Name Zhang XuechengǸ
Person ID 0065634
Index Year 1797
Gender k
Year of Birth 1738M3~
Year of Death 1801Mży6~
Age 64
Dynasty MQing
Alternate Names ShizhaiN(Courtesy namer) ; Zhang Wenxiao斅(Alternate Personal Name, Previously Used NameOWBΦW)
ye Kuaiji|]
Choronym [Unknown]iԡj
Notes mMNHͨ~nwͨ~3~~ży7~C iѦҡmMNHͨ~n#21667.j
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . M----п--|](Kuaiji) Basic Affiliationye(򥻦a}) 001     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9072)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: juren (prefect/provincial graduates)|: m^|H 1777     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9072)  
 2 .   Imperial Academy student: generalʥ(Ţ) 0000     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9072)  
 3 .   examination: jinshi (regular)|: Wih 1778     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9072)  
 4 .   honorable failure in the provincial examsƨ 1768     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9072)  

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Knew Qian Daxinj U   U    
 2 . Biographer ofY@ Xu Xueshi}Ǹ U   U    
 3 . Biographer ofY@ Gu TianxiUѿ U   U    
 4 . Biographer ofY@ Li Shizhenɬ U   U    
 5 . Biographer ofY@ Ouyang DongfengڶF U   U    
 6 . Biographer ofY@ Qu Jiusi£E U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . ~(Ǹ):QK Wai ji (Zhang Xuecheng)        
 2 . :Q@ Zhang shi yi shu        
 3 . Af箚O Yi mao bing chen zha ji        
 4 . { Bo zhou zhi        
 5 . HT:@ Xin zhi        
 6 . קӤQij Xiu zhi shi yi        
 7 . vy Shi ji kao        
 8 . M{ He zhou zhi        
 9 . Ѫ:GQ| Tian men xian zhi        
 10 . :@ Fu xue        
 11 . N嶰 Shi zhai wen ji        
 12 . vqq:K Wen shi tong yi        
 13 . vqqɽs:@ Wen shi tong yi bu bian        
 14 . Ӳ:G Fang zhi lüe li        
 15 . 讐qq:T Xiao chou tong yi        
 16 . òM Yong qing xian zhi        
 17 . _qӥZ:@ Hu bei tong zhi wei cheng gao        
 18 . _q˦sZ:| Hu bei tong zhi jian cun gao        
 19 . _qӽZ Hu bei tong zhi gao        
 20 . 嶰:K Zhang shi wen ji        
 21 . Ѥs:TQ Zhang shi yi shu nei bian        
 22 . ~gn: Ji nian jing wei kao        
 23 . \H Yue shu sui bi        
 24 . éwe(Ǹ) Yong ding he zhi (Zhang Xuecheng)        
 25 . Ѥ嶰:K Zhang shi yi shu wen ji: ba juan   1777 M