Name Yan YuanC
Person ID 0033515
Index Year 1694
Gender k
Year of Birth 1635R8~
Year of Death 1704Md43~
Age 70
Dynasty MQing
Alternate Names Yizhi(Courtesy namer) ; Yuaner() ; YuanerYuaner() ; Zhubangliang}()
Choronym [Unknown]iԡj
Notes Yan(3) Yuan [33515] CHECK other biographical sources cited in Lidai renwu niali tongpu as well as a recheck of Li Gong, Yan Xizhai xiansheng nianpu. mMNHͨ~nwͨ~R8~~d43~C iѦҡmMNHͨ~n#24515.j
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . M----Ow--(Li Xian) Basic Affiliationye(򥻦a})       HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9460)  
 2 . M----Ow--(Li Xian) Moved toEa          
 3 . M----Ow--ճ(Boye) Former Addressea       MNHͨ~Qing dai ren wu sheng zu nian biao (:24515)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   county school studentǥͭ 1653     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9460)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . literatihH      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Yan ChangC

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Nianpu composed by~ХYҧ@ Li Gong U   U   1694

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . CNͨ Yanxi zhai xiansheng yanxing lu   1911 Qing  
 2 . ߻Ol Xizhai ji yu   1704 1635-1704  
 3 . sʽs Cunxing bian   1704 1635-1704  
 4 . sǽs Cunxue bian   1704 1635-1704  
 5 . sHs Cunren bian   1704 1635-1704  
 6 . g~:| Huan mi tu        
 7 . |ѥ~: Si shu zheng wu        
 8 . sʽg:G Cun xing pian        
 9 . ly:@ Zhu zi yu lei ping        
 10 . D:@ Wang dao lun        
 11 . §r: Li wen shou chao        
 12 . NOl:Q Xi zhai ji yu        
 13 . P:G Pi yi lu        
 14 . Cyn Yan li yu yao        
 15 . C Yan li yi shu