Quand U   U    
 79 . Epitaph written forY@ӻx Liu ZiyuBl U   U    
 80 . Epitaph written forY@ӻx Liu ZiyuBl U   U   1180
 81 . Epitaph written forY@ӻx Hu ShiJ U   U   1180
 82 . Epitaph written forY@ӻx Liu Jingzhi(2)Bt U   U    
 83 . Epitaph written forY@ӻx Zhan Zhi U   U    
 84 . Epitaph written forY@ӻx Zhan Zhi U   U   1180
 85 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Zhuo(2)iտ U   U    
 86 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Zhuo(2)iտ U   U   1180
 87 . Epitaph written forY@ӻx Yuwen Shixiantvm U   U   1180
 88 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Shimengvs U   U    
 89 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Shimengvs U   U   1180
 90 . Epitaph written forY@ӻx Li HaoE U   U    
 91 . Epitaph written forY@ӻx Li HaoE U   U   1180
 92 . Epitaph written forY@ӻx Wei YanzhiQl U   U   1180
 93 . Epitaph written forY@ӻx Wang Jin U   U    
 94 . Epitaph written forY@ӻx Wang Jin U   U    
 95 . Epitaph written forY@ӻx Wang Shi() U   U    
 96 . Epitaph written forY@ӻx Wu Fud U   U    
 97 . Epitaph written forY@ӻx Wu Fud U   U    
 98 . Epitaph written forY@ӻx Jia LinL U   U    
 99 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 100 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 101 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 102 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 103 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 104 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li ZengboB U   U    
 105 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 106 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 107 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 108 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 109 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 110 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 111 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 112 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Hu HongJ U   U    
 113 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhen Dexiuuwq U   U    
 114 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhen Dexiuuwq U   U    
 115 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhen Dexiuuwq U   U    
 116 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhen Dexiuuwq U   U    
 117 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhen Dexiuuwq U   U    
 118 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhen Dexiuuwq U   U    
 119 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yang WanliU U   U    
 120 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Chen FuliangŨ} U   U    
 121 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Jina U   U    
 122 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Xiong He U   U    
 123 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Gao Sideo U   U    
 124 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Gao Sideo U   U    
 125 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Gao Sideo U   U    
 126 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Ma Tingluan} U   U    
 127 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Ma Tingluan} U   U    
 128 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Ouyang ShoudaoڶuD U   U    
 129 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zheng Xiang(3)G U   U    
 130 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhou DunyiP[ U   U    
 131 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhou DunyiP[ U   U    
 132 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Sima Guangq U   U    
 133 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Sima Guangq U   U    
 134 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Fan ZhongyanST U   U    
 135 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Feng Xie U   U    
 136 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Li Guang U   U    
 137 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhao Gouc U   U    
 138 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chen GuiW U   U    
 139 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Xie Liangzuo¨} U   U    
 140 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Xie Liangzuo¨} U   U   1180
 141 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Yuwen Zhishaot大 U   U    
 142 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Shi Dun𡼖 U   U    
 143 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Shi Dun𡼖 U   U    
 144 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Jiang Yunji U   U    
 145 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhou ShiP] U   U    
 146 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhou ShiP] U   U    
 147 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhao BudunQ U   U    
 148 . followed byqC̬Y Pan Zhiz U   U    
 149 . followed byqC̬Y Shu LinοZ U   U   1180
 150 . followed byqC̬Y Chen Kongshiպ U   U   1180
 151 . followed byqC̬Y Fan ZigaiSl U   U   1180
 152 . followed byqC̬Y Peng Guinian^t~ U   U   1180
 153 . followed byqC̬Y Zeng Zun U   U   1180
 154 . followed byqC̬Y Li Xiujiפv U   U    
 155 . followed byqC̬Y Zeng Jiliu U   U   1180
 156 . followed byqC̬Y Song Yuanzeh U   U    
 157 . followed byqC̬Y Wu Yid U   U    
 158 . followed byqC̬Y Lv ZhifF U   U    
 159 . followed byqC̬Y Cao Jian U   U    
 160 . followed byqC̬Y Zhang GongxuniS U   U   nE
 161 . Literary style followed by孷YҮĪk Yang JiV U   U    
 162 . Staff member wasY Fang Lei U   U    
 163 . Knew Ma Zhichun U   U    
 164 . Discussed scholarship with׾ Liu Gong(3)BҬ U   U   1180
 165 . Discussed scholarship with׾ Hu ShiJ U   U    
 166 . Discussed scholarship with׾ Hu ShiJ U   U   1180
 167 . Discussed scholarship with׾ Hu DayuanJj U   U    
 168 . Discussed scholarship with׾ Hu DayuanJj U   U   1180
 169 . Tongxue wasPǡBP Hu DabenJj U   U    
 170 . Tongxue wasPǡBP Zhang YuiJ U   U    
 171 . Tongxue wasPǡBP Xiao Zuo U   U    
 172 . Transmitted the scholarship ofY Zhou DuanchaoPݴ U   U    
 173 . Scholarship transmitted byǥYҶ Fan SunS^ U   U    
 174 . Scholarship transmitted byǥYҶ Fan SunS^ U   U   1180
 175 . Biography written byǰO@̬Y Yang WanliU U   U    
 176 . Biography written byǰO@̬Y Yang WanliU U   U   1180
 177 . Sacrificial prayer written forY@ Zha Yued U   U    
 178 . Sacrificial prayer written forY@ Zha Yued U   U   1180
 179 . Sacrificial prayer written forY@ Wang YingchenL U   U    
 180 . Sacrificial prayer written forY@ Wang YingchenL U   U   1180
 181 . Sacrificial prayer written forY@ Wang Ju(2) U   U    
 182 . Sacrificial prayer written forY@ Wang Ju(2) U   U   1173
 183 . Sacrificial prayer written forY@ Zhang Xiaoxiangi U   U    
 184 . Sacrificial prayer written forY@ Zhang Xiaoxiangi U   U   1180
 185 . Sacrificial prayer written forY@ Yao Xian U   U    
 186 . Sacrificial prayer written forY@ Yao Xian U   U    
 187 . Sacrificial prayer written forY@ Yu Yunwen U   U    
 188 . Sacrificial prayer written forY@ Yu Yunwen U   U   1180
 189 . Sacrificial prayer written forY@ Wang ShipengQB U   U    
 190 . Sacrificial prayer written forY@ Xiao Zhimin U   U    
 191 . Sacrificial prayer written forY@ Xiao Zhimin U   U    
 192 . Sacrificial prayer written forY@ Liu Gong(3)BҬ U   U   1180
 193 . Sacrificial prayer written forY@ Hu ShiJ U   U    
 194 . Sacrificial prayer written forY@ Yuwen Shixiantvm U   U    
 195 . Sacrificial prayer written forY@ Yuwen Shixiantvm U   U    
 196 . Sacrificial prayer written forY@ Huang Junv U   U    
 197 . Sacrificial prayer written forY@ Huang Junv U   U   1180
 198 . Sacrificial prayer written forY@ Huang Wei U   U    
 199 . Sacrificial prayer written forY@ Huang Wei U   U   1180
 200 . Sacrificial prayer written forY@ Tang WenruoY U   U    
 201 . Sacrificial prayer written forY@ Tang WenruoY U   U   1180
 202 . Sacrificial prayer written forY@ Wei YanzhiQl U   U    
 203 . Sacrificial prayer written forY@ Wei YanzhiQl U   U   1180
 204 . Sacrificial prayer written forY@ Song Xiang(2) U   U    
 205 . Sacrificial prayer written forY@ Song Xiang(2) U   U    
 206 . Sacrificial prayer written forY@ Wu Yid U   U    
 207 . Sacrificial prayer written forY@ Wu Yid U   U    
 208 . Sacrificial prayer written forY@ Jia LinL U   U    
 209 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Zhu XiQ U   U    
 210 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Zhu XiQ U   U    
 211 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Zhu XiQ U   U    
 212 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Zhu XiQ U   U   1180
 213 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Lv Zuqianf U   U    
 214 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Lv Zuqianf U   U   1181
 215 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 216 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Zhou BidaPj U   U   1180
 217 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Yang WanliU U   U    
 218 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Yang WanliU U   U   1180
 219 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Chen FuliangŨ} U   U    
 220 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Chen FuliangŨ} U   U   1180
 221 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Wu Jingd U   U    
 222 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Shu BangzuoΨ U   U    
 223 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Fang Hui(3)^ U   U    
 224 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Hu AnguoJw U   U    
 225 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Zhang Xiaoxiangi U   U    
 226 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Zhang Xiaoxiangi U   U    
 227 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Yue Fuj U   U    
 228 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Yue Fuj U   U   1180
 229 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Fang Lei U   U    
 230 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Fang Lei U   U    
 231 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Hu ChanglingJ U   U    
 232 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Zhang Huani U   U    
 233 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Zhang Huani U   U   1180
 234 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Zeng Jiliu U   U    
 235 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Zeng Jiliu U   U   1180
 236 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Liu GuiB^ U   U    
 237 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Zhong Zhaozhi鬷 U   U    
 238 . Lamentation prayer written forY@s Xianyu GuangA_s U   U    
 239 . Posthumous name essay written byijYҧ@ Wei Jingî U   U    
 240 . Ancestral source of learning wasvY Yang Shi U   U    
 241 . Descent line of teaching toǬYҩv Shi YuvJ U   U    
 242 . Descent line of teaching toǬYҩv Chen Gai U   U    
 243 . Scholarship denounced byǬYұ Chen Quhuah U   U    
 244 . Taught toбY Fan ZichangSl U   U   1211
 245 . Taught toбY Fan ZhongfuS U   U    
 246 . Taught toбY Lv ShengjifӤv U   U    
 247 . Taught toбY Huangfu BinӨjy U   U   1180
 248 . Taught toбY Wu Bidadj U   U    
 249 . Taught toбY Cao Ji䶰 U   U    
 250 . Co-authored book withX(s)ۧ@ Kong Conglongձqs U   U    
 251 . Learning adopted byǬYҨpQ Zhao Yu(4)R U   U    
 252 . Taught students philosophy ofǥYDZ¾ǥ Mu Tianjun@ U   U    
 253 . proceeded with (friendship)PYC Zhang Yui U   U    
 254 . proceeded with (friendship)PYC Cheng Chu{ U   U    
 255 . proceeded with (friendship)PYC Jia Sen U   U    
 256 . Menren associated withٹDY峹Bǰ Lin XunL U   U    
 257 . Study motto (zhaiming) forY@NB Fan ZhongfuS U   U    
 258 . Study motto (zhaiming) forY@NB Fan ZhongfuS U   U    
 259 . Study motto (zhaiming) forY@NB Liu Gong(3)BҬ U   U    
 260 . Study motto (zhaiming) forY@NB Yuwen Shaojietи` U   U    
 261 . Study motto (zhaiming) forY@NB Fang Chouå U   U    
 262 . Epitaph postface forYӻxʧ@[ Jiang Yunji U   U   1180
 263 . Personnel administration (CJ)(ȮɫOdAݧRGO¾)   U   U   1180
 264 . Liked爱 Fang Lei U   U    
 265 . Liked爱 Fang Lei U   U   1180
 266 . Funerary stele written byDOYҧ@ Zhu XiQ U   U    
 267 . Tomb stone (mubiao) written forY@Ӫ Xiang ShenVH U   U    
 268 . Tomb stone (mubiao) written forY@Ӫ Hu ShiJ U   U    
 269 . Tomb stone (mubiao) written forY@Ӫ Hu ShiJ U   U    
 270 . Tomb stone (mubiao) written forY@Ӫ Zhang Chuni U   U    
 271 . Tomb stone (mubiao) written forY@Ӫ Yuwen Shixiantvm U   U    
 272 . Tomb stone (mubiao) written forY@Ӫ Wei YanzhiQl U   U    
 273 . Tomb stone (mubiao) written forY@Ӫ Zhang Shii(od) U   U    
 274 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 275 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Yang WanliU U   U    
 276 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Liu FuB U   U    
 277 . Sent letter toPY Lv Zuqianf U   U    
 278 . Sent letter toPY Zhou BidaPj U   U    
 279 . Sent letter toPY Zhou BidaPj U   U    
 280 . Sent letter toPY Shi Yaobiv] U   U    
 281 . Sent letter toPY Liu Gong(3)BҬ U   U    
 282 . Sent letter toPY Zhan Yizhi U   U    
 283 . Sent letter toPY Zeng Zun U   U    
 284 . Sent letter toPY Wu Yid U   U    
 285 . was sent letter byQPѥY Zhang JuniC U   U    
 286 . was sent letter byQPѥY Wang YingchenL U   U    
 287 . was sent letter byQPѥY Zhu XiQ U   U    
 288 . was sent letter byQPѥY Zhu XiQ U   U    
 289 . was sent letter byQPѥY Zhu XiQ U   U    
 290 . was sent letter byQPѥY Zhu XiQ U   U    
 291 . was sent letter byQPѥY Zhu XiQ U   U    
 292 . was sent letter byQPѥY Zhu XiQ U   U    
 293 . was sent letter byQPѥY Zhu XiQ U   U    
 294 . was sent letter byQPѥY Zhu XiQ U   U    
 295 . was sent letter byQPѥY Lv Zuqianf U   U    
 296 . was sent letter byQPѥY Zhou BidaPj U   U    
 297 . was sent letter byQPѥY Hu HongJ U   U    
 298 . was sent letter byQPѥY Sun Di]S U   U    
 299 . was sent letter byQPѥY Hu QuanJ U   U    
 300 . was sent letter byQPѥY Yang WanliU U   U    
 301 . was sent letter byQPѥY Xue Jixuanu U   U    
 302 . was sent letter byQPѥY Xue Jixuanu U   U    
 303 . was sent letter byQPѥY Liu Gong(3)BҬ U   U    
 304 . was sent letter byQPѥY Wang Yan U   U    
 305 . was sent letter byQPѥY Wu Jingd U   U    
 306 . was sent letter byQPѥY Wu Jingd U   U    
 307 . was sent letter byQPѥY Wu Jingd U   U    
 308 . was sent letter byQPѥY Zhu HuaiT U   U    
 309 . was sent letter byQPѥY Shi KeqinJ U   U    
 310 . Replied to letter fromY Zhu XiQ U   U    
 311 . Replied to letter fromY Zhu XiQ U   U    
 312 . Replied to letter fromY Lv Zujianf U   U    
 313 . Replied to letter fromY Pan Jingxianﴺ U   U    
 314 . Replied to letter fromY Pan Youduanͺ U   U    
 315 . Replied to letter fromY Hu DashiJj U   U    
 316 . Replied to letter fromY Xue Jixuanu U   U    
 317 . Replied to letter fromY Liu ZaiB_ U   U    
 318 . Replied to letter fromY Hu ShiJ U   U    
 319 . Replied to letter fromY Li Shu U   U    
 320 . Replied to letter fromY Zhang Yingo U   U    
 321 . Replied to letter fromY Pan JingyuﴺU U   U    
 322 . Replied to letter fromY Peng Guinian^t~ U   U    
 323 . Replied to letter fromY Jiang Wenshu U   U    
 324 . Replied to letter fromY Zeng Ji U   U    
 325 . Replied to letter fromY Qiao Gong U   U    
 326 . Replied to letter fromY Pan Youwenͤ U   U    
 327 . Replied to letter fromY Hu DayuanJj U   U    
 328 . Replied to letter fromY Hu DabenJj U   U    
 329 . Replied to letter fromY Hu DazhuangJj U   U    
 330 . Replied to letter fromY Lv ShengjifӤv U   U    
 331 . Replied to letter fromY Li Yourenͤ U   U    
 332 . Replied to letter fromY Lu JiulingE U   U    
 333 . Replied to letter fromY Wu Liedy U   U    
 334 . Replied to letter fromY Qi Ruyup U   U    
 335 . Replied to letter fromY Wei YanzhiQl U   U    
 336 . Replied to letter fromY You JiuyanE U   U    
 337 . Replied to letter fromY Wu Yid U   U    
 338 . Replied to letter fromY Zhou ShiP] U   U    
 339 . Replied to letter fromY Chen Qia U   U    
 340 . Replied to letter fromY Chen Gai U   U    
 341 . Replied to letter fromY Biao JuzhengC~ U   U    
 342 . Replied to letter fromY Ye Dingw U   U    
 343 . Replied to letter fromY Liu GuangzuB U   U    
 344 . Replied to letter fromY Xie Yaoren³ U   U    
 345 . Was sent a reply byY Zhu XiQ U   U    
 346 . Was sent a reply byY Zhu XiQ U   U    
 347 . Was sent a reply byY Zhu XiQ U   U    
 348 . Was sent a reply byY Zhu XiQ U   U    
 349 . Was sent a reply byY Zhu XiQ U   U    
 350 . Was sent a reply byY Zhu XiQ U   U    
 351 . Was sent a reply byY Zhu XiQ U   U    
 352 . Was sent a reply byY Zhu XiQ U   U    
 353 . Was sent a reply byY Zhu XiQ U   U    
 354 . Was sent a reply byY Zhu XiQ U   U    
 355 . Was sent a reply byY Zhu XiQ U   U    
 356 . Was sent a reply byY Zhu XiQ U   U    
 357 . Was sent a reply byY Wang Tingguix^ U   U    
 358 . Was sent a reply byY Yuan Xingzongv U   U    
 359 . Inscribed calligraphy ofDYѩ Fan ZhongyanST U   U    
 360 . Inscribed painting ofDYe@ Shi LiaoxinFH U   U    
 361 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Yang Shi U   U    
 362 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhang Yuni U   U    
 363 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Ge Tan U   U    
 364 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wu Yid U   U    
 365 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Hu ShiJ U   U    
 366 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Hu ShiJ U   U    
 367 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Fang Lei U   U    
 368 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Fang Lei U   U    
 369 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhan Yizhi U   U    
 370 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Chao ZijianФl U   U    
 371 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Chao ZijianФl U   U    
 372 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Li Shu U   U    
 373 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Xu Jizhi\Τ U   U    
 374 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Xu Jizhi\Τ U   U    
 375 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Yuwen Shaojietи` U   U    
 376 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Huang Wei U   U    
 377 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Liao Qu U   U    
 378 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Shen JieH U   U    
 379 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Shen JieH U   U    
 380 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Shi Dun𡼖 U   U    
 381 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Cui YuanZW U   U    
 382 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Yu YanguangEۼs U   U    
 383 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Fang Chouå U   U    
 384 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Fang Chouå U   U    
 385 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Song Xiang(2) U   U    
 386 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Li Zuoyi@@ U   U    
 387 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Xu Anguo}w U   U    
 388 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhang Yui U   U    
 389 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Chen Gai U   U    
 390 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Zhu XiQ U   U    
 391 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Zhu XiQ U   U    
 392 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Yang WanliU U   U    
 393 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Yang WanliU U   U    
 394 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Ouyang ShoudaoڶuD U   U    
 395 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Wang Zhi U   U    
 396 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Jia Xuanwengab U   U    
 397 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 398 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Yu Ji(2) U   U    
 399 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Zhou DunyiP[ U   U    
 400 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Zhang Yuni U   U    
 401 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Yue LinM U   U    
 402 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Wu Yid U   U    
 403 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Liu Gong(3)BҬ U   U    
 404 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Huang Wei U   U    
 405 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Shi Dun𡼖 U   U    
 406 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Li Maog U   U    
 407 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Yu YanguangEۼs U   U    
 408 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Han Biz U   U    
 409 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Zhang Weii U   U    
 410 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Zhao Gonghanv U   U    
 411 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Liu YundiB} U   U    
 412 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Xue Yanbo۳ U   U    
 413 . gave direction in learning toY Huangfu BinӨjy U   U    
 414 . wrote colophon to the writings ofY֤@[ Fan ZhongyanST U   U    
 415 . wrote colophon to the writings ofY֤@[ Li Guang U   U    
 416 . writings evaluated byۧ@QY Wu Shouchangdة U   U    
 417 . Government act requested byYƥYҤ^ Wei Jingî U   U    
 418 . Shrine inscription written forY@O Zhou DunyiP[ U   U    
 419 . Shrine inscription written forY@O Zhou DunyiP[ U   U    
 420 . Shrine inscription written forY@O Zhou DunyiP[ U   U    
 421 . Shrine inscription written forY@O Zhou DunyiP[ U   U    
 422 . Shrine inscription written forY@O Zhou DunyiP[ U   U    
 423 . Shrine inscription written forY@O Kou ZhunF U   U    
 424 . Shrine inscription written forY@O Cheng Hao{V U   U    
 425 . Shrine inscription written forY@O Zhu XiQ U   U    
 426 . Shrine inscription written forY@O Hu AnguoJw U   U    
 427 . Shrine inscription written forY@O Zou HaoQE U   U    
 428 . Shrine inscription written forY@O You Zuo` U   U    
 429 . Shrine inscription written forY@O Zhan Yizhi U   U    
 430 . Shrine inscription written forY@O Fan ChengxiangSH U   U    
 431 . Shrine inscription written forY@O Zhao Ye(2)M U   U    
 432 . Shrine inscription written byOYҧ@ Yuan FuKj U   U    
 433 . Shrine inscription written byOYҧ@ Yang WanliU U   U    
 434 . Shrine inscription written byOYҧ@ Wang Mai U   U    
 435 . Shrine inscription written byOYҧ@ Shi Shaozhangɤֳ U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . Ѥx׻y Guisi Lun Yu jie   1180 1133-1180  
 2 . inaͤ嶰 Zhang Nanxian xiansheng wenji   1180 1133-1180  
 3 . na Nanxian yishuo   1180 1133-1180  
 4 . naͽ׻y Nanxian xiansheng Lun Yu jie   1180 1133-1180  
 5 . naͩsl Nanxian xiansheng Meng Zi shuo   1180 1133-1180  
 6 . ۽ѸZJC Han Chengxiang Zhuge Zhongwu hou zhuan   1180 1133-1180