Name Wang Shourenu
Person ID 0030374
Index Year 1528
Gender k
Year of Birth 14728~
Year of Death 1528Źt7~
Age 57
Dynasty Ming
Alternate Names Yangmingzil(Studio name, Style nameǦWBO) ; Yun(Alternate Personal Name, Previously Used NameOWBΦW)
Choronym [Unknown]iԡj
Notes Wang(2) Shouren [30374] MS, 195.5159-5169. CHECK biographical sources cited in Lidai renwu linian tongpu.
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . ----Fq--п--l(Yuyao) Basic Affiliationye(򥻦a})       HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:11920)  
 2 . ----Fq--п--l(Yuyao) Household addressya 001     MihDWMing qing jin shi ti ming lu suo yin (:0250)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: juren (prefect/provincial graduates)|: m^|H 1492     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:11920)  
 2 .   examination: jinshi (regular)|: Wih 1499     MihDWMing qing jin shi ti ming lu suo yin (:250)  
 3 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 1501 30      

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . civil office[x̡G]      
 2 . Neo-Confucian scholar (Wang Yangming school)zǮa X Ǭ      
 3 . skilled at writingu      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Wang Hua(2)
 2 . WlS (only son) Wang Zhengyi
 3 . F Wang Hua

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Student wasǥͬY Lu Guangtuo U   U   1528
 2 . Supported Ji Yuanheng U   U    
 3 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Lu JiuyuanEW U   U    
 4 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Wen TianxiangѲ U   U    
 5 . Preface of book byѧǥYҧ@ Chen Longzhengs U   U    
 6 . Preface of book byѧǥYҧ@ Gao Panlongks U   U    
 7 . Preface of book byѧǥYҧ@ Luo Hongxianùx U   U    
 8 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wang ZongmuvN U   U    
 9 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wang ZongmuvN U   U    
 10 . Preface of book byѧǥYҧ@ Huang DaozhouDP U   U    
 11 . Preface of book byѧǥYҧ@ Nie Bao¿\ U   U    
 12 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zha DuodM U   U    
 13 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wang JiB U   U    
 14 . Preface of book byѧǥYҧ@ Gu Zhongxu U   U    
 15 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhou RudengPn U   U    
 16 . Preface of book byѧǥYҧ@ Chen Wenzhu U   U    
 17 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhan RuoshuiY U   U    
 18 . Preface of book byѧǥYҧ@ Luo Qiù玘 U   U    
 19 . Disciple (dizi) was̤lY Wang Gen U   U   1528
 20 . Calling transmitted toӷ~Yǩ Qian Dehongwx U   U   1528
 21 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Zhan RuoshuiY U   U    
 22 . Epitaph written forY@ӻx Xu Zhenqing}խ U   U    
 23 . Epitaph written forY@ӻx Xu Zhenqing}խ U   U   1528
 24 . Epitaph written forY@ӻx Hong Zhongx U   U    
 25 . Epitaph written forY@ӻx Wen Shu@ U   U    
 26 . Epitaph written forY@ӻx Bai Qiէ U   U    
 27 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zou YuanbiaoQ U   U    
 28 . Biography written byǰO@̬Y Mao Qiling_ U   U    
 29 . Biography written byǰO@̬Y Wang Shizhen@s U   U    
 30 . Biographer ofY@ Wang Aol U   U    
 31 . Biographer ofY@ Wang Aol U   U   1528
 32 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Luo Qinshunùܶ U   U    
 33 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Wang ZongmuvN U   U    
 34 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Huang Wan U   U    
 35 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Wang YingzhenLH U   U    
 36 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Ouyang Deڶw U   U    
 37 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Wang JiB U   U    
 38 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Mao Xian U   U    
 39 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Zhou RudengPn U   U    
 40 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Zhan RuoshuiY U   U    
 41 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Wang ZongmuvN U   U    
 42 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Wang DaokunLD U   U    
 43 . Departure note received from{OoYҧ@ب(eO֡B) Zhang Bangqii_ U   U    
 44 . Departure note received from{OoYҧ@ب(eO֡B) Luo Qinshunùܶ U   U    
 45 . Departure note received from{OoYҧ@ب(eO֡B) Tang Longs U   U    
 46 . Taught toбY Ouyang Deڶw U   U   1516
 47 . Taught toбY Xu Ai}R U   U    
 48 . Nianpu composed by~ХYҧ@ Qian Dehongwx U   U    
 49 . Nianpu composed by~ХYҧ@ Li Zhi U   U    
 50 . Nianpu composed by~ХYҧ@ Shen MaoxiaoH U   U    
 51 . Nianpu composed by~ХYҧ@ Shi BangyaoI` U   U    
 52 . Menren associated withٹDY峹Bǰ Zhou XianP U   U    
 53 . Congratulatory note received fromqYBP (occasion) Jiang Mian U   U    
 54 . Congratulatory note received fromqYBP (occasion) Fei HongO U   U    
 55 . Family history (jiazhuan) composed byaǬYҧ@ Geng DingxiangթwV U   U    
 56 . Tomb stone (mubiao) written byӪYҧ@ Zhu Gui^ U   U    
 57 . Tomb stone (mubiao) written byӪYҧ@ Huang Wan U   U    
 58 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Xu Jie} U   U    
 59 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Wang JiB U   U    
 60 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Zeng Gongwang U   U    
 61 . Presented literary composition as gift toظ֡B Dou Qiong卭 U   U    
 62 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Ke Weixiong_ U   U    
 63 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Luo Hongxianùx U   U    
 64 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Luo Hongxianùx U   U    
 65 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Luo Hongxianùx U   U    
 66 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Zou YuanbiaoQ U   U    
 67 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Huang Wan U   U    
 68 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Hu SongJQ U   U    
 69 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Ouyang Deڶw U   U    
 70 . political accomplishments praised byFZYҺٹD Huang DaozhouDP U   U    
 71 . was memorialized about byQY Zeng Chaojie¸` U   U    
 72 . Shrine inscription written byOYҧ@ Zhan RuoshuiY U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . Dz߫h Zhuanxi zeyan   1528 1472-1528  
 2 . 妨 Wang Wencheng quanji   1528 1472-1528  
 3 . gr:|Q Wu jing yi shuo        
 4 . Dz߿:| Chuan xi lu        
 5 . jjǪ`:@ Gu ben da xue zhu        
 6 . gjq:@ Xiao jing da yi        
 7 . ~i(u) Ju yi ji (Wang Shouren)        
 8 . :TQK Yang ming quan shu        
 9 . h:G Yang ming ze yan        
 10 . 妨:TQK Wang wen cheng gong quan shu: san shi ba juan   1506