Name Li KanЫ
Person ID 0033488
Index Year 1304
Gender k
Age 76
b@l~ 1282ܤ19~ܤ10E~־E٭~
b@צ~ 1312Ӽy1~Ӽy~JO|
Dynasty Yuan
Alternate Names XizhaiN(Studio name, Style nameǦWBO) ; Zhongbin(Courtesy namer)
Choronym [Unknown]iԡj
Notes Li(2) Kan(4) [33488] CHECK funerary inscription. WDY, 1, pp. 473-4.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --Ѭ--j--{(Wanping) Basic Affiliationye(򥻦a})       HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:2887)  
 2 . --en椤Ѭ--{(Yangzhou Lu) Moved toEa 001     HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:2887)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   military merit: organizing a militia and other meritsx\ɩx 0000     HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:2887)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . xing zhong shu sheng yuan wai lang(椤Ѭ٭~) --椤Ѭ(Liangzhe xingzhongshusheng) 1282ܤ19~     HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:2887) ܤ10E~־E٭~
 2 . xing zhong shu sheng yuan wai lang(椤Ѭ٭~) --a椤Ѭ(Jianghuai xingzhongshusheng)       HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:2887) 樂a
 3 . du gong de shi si jing li(\wϥqg)         HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:2887) J\wϥqg
 4 . du gong de shi si jing li(\wϥqg)         HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:2887) J\wϥqg
 5 . lu tong zhi(P) --椤Ѭ--ſ(Jiaxing Lu)       HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:2887) ¹ſP
 6 . lu tong zhi(P) --椤Ѭ--ظ{(Wuzhou Lu)       HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:2887) Eظ{
 7 . zhu lu zong guan fu zong guan(Ѹ`ީ`) --椤Ѭ--`{(Changzhou Lu)       HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:2887) `{`
 8 . li bu shang shu(O|)   1312Ӽy1~     HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:2887) Ӽy~JO|
 9 . ji xian da xue shi(jǤh)         HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:2887) WjǤh

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . civil office[x̡G]      
 2 . painterea      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Li Jushi~
 2 . lS Li Shixingh
 3 . lS2 Li Shichangh
 4 . kD1 Li ShiguihQ
 5 . GkD2 Li ShirouhX

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Mou Yinglongs U   U    
 2 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Ke Qian_ U   U    
 3 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Su TianjueĬ U   U   1304
 4 . Duets composed with۰۩M Hu Zhu(2)JU U   U    
 5 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Song Lian U   U    
 6 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Yu Ji(2) U   U    
 7 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Zhao Mengfusf U   U    
 8 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Cheng Jufu{d U   U    
 9 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Liu JiB U   U    
 10 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Wu ShidaodvD U   U    
 11 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Liu Guanhe U   U    
 12 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Dai Biaoyuan U   U    
 13 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Zhang Yu(15)iB U   U    
 14 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Wang Feng(3){ U   U    
 15 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Shi Daxinj` U   U    
 16 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Hu Zhu(2)JU U   U    
 17 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Gong Kui^ U   U    
 18 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Shen MenglinH U   U    
 19 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Wang Mian(2) U   U    
 20 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Pu DaoyuanZD U   U    
 21 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Yuan Mingshan U   U    
 22 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Shi Ying^ U   U    
 23 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Wu Yan^l U   U    
 24 . Departure note received from{OoYҧ@ب(eO֡B) Yang Zai(2) U   U   1304
 25 . Departure note received from{OoYҧ@ب(eO֡B) Zhang BochuniBE U   U   1304
 26 . Lamentation prayer written bysYҧ@ Deng WenyuanH U   U    
 27 . Funerary stele written byDOYҧ@ Su TianjueĬ U   U    
 28 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Dai Liang} U   U    
 29 . Received literary composition as gift fromYظ֡B Yuan Jue(2)K U   U    
 30 . Received literary composition as gift fromYظ֡B Wu ShidaodvD U   U    
 31 . Received literary composition as gift fromYظ֡B Dai Biaoyuan U   U    
 32 . Received literary composition as gift fromYظ֡B Shi Ying^ U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . иԿ Zhupu xianglu   1320 1245-1320