Name Bai Juyiթ~
Person ID 0032227
Index Year 831
Gender k
Year of Birth 0772j7~
Year of Death 0846|6~
Age 75
b@l~ 0803s19~Ѭٮծѭ]R s19(803)^
Dynasty Tang
Alternate Names Wen(Posthumous Name문) ; Xiangshan jushis~h(Studio name, Style nameǦWBO) ; Zuiyin xianshengKu()
Choronym Taiyuanӭ
Notes Bo(1) Juyi [32227] QTW, 780.10b-13a. JTS, 166.4340-4358. mNHベースnOͨ~G772 - 846.
Ʈws NHѼƾڮw@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --eFD--ӭ--Ө(Taigu) Basic Affiliationye(򥻦a})          
 2 . --D--ئ{--Uи(Xiagui) alternate basic affiliationt@ye(򥻦a}) 001     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602)  
 3 . --e_D--en--en(He'nan) Burial Addressa 001 0846   𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:6682)  
 4 . --e_D--G{--sG(Xinzheng) Ancestral Addressy 001     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602)  
 5 . --eFD--ӭ--ӭ(Taiyuan) Ancestral Addressy 001     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602)  
 6 . --e_D--en--(Luoyang) Death Address 002 0846   𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:6682)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   Decree examination: cai shi jian mao ming yu ti yong ke||: ~ѭݭZά 0806 35   Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . zhou ci shi({v) --D--P{--(Fengyi) 0835djM9~   N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:135)  
 2 . zhou ci shi({v) --e_D--en(He'nan) 0830djM4~ 0833djM7~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:609)  
 3 . zhou ci shi({v) --nD--Ĭ{(Su Zhou) 0825_1~ 0826_2~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:1922)  
 4 . zhou ci shi({v) --nD--C{--lC(Yuhang) 0822y2~ 0824y4~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:1983)  
 5 . zhou ci shi({v) --snD--{--n(Nanbin) 0818𤸩M13~ 0820𤸩M15~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:2747)  
 6 . mi shu sheng xiao shu lang(Ѭٮծѭ)   0803s19~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) Ѭٮծѭ
 7 . xian wei(L) --D--ʥ--y(Zhouzhi)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) yڱL
 8 . han lin xue shi(LǤh)   0807𤸩M2~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) LǤh
 9 . zuo shi yi(B)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) B
 10 . han lin xue shi(LǤh)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) LǤh
 11 . fu hu cao can jun(戸参x) --D--ʥ(Jingzhao)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) ʥ??x
 12 . han lin xue shi(LǤh)     0811𤸩M6~   Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) LǤh
 13 . tai zi zuo zan shan dai fu(Ӥlٵj)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) Ӥlٵj
 14 . si ma(q) --nD--{(Jiang Zhou)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) {q
 15 . zhou ci shi({v) --snD--{(Zhong Zhou)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) {v
 16 . si men yuan wai lang(q~)   0820𤸩M15~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) |ѥq~
 17 . zhu ke lang zhong(Dȭ)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602)
 18 . zhi zhi gao()   0820𤸩M15~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602)
 19 . zhong shu she ren(Ѫ٤H)   0821y1~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) Ѫ٤H
 20 . zhou ci shi({v) --nD--C{(Hang Zhou) 0822y2~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) C{v
 21 . tai zi zuo shu zi fen si dong du(ӤlflqF)   0824y4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) ӤlflqF
 22 . zhou ci shi({v) --nD--Ĭ{(Su Zhou)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) Ĭ{v
 23 . mi shu jian(Ѻ)   0827өM1~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) Ѻ
 24 . xing bu shi lang(Dͭ)   0930djM2~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602)
 25 . tai zi bin ke fen si dong du(ӤlȤqF)   0829өM3~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) ӤlȤqF
 26 . fu yin() --e_D--en(He'nan)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) en
 27 . tai zi bin ke(Ӥl)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) Ӥl
 28 . tai zi shao fu(Ӥlֳ)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) Ӥlֳ
 29 . xing bu shang shu(D|)     0842|2~ PK   Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00602) D|
 30 . xing bu shang shu(D|)         𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:6682) D|ѭPK
 31 . you pu she(kg)         𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:6682) |ѥkg

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . buddhist monkH      
 2 . calligrapherѪka      
 3 . poet֤H      
 4 . man of culture (wenren)H      
 5 . skilled at writingu      
 6 . civil office[x̡G]      

# Kin Type Kin Name
 1 . FF Bai Huang
 2 . F Bai Jigengթu
 3 . qS;SFBS Bai MinzhongձӤ
 4 . B- Bai Xingjianզ²
 5 . ÿA Huangfu ShuӨj
 6 . kD Bai Jinluanժq
 7 . lS Bai Jingshouմ

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Li Shangyin U   U   0831
 2 . Epitaph written forY@ӻx Yuan Zhen U   U   0831
 3 . Epitaph written forY@ӻx Zheng TaijunGӰp U   U   0831
 4 . Epitaph written forY@ӻx Huangfu YongӨj` U   U   0831
 5 . Literary style followed by孷YҮĪk Li Zongyiv U   U    
 6 . Duets composed with۰۩M Guan Panpan߬ U   U    
 7 . Duets composed with۰۩M Xue Tao U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . դy Bo Shi Changqingji   846 772-846  
 2 . Eѷ| Luozhong jiulao hui   846 772-846  
 3 . դդ BoKong liutie   846 772-846  
 4 . դ󤻩 Bo Shi liutie shilei ji   846 772-846  
 5 . T{۩M san zhou chang he ji        
 6 . M yuan he zhi ce        
 7 . ~M yuan bai ji he ji        
 8 . Kq眞 ba jian tong zhen yi        
 9 . Bհ۩M liu bai chang he ji        
 10 . դgv bai shi jing shi shi lei