Name Zhu Houcongpp
Person ID 0030160
Index Year 1566
Gender k
Year of Birth 1508w3~
Year of Death 1566Źt45~
Age 59
Dynasty Ming
Alternate Names JiajingŹt() ; QintianlüdaoyingyishengshenxuanwenguangwuhongrendaxiaosuhuangdiܤѼiD^ݸtŤsZxj¬ӫ(Posthumous Name문) ; Shi Zong@v() ; Su Di«()
ye Daxingj
Choronym Ming Imperial Clanұ
Notes Zhu(1) Houzong [30160] Shizong or the Jiajing emperor. See documentation for Zhu(1) YUanzhang.
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --_--ʮv--ѩ--j(Daxing) Basic Affiliationye(򥻦a})          

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   investiture as heir apparentx 1521 15      
 2 .   succession~ 1521 15      

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . emperor[ӫ]      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Zhu Youyuan
 2 . TlS3 Zhu Zaihou^
 3 . FM Shao shi(`m)
 4 . cC Wang shi(zhu houcong fei)(ppm)
 5 . M Jiang Shi(Wife of Zhu Youyuan)(ԩd)

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . 咏KPw:@ Yong chun tong de lu        
 2 . f:@ Chen han lu        
 3 . ssֽᶰ:C Yu zhi shi fu ji        
 4 . N٩M:@ Bai que zan he ji        
 5 . M:@ Yong he lu        
 6 . HǸ:@ Xu xue shi