Name Niu Sengru
Person ID 0032054
Index Year 839
Gender k
Year of Birth 0780ؤ1~
Year of Death 0848j2~
Age 69
b@l~ 0711𴺶2~Pơ]h 2(711)^
b@צ~ 0846|6~{v]R ũvY^
Dynasty Tang
Alternate Names Simo(Sian)q(f)(Courtesy namer) ; Wenjian²(Posthumous Name문) ; Wenzhens(Posthumous Name문)
Choronym Andingww
Notes Niu(1) Sengru [32054] Zaixiang under Jingzong and Wenzong. JTS, 172.4469-4473. QTW, 755.3a-9a. mNHベースnOͨ~G780 - 848849.
Ʈws NHѼƾڮw@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --D--{--FO(Lingtai) Basic Affiliationye(򥻦a})          
 2 . --D--ʥ--U~(Wannian) Burial Addressa 001 0849   𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:6370)  
 3 . --D--{--L(Chungu) alternate basic affiliationt@ye(򥻦a}) 001     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393)  
 4 . --e_D--en(He'nan) Death Address 002 0848   𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:6370)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 0000 00      
 2 .   Decree examination: xian liang fang zheng neng zhi yan ji jian ke||: }西ઽϬ 0000     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . zhou ci shi({v) --e_D--en--(Luoyang) 0837}2~ 0838}3~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:565)  
 2 . zhou ci shi({v) --e_D--en--(Luoyang) 0842|2~ 0844|4~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:566)  
 3 . zhou ci shi({v) --anD--{(Yang Zhou) 0832djM6~ 0837}2~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:1680)  
 4 . zhou ci shi({v) --nD--Ŧ{(Ting Zhou) 0844|4~   N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:2203)  
 5 . zhou ci shi({v) --nD--k{--L(Jiangxia) 0825_1~ 0830djM4~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:2385)  
 6 . zhou ci shi({v) --snD--{--(Xiangyang) 0839}4~ 0841|1~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:2595)  
 7 . xian wei(L) --e_D--en--(Yique)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) L
 8 . xian wei(L) --e_D--en--en(He'nan)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) enL
 9 . jian cha yu shi(ʹsv)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) ʹsv
 10 . dian zhong shi yu shi(ͱsv)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) ͱsv
 11 . li bu yuan wai lang(§~)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) §~
 12 . du guan yuan wai lang(x~)   0818𤸩M13~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) x~
 13 . shi yu shi(ͱsv)   0818𤸩M13~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) ͱsv
 14 . kao gong yuan wai lang(ҥ\~)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) ҥ\~
 15 . ji xian dian zhi xue shi(巵Ǥh)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) 巵Ǥh
 16 . ku bu lang zhong(w)   0820𤸩M15~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) w
 17 . zhi zhi gao()   0820𤸩M15~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393)
 18 . yu shi zhong cheng(sv)   0820𤸩M15~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) sv
 19 . hu bu shi lang(᳡ͭ)   0821y1~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) ᳡ͭ
 20 . tong zhong shu men xia ping zhang shi(PѪU)   0822y2~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) P
 21 . zhong shu shi lang(Ѩͭ)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) Ѩͭ
 22 . jun gong(p) --Np--_p(Qizhang Jun)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) _p
 23 . ji xian dian da xue shi(巵jǤh)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) 巵jǤh
 24 . jie du shi(`ר) Zx`(Wuchang Junjiedu) 0825_1~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) Zx`ר
 25 . bing bu shang shu(L|)   0830өM4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) L|
 26 . tong zhong shu men xia ping zhang shi(PѪU)   0830өM4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) P
 27 . jie du shi(`ר) --anD(Huainan Dao)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) an`ר
 28 . dong du liu shou(Fdu)   0837}2~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) Fdu
 29 . jie du shi(`ר) --snFD(Shannan dongdao) 0839}4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) snFD`ר
 30 . tai zi shao bao(Ӥl֫O)   0842|2~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) Ӥl֫O
 31 . tai zi shao shi(Ӥl֮v)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) Ӥl֮v
 32 . tai zi tai fu(Ӥlӳ)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) Ӥlӳ
 33 . dong du liu shou(Fdu)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) Fdu
 34 . zhou yuan wai zhang shi({~v) --nD--`{(Xun Zhou) 0844|4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) `{~v
 35 . zhou zhang shi({v) --nD--Ŧ{(Heng Zhou) 0846|     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) Ŧ{v
 36 . zhou zhang shi({v) --e_D--{(Ru Zhou) 0846|     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) {v
 37 . tai zi shao bao(Ӥl֫O)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) Ӥl֫O
 38 . tai zi shao shi(Ӥl֮v)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00393) Ӥl֮v
 39 . tai wei(ӱL)         𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:6370) ӱL
 40 . tai zi shao shi(Ӥl֮v)         𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:6370) Ӥl֮v
 41 . cheng xiang()         𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:6370)
 42 . kai guo gong(}ꤽ) --Np--_p(Qizhang Jun)       𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:6370) _p}ꤽ

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . poet֤H      
 2 . skilled at writingu      
 3 . office: chief councilor[_]      

# Kin Type Kin Name
 1 . TkBD3H Zhang Xifuiƴ_
 2 . ]SS Zhang DuiŪ
 3 . F Niu Youjian²
 4 . l; Ĥ@lS1 Niu Wei
 5 . lS2 Niu JuE
 6 . kBDH Miao Yin]
 7 . kBD1H Miao Yin]
 8 . kBDH Zhang Zhu(6)ix
 9 . GkBD2H Zhang Zhu(6)ix
 10 . |kBD4H Deng ShuH
 11 . ]SS Niu Qiao
 12 . ]SS Niu Zhi徴
 13 . lS Niu Cong
 14 . U Zhang Shii
 15 . WF Xin Mi
 16 . kBDH Deng ChangH
 17 . F Niu YouwenD
 18 . lS Niu Fengqian^

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Directly recruited (bi, zoubi, etc)@ Liu Zhongyinghr U   U   0838
 2 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Du Mu U   U   0838
 3 . Duets composed with۰۩M Xue Tao U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . niu seng ru ji        
 2 . ȩǿ xuan guai lu