Name Yuan Zhen
Person ID 0032248
Index Year 831
Gender k
Year of Birth 0779j14~
Year of Death 0831өM5~
Age 53
b@l~ 0809𤸩M4~ʹsv]R M4(809)^
b@צ~ 0830өM4~Zx`רϡ]R jM4^
Dynasty Tang
Alternate Names Yuan JiuE(Birth-order name) ; Yuan caizi~l()
ye Luoyang
Choronym Tobaݶ[
Notes Yuan(2) Zhen(6) [32248] Zaixiang under Muzong. JTS, 66.4327-4329. XTS, 74B.14b. QTW, 629.13a-16b. mNHベースnOͨ~G779 - 831.
Ʈws NHѼƾڮw@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --e_D--en--(Luoyang) Basic Affiliationye(򥻦a})          
 2 . []([Unknown]) Ancestral Addressy 001     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290)  
 3 . --D--ʥ--w(Xianyang) Burial Addressa 001 0832   𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:145859)  
 4 . --nD--k{(E Zhou) Death Address 002 0831   𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:145859)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   Decree examination: cai shi jian mao ming yu ti yong ke||: ~ѭݭZά 0809 31   Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . zhou ci shi({v) --D--P{--(Fengyi) 0822y2~ 0823y3~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:132)  
 2 . zhou ci shi({v) --nD--V{--|](Kuaiji) 0823y3~ 0829djM3~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:2010)  
 3 . zhou ci shi({v) --nD--k{--L(Jiangxia) 0830djM4~ 0831djM5~ N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:2386)  
 4 . zhou ci shi({v) --snD--q{--qt(Tongchuan) 0818𤸩M13~   N vҥsTang Ci Shi Kao Quan Bian (:2848)  
 5 . mi shu sheng xiao shu lang(Ѭٮծѭ)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290) Ѭٮծѭ
 6 . zuo shi yi(B)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290) B
 7 . xian wei(L) --e_D--en--en(He'nan)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290) enL
 8 . jian cha yu shi(ʹsv)   0809𤸩M4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290) ʹsv
 9 . luo yang yu shi tai(mvO)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290) ȬFO
 10 . fu shi cao can jun(hѭx) --snD--(Jiangling)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290) hѭx
 11 . si ma(q) --snD--q{(Tong Zhou) 0815𤸩M10~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290) q{q
 12 . zhou ci shi({v) --enD--~{(Guo Zhou)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290) ~{v
 13 . shan bu yuan wai lang(~)   0819𤸩M14~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290) ~
 14 . ci bu lang zhong()   0820𤸩M15~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290)
 15 . zhi zhi gao()         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290)
 16 . zhong shu she ren(Ѫ٤H)   0821y1~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290) Ѫ٤H
 17 . han lin cheng zhi xue shi(LӦǤh)   0821y1~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290) LӦǤh
 18 . gong bu shi lang(uͭ)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290)
 19 . zai xiang(_)   0822y2~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290)
 20 . zhou ci shi({v) --D--P{(Tong Zhou)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290) P{v
 21 . zhou ci shi({v) --nD--V{(Yue Zhou) 0823y3~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290) V{v
 22 . guan cha shi([) --N`(aϥ)--FD(Zhejiang dongdao)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290) F[
 23 . shang shu zuo cheng xiang(|ѥ)   0829өM3~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290)
 24 . jie du shi(`ר) Zx`(Wuchang Junjiedu) 0830өM4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers00290) Zx`ר
 25 . hu bu shang shu(᳡|)         𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:145859) ᳡|
 26 . jie du shi(`ר)         𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:145859) Zx`ר
 27 . you pu she(kg)         𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:145859) |ѥkg
 28 . yu shi dai fu(svj)         𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:145859) svj
 29 . zhou ci shi({v) --nD--k{(E Zhou)       𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:145859) k{v

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . calligrapherѪka      
 2 . poet֤H      
 3 . man of culture (wenren)H      
 4 . skilled at writingu      
 5 . office: chief councilor[_]      

# Kin Type Kin Name
 1 . lS Yuan DaohuD@
 2 . WF Wei XiaqingL
 3 . dlW Pei ShupQ
 4 . jfP(female) Cui YingyingZaa
 5 . dlW Wei CongO

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Bai Juyiթ~ U   U   0831
 2 . Epitaph written forY@ӻx Du Fuj U   U   0831
 3 . Epitaph written forY@ӻx Yuan Ju(2) U   U   0831
 4 . Epitaph written forY@ӻx Cui LengZ U   U   0831
 5 . Epitaph written forY@ӻx Pei Yip U   U   0831
 6 . Duets composed with۰۩M Xue Tao U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . y Yuan Shi Changqing ji   831 779-831  
 2 . M yuan he zhi ce        
 3 . ~M yuan bai ji he ji        
 4 . Ҷ yuan zhen ji        
 5 . p() xiao ji (Yuan Zhen)        
 6 . lei ji        
 7 . aa ying ying chuan