Name Li Shimin@
Person ID 0013060
Index Year 649
Gender k
Year of Birth 0599}19~
Year of Death 0649s[23~
Age 51
b@l~ 0618Zw1~|ѥO]R Zw1(618)^
b@צ~ 0626Zw9~ҡ]R Zw9(626)^
Dynasty Tang
Alternate Names Wen(Posthumous Name문) ; Wenwu dasheng daguang xiao huangdiZjtjsӫ(Posthumous Name문)
Choronym Longxi
Notes Li(2) Shimin [13060] See documentation for father, Yuan [13059]. mNHベースnOͨ~G599 - 649.
Ʈws NHѼƾڮw@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --D--ʥ--w(Chang'an) Basic Affiliationye(򥻦a})          
 2 . --kD--{--(Chengji) Ancestral Addressy 001     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01146)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   succession~ 0627 00      

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . zhou ci shi({v) --D--{--l{(Yong Zhou) 0618Zw1~ 0626Zw9~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:3)  
 2 . zhou ci shi({v) --kD--D{(Liang Zhou) 0619Zw2~ 0621Zw4~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:465)  
 3 . zhou ci shi({v) --e_D--en(He'nan) 0621Zw4~ 0626Zw9~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:573)  
 4 . zhou ci shi({v) --eFD--Z{--eF(Hedong) 0626Zw9~   N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:1110)  
 5 . zhou ci shi({v) --CnD--(Chengdu) 0620Zw3~   N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:2928)  
 6 . xian ling(O)   0618Zw1~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01146) |ѥO
 7 . zhu wang(诸)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01146)
 8 . tai zi(Ӥl)   0626Zw9~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01146) Ӥl
 9 . huang di(ӫ)   0626Zw9~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01146)

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . skilled at writingu      
 2 . emperor[ӫ]      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Li YuanW
 2 . lS Li Ke
 3 . ulSn Li Ming
 4 . ElS9 Li Zhiv
 5 . KlS8 Li Yun(3)@
 6 . kBDH Liu XuanyiBȷN
 7 . cCF Xu Xiaode}w
 8 . Ĥ@dW1F Changsun Sheng]
 9 . Ĥ@dW1 Zhangsun Shi(wife of Li Shimin)]]@d^
 10 . cC Xu Hui}f
 11 . kBDH Changsun Quan]
 12 . ĤGkBDH2 Xue Yao`
 13 . kBDH Dou Kuiuf
 14 . l; Ĥ@lS1 Li ChengqianӰ
 15 . TkBD3H Wang Jingzhiq
 16 . ]SS Li Xian
 17 . lS Li Tai
 18 . kD5 Li LizhiR
 19 . kBD5H Zhangsun Chong]R
 20 . ~cZS Doulu Xunc
 21 . kD Li Mengjiangs
 22 . ]kSSD Li XianhuiP
 23 . ]SS Yuan Sizhong䩾
 24 . lS Li Zhens
 25 . U Li XiangguHj
 26 . ];q]BSS Li MouY
 27 . kD Li Shi

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . ϻե\ ling yan ge gong chen zan        
 2 . өv tang tai zong ji        
 3 . ҭb di yuan