Name Zhao Xu
Person ID 0009007
Index Year 1100
Gender k
Year of Birth 1076_9~
Year of Death 1100_3~
Age 25
Dynasty Song
Alternate Names Zhe Zongv(Temple nameq)
ye Kaifeng}
Choronym TianshuiѤ
Notes Zhao(1) Xu(4) [9007] Shenzong's [9006] sixth son, Huizong's [9008] brother, Pan(1) Zhengfu's [7309] father-in-law. Husband of Meng(2) Zhonghou's [8104] sister. CBD, 1, 774-5.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --}ʩ--}(Kaifeng) Basic Affiliationye(򥻦a})          

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   succession~ 1085 10      

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . huang di(ӫ) []([Unknown])          
 2 . huang tai zi(ӤӤl) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:4214)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . rulerΪv      
 2 . emperor[ӫ]      

# Kin Type Kin Name
 1 . Ĥ@dW1F Meng Yanbis۴]
 2 . M Zhu Shi(zӦZ)
 3 . kBDH Pan Zhengfu勵
 4 . FF Zhao Shu
 5 . F Zhao Xuz
 6 . SB Zhao Ji˸
 7 . ql;lBS Zhao Huan
 8 . ql;lBS Zhao Gouc
 9 . Ĥ@dW1 Meng Shis(֩d)
 10 . dWB- Liu AnchengBw
 11 . dlW Liu ShiB(֩d)
 12 . ql;lBS Zhao Kai
 13 . kBDH Shi Duanliۺ§
 14 . kD Zhao Shi(ۺ§d)
 15 . B- Zhao BiZ
 16 . ql;lBS Zhao Qi
 17 . lS Zhao MaoZ
 18 . ql;lBS Zhao Xu
 19 . ql;lBS Zhao Shi
 20 . ql;lBS Zhao Di
 21 . ql;lBS Zhao E㮙
 22 . ql;lBS Zhao Shu
 23 . kD Zhao Shi(勵ҩd)

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Impeachedu Zhang Dun U   U    
 2 . Disliked or hated/c Lin ZiL U   U    
 3 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Su ShiĬ U   U    
 4 . insultedooY Su ShiĬ U   U