Name Gu YanwuUZ
Person ID 0034252
Index Year 1672
Gender k
Year of Birth 1613U41~
Year of Death 1682Md21~
Age 70
Dynasty MQing
Alternate Names NingrenH(Courtesy namer) ; Tao(Alternate Personal Name, Previously Used NameOWBΦW) ; TinglinFL(Studio name, Style nameǦWBO) ; Tinglin xianshengFL() ; ZhongqingM(Courtesy namer)
ye KunshanXs
Choronym Wujundp
Notes Gu(3) Yanwu [34252] Ancestry in Zhang Mu, Gu, nianpu, 1.1-4. See appendix (fu) for other biographical sources as well as complete text of nianpu. CHECK nianpu for more affinal and agnatic kin. Yan Guangmin, XSK, pp. 169-70. mMNHͨ~nwͨ~U41~~d21~C iѦҡmMNHͨ~n#18543.j
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . M--Ĭ--Ĭ{--Xs(Kunshan) Basic Affiliationye(򥻦a})       HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:8622)  
 2 . --duq--Ĭ{--Xs(Kunshan) Basic Affiliationye(򥻦a}) 001     HǰOƯMing ren zhuan ji zi liao suo yinIndex to Ming Biographical Materials (:9798)  
 3 . --訵--襬Fq--w--ئ{--س(Huayin) Moved toEa 001     HǰOƯMing ren zhuan ji zi liao suo yinIndex to Ming Biographical Materials (:9798)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   xiucai (before the Song)||: q~(ΥHe) 1626     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:8622)  
 2 .   Imperial Academy student: by purchaseʥ: Һ 1643     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:8622)  
 3 .   Decree examination: recommended for/summoned to||: |ζ@ 1678     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:8622)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . astronomerѤǮa]PHa^      
 2 . literatihH      
 3 . student[ѥ]   1626  
 4 . refused officeڵXK      
 5 . eruditeվǤH      
 6 . scholar of textual research (kaoju learning)ҾھǮa      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Gu TongyingUP
 2 . q;BFB Gu TongjiUPN
 3 . F* Gu TongjiUPN

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Quan Zuwang U   U   1672
 2 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Cheng Xianjia{ U   U    
 3 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Sun Yiyan]稥 U   U    
 4 . Nianpu composed by~ХYҧ@ Wu YingkuidM U   U    
 5 . Funerary stele written byDOYҧ@ Quan Zuwang U   U    
 6 . Tomb stone postface byӪ[Yҧ@ Song Xiangfeng U   U    
 7 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Qian Zuozhengx U   U    
 8 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Qian YijiN U   U    
 9 . Received literary composition as gift fromYظ֡B Xue Lianggui}Q U   U    
 10 . preface to literary works was written by֤ǥYҧ@ Zhu JianҶ U   U    
 11 . preface to literary works was written by֤ǥYҧ@ Zhang XingjianiPų U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . ۤrO Jinshi wenzi ji   1682 1613-1682  
 2 . ʪFҥj Jingdong kaogu lu   1681 1613-1682  
 3 . sFҥj Shandong kaogu lu   1681 1613-1682  
 4 . Zhuegu   1681 1613-1682  
 5 . ۸g Shijing kao   1681 1613-1682  
 6 . FL嶰 Tinglin wenji   1672 1613-1682  
 7 . Eg~r:@ Jiu jing wu zi        
 8 . GQ@v~ Er shi yi shi nian biao        
 9 . gP:T Wu jing tong yi        
 10 . FLQ Ting lin shi zhong        
 11 . FL嶰ֶ Ting lin wen ji shi ji        
 12 . FL滙 Ting lin yi shu hui ji        
 13 . ӤH檬 Xian bi wang shuo ren xing zhuang        
 14 . j:G Gu yin biao        
 15 . :GQ Tang yun zheng        
 16 . ѤUpQf:@ʤGQ Tian xia jun guo li bing shu        
 17 . ǧѸɥ:T Zuo zhuan du jie bu zheng        
 18 . w{:Q De zhou        
 19 . Ϥ:@ Jiu wen ge lun        
 20 . 骾 Ri zhi lu        
 21 . sO:G Chang ping shan shui ji        
 22 . u:@ Ming ji shi lu        
 23 . :T Yi yin        
 24 . NҤvʰO:GQ Li dai di wang zhai jing ji        
 25 . Dj:@ Qiu gu lu        
 26 . 祭G{aWO Ying ping er zhou di ming ji        
 27 . twӫҥ:G Sheng an huang di ben ji        
 28 . tw Sheng an ji shi        
 29 . F:@ Zhao yu zhi        
 30 . ݤH:T Gu zhong sui bi        
 31 . sĴݽZ:T Jiang shan yong can gao        
 32 . ֤嶰(UZ) Shi wen ji (Gu Yanwu)        
 33 . ֥:Q Shi ben yin        
 34 . ԤQ Jue gu shi shi        
 35 . :T Yin lun        
 36 . ɥ:@ Yun bu zheng        
 37 . UШt:@ Gu shi pu xi kao        
 38 . Uֺ`:QC Gu shi jian zhu