Name Chen Tuan
Person ID 0010099
Index Year 989
Gender k
Year of Death 0989_ݫ2~
Dynasty Song
Alternate Names Xiyi xianshengƦi(Bestowed name or title縹)
ye Huayinس
Choronym [Unknown]iԡj
Notes Chen(1) Tuan [10099] LS has ancestral prefecture as Puzhou (Sichuan), But other biographical sources all have him Moving from Bozhou, first to Wudang shan and then to the Yuntai Guan (temple) on Huashan (Hua mountain), in Huazhou, Huayin xian. He took the civil service exams in the Changxing period (930-33), therefore date that failed the exams approximate. He then retired to dwell (yinju) in Wudang shan. Long SS, 457.3b-6a biography, including connections, a visit to the temple by Zhenzong in 1011 (at the time he was performing the sacrifice to earth at Heyin) to view a portrat of Tuan. He was a teacher of Zhang(1) Wumeng [24352] (fl. 985-1065) of Tiantai shan. LS cites HY, 296.47.1a. CBD, 3, 2504. mNHベースnOͨ~G - 989.
Ʈws NHѼƾڮw@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --ÿ--ئ{--س(Huayin) Basic Affiliationye(򥻦a})          
 2 . --ÿ--ئ{--س(Huayin) Moved toEa          
 3 . --anF--{--u(Zhenyuan) Former Addressea       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:13877)  
 4 . --enD--{(Bo Zhou) alternate basic affiliationt@ye(򥻦a}) 001     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02011)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: failed jinshi or zhuke exams|: |ihBѬ줣 0931 00      

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . li bu shang shu(§|) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:13877)  
 2 . zuo shi yi(B)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02011) B

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . failed exams literatusĤhH      
 2 . fond of learningn      
 3 . Daoist recluse~Dh      

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Student wasǥͬY Zhang WumengiL U   U   0961
 2 . Student wasǥͬY Mu Xiup U   U   0961
 3 . Disciple (dizi) was̤lY Wu Jingluand} U   F Wu KechengdJ  
 4 . Disciple (dizi) was̤lY Wu KechengdJ U   U    
 5 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wen TongP U   U    
 6 . Taught toбY Zhou ZhuPx U   U    
 7 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Chao Yuezhiл U   U    
 8 . Inscription for Daoist institution written byD[OYҧ@ Zhang Fangpingi襭 U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . Ʀi\ Chen Xiyi zuogong tu   989 d. 989  
 2 . ¦D̥ߪk Mayi daozhe zheng yixin fa   989 d. 989  
 3 . ɤظggϦ Yu chi jing, yuanjing tushi   989 d. 989  
 4 . sm Xinxiang bian   989 d. 989  
 5 . ug٤q` Yinzhen jun huan dan ge zhu   989 d. 989  
 6 . TpJ san feng yu yan        
 7 . Ƚg:KQ@ zhi xuan pian        
 8 . 涰 diao tan ji        
 9 . gao yang ji        
 10 . ѹ xian tian tu        
 11 . L wu ji tu        
 12 . 眞g٤q` yin zhen jun hai dan ge zhu