Name Wen TianxiangѲ
Person ID 0019123
Index Year 1295
Gender k
Year of Birth 1236nݥ3~
Dynasty Song
Alternate Names Conglongqs(Childhood Courtesy Namepr) ; DiqianyiĤd@(Birth-order name) ; Lvshani(Courtesy namer) ; Songduan(Courtesy namer) ; Songrui(Courtesy namer) ; TianxiangѲ(Courtesy namer) ; Wen Yunsun嶳](Alternate Personal Name, Previously Used NameOWBΦW) ; Wenshans(Studio name, Style nameǦWBO) ; Yunsun](Childhood NamepW) ; ZhonglieP(Posthumous Name문)
ye JishuiN
Choronym [Unknown]iԡj
Notes Index year algorithmically generated: Rule 3; eN{f; Wen(2) Tianxiang [19123] Details not entered. CHECK again. CHECK wife's funerary inscription (cited in WDY, 1, 56), and niece (cited in WDY, 1, 57). CBD, 1, 37-40.From Hartwell's ACTIVITY table:1276: Apt. You chengxiang
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --n--N{--N(Jishui) Basic Affiliationye(򥻦a})       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:0216)  
 2 . --n--N{--f(Luling) Basic Affiliationye(򥻦a})       _nBaoyou dengke luRegisters of Jinshi exam recipients in 1256 (:0000)  
 3 . --n--N{--f(Luling) Household Registration Addresse       _nBaoyou dengke luRegisters of Jinshi exam recipients in 1256 (:0000)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (regular)|: Wih 1256 20 _nBaoyou dengke luRegisters of Jinshi exam recipients in 1256  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . shang shu sheng gong bu shang shu(|Ѭ٤u|) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  
 2 . shu mi shi(ϱK) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  
 3 . an fu shi(w) --n--x{(Hong Zhou) 1275 1275   sjpuکSong liang Guang da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLine16255
 4 . cheng xiang() []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  
 5 . guo gong(ꤽ) --Nʰʰp--H(Xin Guo)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  
 6 . shang qing che du wei(WL) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  
 7 . dian zhong sheng shang she feng yu (dian zhong sheng)(٩|٩^s) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  
 8 . duan ming dian xue shi(ݩǤh) []([Unknown])       pu~Song liang Zhe lu jun shou nian biao LZL MasterFileLineID16255
 9 . you cheng yi lang(kij) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  
 10 . lu ti dian xing yu gong shi(ID) --n(Jinghu nan Lu)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:552)  
 11 . zhi mou xian shi(Y) --_--{--(Pingjiang)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:13407)  
 12 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --n--B{(Gan Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  
 13 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --nF--Ŧ{(Xuan Zhou) 1269 1270   ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZLMasterFileLineID 11760
 14 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --n--@{(Qian Zhou) 1274 1275   ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZLMasterFileLineID 12648
 15 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --n--a{(Yun Zhou) 1263 1264   ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZLMasterFileLineID 12832
 16 . zuo cheng xiang() []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  
 17 . you cheng xiang(k) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  
 18 . shu mi yuan du cheng zhi(ϱK|Ӧ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  
 19 . shang shu sheng li bu si yuan wai lang(|Ѭ§q~) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  
 20 . quan gong bu shang shu(vu|) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  
 21 . zhi mou fu jun fu shi(Yx) ----(Pingjiang Fu)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2093)  
 22 . zhi mou fu jun fu shi(Yx) ----{w(Lin'an Fu) 1276 1276   pu~Song liang Zhe lu jun shou nian biao LZLMasterFileLineID 13787
 23 . an fu zhi zhi shi(wm) --(Liangzhexi Lu)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  
 24 . an fu zhi zhi shi(wm) --nF(Jiangnandong Lu)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  
 25 . du du() []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials  
 26 . zhi zhi shi(m) --(Liangzhexi Lu) --nF(Jiangnandong Lu)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials  
 27 . xiang guo(۰) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:216)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . office:state council[_]      

# Kin Type Kin Name
 1 . M Zeng DeciwO
 2 . FFF Wen Anshiw@
 3 . FF Wen Shiyongɥ
 4 . F Wen Yi
 5 . SB+ Wen TianzhenѺ
 6 . B- Wen Biz
 7 . B- Wen Zhang
 8 . ql;lBS Wen Sheng尥
 9 . L~lS* Wen Sheng尥
 10 . ];q]BSS Wen Yinglin
 11 . fZ-H Sun Li]㮚
 12 . nfZH Peng Zhenlong^_s
 13 . dlW Ouyang Shiڶ(Ѳd)
 14 . M Zeng Shi]d^
 15 . B- Wen Tianlin

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Patron of (= Client was)OYD Chen Yu\ U   U   1283
 2 . Friend of Mou ZicaiȤl~ U   U    
 3 . Friend of Li LiwuߪZ U   U    
 4 . Friend of Wang Yi U   U   1283
 5 . Friend of Wang Yousun] U   U    
 6 . Friend of Zhang Qianzaiid U   U    
 7 . Friend of Xue Kuixiang U   U    
 8 . Friend in the same graduating classP~ He Shi U   U    
 9 . Friend in the same graduating classP~ Chen Longfus_ U   U    
 10 . Recommended Zhou ZhenPu U   U    
 11 . Recommended Li Zifao U   U    
 12 . Recommended You Zixianl U   U    
 13 . Recommended byQY Xu Qingsun}] U   U    
 14 . Praised or admired byQYY/ Mou ZicaiȤl~ U   U    
 15 . Praised or admired byQYY/ Xiong Fei U   U    
 16 . Praised or admired byQYY/ Zhang Qingzhiiy U   U    
 17 . Praised or admiredY/ Xin ShichangH@ U   U    
 18 . Praised or admiredY/ Zhao Liangjin} U   U    
 19 . Praised or admiredY/ Deng YanH U   U    
 20 . Praised or admiredY/ Pang Jianeuw U   U    
 21 . Menren ofYH Wang Guowang U   U    
 22 . Menren wasHY Zhao Wen(3) U   U    
 23 . Menren wasHY Zhao Wen(3) U   U   1283
 24 . Menren wasHY Zhao Qiang U   U   1283
 25 . Student ofYǥ Wang Guowang U   U    
 26 . Student ofYǥ Zhu HuanA U   U    
 27 . Student ofYǥ Zhu HuanA U   U    
 28 . Student ofYǥ Hu jianJŲ U   U    
 29 . Student ofYǥ Zeng Feng U   U    
 30 . Student wasǥͬY Chen Zijinglq U   U    
 31 . Directly recruited (bi, zoubi, etc)@ Xu You\ U   U    
 32 . Directly recruited (bi, zoubi, etc)@ Zhang BianiX U   U    
 33 . Directly recruited (bi, zoubi, etc)@ Huang Yongl U   U    
 34 . Directly recruited (bi, zoubi, etc)@ Luo Kailiù}§ U   U    
 35 . Supported byoY Mou DachangȤj U   U    
 36 . Supported byoY Xu Mengkui}ڻ U   U    
 37 . Supported byoY Ji SongRq U   U    
 38 . Supported byoY Yan LvYQ U   U    
 39 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Gong RishengǤ U   U    
 40 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Sun Guangting]x U   U    
 41 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Sun Guangting]x U   U    
 42 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Xiao Taofuv U   U    
 43 . Preface of book byѧǥYҧ@ Han Wei U   U    
 44 . Preface of book byѧǥYҧ@ He Mengguiڮ U   U    
 45 . Preface of book byѧǥYҧ@ Xu Youren\ U   U    
 46 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wang Shourenu U   U    
 47 . Epitaph written forY@ӻx Zeng Jue U   U    
 48 . Epitaph written forY@ӻx Zeng Jue U   U   1283
 49 . Epitaph written forY@ӻx Wang Guowang U   M Qiu Shi()  
 50 . Epitaph written forY@ӻx Qiu Shi() U   U    
 51 . Epitaph written forY@ӻx Xu Sen} U   U    
 52 . Epitaph written forY@ӻx Zou DanQF U   U    
 53 . Epitaph written forY@ӻx Zou FengQ U   U    
 54 . Epitaph written forY@ӻx Liu ChengB U   U    
 55 . Epitaph written forY@ӻx Liu YuangangB U   U    
 56 . Epitaph written forY@ӻx Liu BangmeiB U   U    
 57 . Epitaph written forY@ӻx Xiao Anzhongw U   U    
 58 . Epitaph written forY@ӻx Xiao Yingxins U   U    
 59 . Epitaph written forY@ӻx Luo Shiyouùh U   U    
 60 . Epitaph written forY@ӻx Xiao Shi(ùhͩd) U   U    
 61 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu Chengd U   U    
 62 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu Chengd U   U    
 63 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu Chengd U   U    
 64 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Mou Yan U   U    
 65 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu ShidaodvD U   U    
 66 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu YueshenB U   U    
 67 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Dai Biaoyuan U   U    
 68 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Liu ZhensunB_] U   U    
 69 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhou BidaPj U   U    
 70 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Hu QuanJ U   U    
 71 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Yang WanliU U   U    
 72 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chen Fang(2) U   U    
 73 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Ding DaquanBj U   U    
 74 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Ouyang ShoudaoڶuD U   U    
 75 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Cui YuzhiZP U   U    
 76 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Wang YuanliangLq U   U    
 77 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Wang YuanliangLq U   U    
 78 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Wang Yishanqs U   U    
 79 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Wang Yishanqs U   U   1283
 80 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhang Decongiwq U   U    
 81 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Ceng Shizhuoh U   U    
 82 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Jia Duanlaoݦ U   U    
 83 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Liu FangrunBڼ U   U    
 84 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Xiao Jingfuq U   U    
 85 . Officer under his command wasNY Xie Ao¿ U   U    
 86 . Officer under his command wasNY Chen Yu\ U   U    
 87 . Officer under his command wasNY Wang DaowengD U   U    
 88 . Officer under his command wasNY Zhu Hua U   U    
 89 . Officer under his command wasNY Zhu Hua U   U    
 90 . Officer under his command wasNY Yin Yu U   U    
 91 . Officer under his command wasNY Lv WufZ U   U    
 92 . Officer under his command wasNY Zhou LaiyiPӫ U   U    
 93 . Officer under his command wasNY Xu Zhijian\Ų U   U    
 94 . Officer under his command wasNY Ma Shilong¤hs U   U    
 95 . Officer under his command wasNY Zhang Yuni U   U    
 96 . Officer under his command wasNY Zhang Yingi U   U    
 97 . Officer under his command wasNY Chen Ju榘 U   U    
 98 . Officer under his command wasNY Tao Zaoyuany U   U    
 99 . Officer under his command wasNY Zou FengQ㵯 U   U    
 100 . Officer under his command wasNY Liu GeB@ U   U    
 101 . Officer under his command wasNY Qian YuanlongWs U   U    
 102 . Officer under his command wasNY Miao Chaozong[©v U   U    
 103 . Staff member wasY Chen Yu\ U   U    
 104 . Staff member wasY Wang Yiduanq U   U    
 105 . Staff member wasY Wu MingyangdW U   U    
 106 . Staff member wasY Lin QiLa U   U    
 107 . Staff member wasY Hu WenkeJi U   U    
 108 . Staff member wasY Jin Ying U   U    
 109 . Staff member wasY Xu Zhen} U   U    
 110 . Staff member wasY Chen Jizhou~P U   U    
 111 . Staff member wasY Zeng Tianqi U   U    
 112 . Staff member wasY Zou FengQ U   U    
 113 . Staff member wasY Xiao Zi U   U    
 114 . Recognized the virtue of`欰YҺٹD Li Jinsiԫ U   U    
 115 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Wang Yiduanq U   U    
 116 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz He Xicheng{ U   U    
 117 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Wu MengdX U   U    
 118 . Lived in the same village asPm Sun Guangting]x U   U    
 119 . Lived in the same village asPm Liu ZijunBlT U   U    
 120 . Knew He Tianshengn U   U    
 121 . Duets composed with۰۩M Deng GuangjianH U   U    
 122 . Retainer () wasȬY Xiao Jingfuq U   U    
 123 . Retainer () wasȬY Xiao Taofuv U   U    
 124 . Biography written byǰO@̬Y Zheng SixiaoGv U   U    
 125 . Biography written byǰO@̬Y Liu YueshenB U   U    
 126 . Biography written byǰO@̬Y Li Anw U   U    
 127 . Sacrificial prayer written forY@ Ouyang ShoudaoڶuD U   U    
 128 . Sacrificial prayer written forY@ Ouyang ShoudaoڶuD U   U   1283
 129 . Sacrificial prayer written forY@ Hu YingJo U   U    
 130 . Sacrificial prayer written forY@ Hu YingJo U   U    
 131 . Sacrificial prayer written forY@ Guo ChangK U   U    
 132 . Sacrificial prayer written forY@ Peng Fangjiong^~ U   U    
 133 . Sacrificial prayer written forY@ Xiao Fengchen{ U   U    
 134 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Wei FuyiôIq U   U    
 135 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Wang Yanwu U   U    
 136 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Wang Yanwu U   U    
 137 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Wang Yanwu U   U    
 138 . Postscripted calligraphy or painting ofYѡBe@[ Hu QuanJ U   U    
 139 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Yu JingEt U   U    
 140 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Shi LiaojingFq U   U    
 141 . Jinshi rank determined by|ĥYMw Wang Yinglin U   U    
 142 . Served in the same bureau withP Miao Zaicheng]A U   U    
 143 . Served in the same bureau withP Chen Gongronga U   U    
 144 . Served in the same bureau withP Zhao Mengyings濚 U   U    
 145 . Nianpu composed by~ХYҧ@ Wen TianxiangѲ U   U    
 146 . Nianpu composed forY@~ Wen TianxiangѲ U   U    
 147 . Supporter of policies wasFoY[֤J26] Wu MingyangdW U   U    
 148 . proceeded with (friendship)PYC Shi LiaojingFq U   U    
 149 . Associated with the menren ofH峹Bǰݨ Wang Yinglin U   U    
 150 . Explanation of personal name (mingshuo) composed forY@W Wang XiwenƤ U   U   1283
 151 . Explanation of personal name (mingshuo) composed forY@W He Xicheng{ U   U   1283
 152 . Elegy written forY@֡B Zhang Zhensuni] U   U    
 153 . Elegy written forY@֡B Liu YingfengB U   U    
 154 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Zeng DeciwO U   U    
 155 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Hong Tianjixk U   U    
 156 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Hong Tianjixk U   U   1274nwE10~
 157 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Wen Yi U   U    
 158 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Liu ChenwengB U   U    
 159 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Ouyang ShoudaoڶuD U   U    
 160 . Portrait eulogy written forY@e(eO) He Shi U   U    
 161 . Sent letter toPY Chen Cha U   U    
 162 . Sent letter toPY Yuan Shu U   U    
 163 . Sent letter toPY Fang Fengchen{ U   U    
 164 . Sent letter toPY Wang Bi(2)Z U   U    
 165 . Sent letter toPY Bao Hui] U   U    
 166 . Sent letter toPY Chen Shouu U   U    
 167 . Sent letter toPY Lin XiyiLƶh U   U    
 168 . Sent letter toPY Li Fu_ U   U    
 169 . Sent letter toPY Chen He(4)X U   U    
 170 . Sent letter toPY Chen He(4)X U   U    
 171 . Sent letter toPY Jiang Can U   U    
 172 . Sent letter toPY Huang Yong` U   U    
 173 . Sent letter toPY Huang Yong` U   U    
 174 . Sent letter toPY Jiang WanliU U   U    
 175 . Sent letter toPY Jiang WanliU U   U    
 176 . Sent letter toPY Jiang WanqingU U   U    
 177 . Sent letter toPY Lu Xiufuq U   U    
 178 . Sent letter toPY Hong Taoxv U   U    
 179 . Sent letter toPY Huang Zhen_ U   U    
 180 . Sent letter toPY Liu Yun(3)BB U   U    
 181 . Sent letter toPY Liu Zheng(2)B U   U    
 182 . Sent letter toPY Ouyang Boڶ U   U    
 183 . Sent letter toPY Ouyang Boڶ U   U    
 184 . Sent letter toPY Sun Shu(2)] U   U    
 185 . Sent letter toPY Sun Shu(2)] U   U    
 186 . Sent letter toPY Weng HeΦX U   U    
 187 . Sent letter toPY Weng HeΦX U   U    
 188 . Sent letter toPY Yang Wenzhong U   U    
 189 . Sent letter toPY Yang Wenzhong U   U    
 190 . Sent letter toPY Meng Zhijins U   U    
 191 . Sent letter toPY Li Duan U   U    
 192 . Sent letter toPY Wen Jiwengί U   U    
 193 . Sent letter toPY Liu HanzhuanB~ U   U    
 194 . Sent letter toPY Liu HanzhuanB~ U   U    
 195 . Sent letter toPY Chen Rong(4)e U   U    
 196 . Sent letter toPY Zhu ZhiԲ U   U    
 197 . Sent letter toPY Liu FuB U   U    
 198 . Sent letter toPY Yuan Dew U   U    
 199 . Sent letter toPY Yuan ShouKu U   U    
 200 . Sent letter toPY Wang LixinL߫H U   U    
 201 . Sent letter toPY Wang LixinL߫H U   U    
 202 . Sent letter toPY Du Yizhi U   U    
 203 . Sent letter toPY Du Yizhi U   U    
 204 . Sent letter toPY Li YuP U   U    
 205 . Sent letter toPY Li Fu U   U    
 206 . Sent letter toPY Li Fu U   U    
 207 . Sent letter toPY Li Yingge U   U    
 208 . Sent letter toPY Li Leiyingp U   U    
 209 . Sent letter toPY Li Leiyingp U   U    
 210 . Sent letter toPY Wu Guand[ U   U    
 211 . Sent letter toPY Wu Zhid U   U    
 212 . Sent letter toPY Wu Ged U   U    
 213 . Sent letter toPY Luo Yiù U   U    
 214 . Sent letter toPY Lin YingyanL U   U    
 215 . Sent letter toPY Hu jianJŲ U   U    
 216 . Sent letter toPY Zhou DePw U   U    
 217 . Sent letter toPY Hu YingJo U   U    
 218 . Sent letter toPY Hu YingJo U   U    
 219 . Sent letter toPY Hu YouhuangJ U   U    
 220 . Sent letter toPY Tang Yuanling U   U    
 221 . Sent letter toPY Ni Puٴ U   U    
 222 . Sent letter toPY Chen Yaoju| U   U    
 223 . Sent letter toPY Zeng XiyanC U   U    
 224 . Sent letter toPY Yang Yungong U   U    
 225 . Sent letter toPY Zhao Riqi_ U   U    
 226 . Sent letter toPY Zheng ZhongluG U   U    
 227 . Sent letter toPY Deng GuangjianH U   U    
 228 . Sent letter toPY Liu QinB U   U    
 229 . Sent letter toPY Liu ZijunBlT U   U    
 230 . Sent letter toPY Yan TailaiCӨ U   U    
 231 . Sent letter toPY Xie JIao± U   U    
 232 . Sent letter toPY Yang Lvshuni U   U    
 233 . Sent letter toPY Zhao Mengdis U   U    
 234 . was sent letter byQPѥY Chen Zhu(3) U   U    
 235 . Replied to letter fromY Zhu ZhiԲ U   U    
 236 . Presented literary composition as gift toظ֡B Wang YuanliangLq U   U    
 237 . Presented literary composition as gift toظ֡B Wu BohaidB U   U    
 238 . Presented literary composition as gift toظ֡B Wu MengdX U   U    
 239 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Su ZheĬ U   U    
 240 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Yang WanliU U   U    
 241 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Yu JingEt U   U    
 242 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Yu Yinglongs U   U    
 243 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Yu Yinglongs U   U    
 244 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wang XiwenƤ U   U    
 245 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW He Shi U   U    
 246 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW He Shi U   U    
 247 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Song YuJ U   U    
 248 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhou JiudingPE U   U    
 249 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Jia Duanlaoݦ U   U    
 250 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhao MengshisA U   U    
 251 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Xie Ao¿ U   U    
 252 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Ouyang ShoudaoڶuD U   U    
 253 . Tongdao withPD Fang Xing迳 U   U    
 254 . Tongdao withPD Fang Xing迳 U   U    
 255 . Tongdao withPD Xiong Gui U   U    
 256 . Tongdao withPD Zhong YinG U   U    
 257 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ He Shi U   U    
 258 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Miao Yuande[w U   U    
 259 . wrote colophon to the writings ofY֤@[ Wang Yishanqs U   U    
 260 . subordinate wasUݬY Du Huq U   U    
 261 . subordinate wasUݬY Wang Yanwu U   U    
 262 . subordinate wasUݬY Wang DaowengD U   U    
 263 . subordinate wasUݬY Yin Yu U   U    
 264 . subordinate wasUݬY Hu WenkeJi U   U    
 265 . subordinate wasUݬY Liao Mingzhe U   U    
 266 . subordinate wasUݬY Gong XindH U   U    
 267 . wrote plaque forYfBB Zhou JiudingPE U   U    
 268 . wrote plaque forYfBB Zhang Decongiwq U   U    
 269 . in offering assistance went together withPY@u Zhang Tangi U   U    
 270 . in offering assistance went together withPY@u Peng Lv^f U   U    
 271 . gave presents toY Teng Li U   U    
 272 . Examined byҩxY Chen Yaoju| U   U    
 273 . Shrine inscription written forY@O Zhao Bian U   U    
 274 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Zhang Tangi U   U    
 275 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Du Huq U   U    
 276 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Zhao Fan(2)d U   U    
 277 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Wang Mengying U   U    
 278 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Wu XishidƼ] U   U    
 279 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Mou DachangȤj U   U    
 280 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Miao Zaicheng]A U   U    
 281 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Sun Li]㮚 U   U    
 282 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Zhang Zhisuni] U   U    
 283 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Mei Kuanfue U   U    
 284 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Peng Zhenlong^_s U   U    
 285 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Lei Yizhongpy U   U    
 286 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Yang Mengdouڤ U   U    
 287 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Liu MuBN U   U    
 288 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Liu BowenBB U   U    
 289 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Qian Xianglongs U   U    
 290 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Zhong BuB U   U    
 291 . was supported militarily/surrendered to byYxƤ Tan DuanboӺݧB U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . s Wen wenshan quanji   1283 1235-1283  
 2 . s֥v wen shan shi shi   0    
 3 . s wen shan ji