Name Zhu Yijunv
Person ID 0030162
Index Year 1620
Gender k
Year of Birth 1563Źt42~
Year of Death 1620U48~
Age 58
Dynasty Ming
Alternate Names Shen Zongv() ; WanliU() ; Xian Di()
ye Daxingj
Choronym Ming Imperial Clanұ
Notes Zhu(1) Yijun [30162] Shenzong or the Wanli emperor. See documentation for Zhu(1) Yuanzhang [30149].
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --_--ʮv--ѩ--j(Daxing) Basic Affiliationye(򥻦a})          
 2 . Xj(Menggu (Mongolia)) alternate basic affiliationt@ye(򥻦a}) 001     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9762)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   investiture as heir apparentx 1572 10      
 2 .   Imperial Clanv 0000     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9762)  
 3 .   succession~ 1572 10      

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . emperor[ӫ]      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Zhu Zaihou^
 2 . l; Ĥ@lS1 Zhu Changluo`
 3 . l; Ĥ@lS1 Zhu YouxiaoѮ
 4 . lS5 Zhu Youjian
 5 . M Li Shi(Mother of Zhu Yijun)(v)