Name Li Longji
Person ID 0019244
Index Year 744
Gender k
Year of Birth 0685P1~
Year of Death 0762_1~
Age 78
b@l~ 0687P3~]R 3(687)^
b@צ~ 0756ܼw1~ӤWӡ]R _15(756)^
Dynasty Tang
Alternate Names Minghuang() ; SanlangT() ; Tangminghuang() ; Xuanzongȩv(Temple nameq) ; Zhidao dasheng daming xiao huangdiܹDjtjӫ(Posthumous Name문)
ye Chang'anw
Choronym Longxi
Notes Li(2) Longji [19244] Tang Xuanzong. See Giles. mNHベースnOͨ~G685 - 762.
Ʈws NHѼƾڮw@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --D--ʥ--w(Chang'an) Basic Affiliationye(򥻦a})          

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   succession~ 0712 28      

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . wei wei shao qing(ñL֭)   0705s1~ 0708s2~   ETang Jiu Qing Kao (:228)  
 2 . huang di(ӫ)         𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:152111) ȩv; ܹDjtjӫ
 3 . zhu wang(诸)   0687P3~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01366)
 4 . jun wang(p) --Np--{dp(Linzi Jun) 0693P2~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01366) {dp
 5 . dian zhong jian()   0710s4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01366)
 6 . tong zhong shu men xia san pin(PѪUT~)   0710s4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01366) PѪUT~
 7 . ya zuo you wan qi(㥪kUM)   0710s4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01366) 㥪kUM
 8 . zhu wang(诸)   0710s4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01366)
 9 . huang tai zi(ӤӤl)   0711𴺶2~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01366) ӤӤl
 10 . huang di(ӫ)   07121~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01366) ӫ
 11 . tai shang huang(ӤW)   0756_15~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01366) ӤW

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . skilled at writingu      
 2 . emperor[ӫ]      

# Kin Type Kin Name
 1 . kBDH Su Zhen(3)Ĭ_
 2 . ĤGkBDH2 Su Zhen(3)Ĭ_
 3 . kBDH Xiao Heng
 4 . F Li Dan
 5 . lS Li Heng
 6 . tG+n Li Qi(10)
 7 . kBDH Yang Hui(4)w
 8 . kBDH Yang Yue(4)
 9 . WF Yang Zhiqingy
 10 . Ĥ@dW1 Yang Shi(ӦZ)
 11 . cCF Yang Xun(4)ұ
 12 . cC Yang Yuhuan
 13 . Ĥ@kBDH1 Zhang Jii垍
 14 . ĤGkBDH2 Jiang Qingchuy
 15 . kBDH Xue Tan
 16 . kBDH Dou Eu
 17 . kBDH Dou Yi(3)uö
 18 . kBDH Yuan QingM
 19 . Ĥ@kBDH1 Yuan QingM
 20 . kD Li Zhenyangu
 21 . kBDH Pei Lingp
 22 . kBDH Pei QiqiupC
 23 . kBDH Cui Song(2)ZC
 24 . kD Li Gongzhu(2)D
 25 . kBDH Dugu MingWt
 26 . cC Jiang Caipingī
 27 . lS Li Mao
 28 . kBDH Zhang Qusheih
 29 . ]SS Li Yank
 30 . ]kSD Li Shi
 31 . U Li MouY
 32 . lS Li Heng
 33 . kBDH Yang YiB
 34 . kBDH Pei Yingp
 35 . kBDH Yang Ku
 36 . kBDH Wen Xihua温
 37 . kBDH Zhang Jii垍
 38 . kBDH Cui HuitongZf
 39 . kBDH Xue Xiu
 40 . kBDH Doulu Jianc
 41 . lS Li Congz
 42 . lS Li Ying
 43 . lS Li Yan|
 44 . lS Li Yao
 45 . lS Li Wan{
 46 . lS Li Juڡ
 47 . lS Li Suig
 48 . lS Li Jiao璬
 49 . lS Li LinZ
 50 . lS Li Mao
 51 . lS Li Binj
 52 . lS Li Huan
 53 . lS Li Tingm
 54 . lS Li Pih
 55 . lS Li Gui^
 56 . lS Li GongҬ
 57 . lS Li Tian
 58 . lS Li Xuan{
 59 . kBDH Wu Chengd
 60 . kD Li Shi
 61 . kD Li Shi
 62 . kD Li Shi
 63 . kD Li Shi
 64 . kD Li Shi
 65 . kD Li Shi
 66 . kD Li Shi
 67 . kD Li Shi
 68 . kD Li Shi
 69 . kD Li Shi
 70 . kD Li Shi
 71 . kD Li Shi
 72 . kD Li Shi
 73 . kD Li Shi
 74 . kD Li Shi
 75 . kD Li Shi
 76 . kD Li Shi
 77 . kD Li Shi
 78 . kD Li Shi
 79 . kD Li Shi
 80 . kD Li Shi
 81 . kD Li Shi
 82 . kBDH Su FaĬo
 83 . kBDH Xue Lvqiani
 84 . kBDH Guo YeG
 85 . kBDH Yang Hui
 86 . kBDH Cheng Changyin{N
 87 . kBDH Su KezhenĬJs
 88 . kBDH Dou ZeuA
 89 . kBDH Zheng QianyaoG`

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . Pjl zhou yi da yan lun        
 2 . 𤻨 tang liu dian        
 3 . Ӥ@Ϸ|` tai yi shu hui fu zhu        
 4 . g` xiao jing zhu        
 5 . ȩv xuan zong ji        
 6 . tȤӫҤ淸cO sheng shen zu xuan yuan huang di tai qing gong ci ling        
 7 . D徳g dao de jing shu        
 8 . Dwg` dao de jing zhu        
 9 . Yg` jin gang bo re jing zhu        
 10 . jin feng le        
 11 . }s٤ kai yuan guang ji fang        
 12 . ^ yun ying