Name Wei ZhiQ徴
Person ID 0095096
Index Year 639
Gender k
Year of Death 0643s[17~
Age 64
b@l~ 0626Zw9~ijjҡ]R өvY^
b@צ~ 0633s[7~Gꤽ]R s[7(633)^
Dynasty Tang
Alternate Names Wenzhens(Posthumous Name문) ; XuanchengȦ(Courtesy namer)
ye Guantao]
Choronym [Unknown]iԡj
Notes mNHベースnOͨ~G580 - 643.
Ʈws NHѼƾڮw@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --e_D--Q{--](Guantao) Basic Affiliationye(򥻦a}) 001     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . mi shu cheng(ѥ)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748) ѥ
 2 . qi ju she ren(_~٤H)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748) _~٤H
 3 . tai zi xi ma(Ӥl~)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748) ~
 4 . jian yi dai fu(ijj)   0626Zw9~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748) ijj
 5 . shang shu you cheng xiang(|ѥk)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748) |ѥk
 6 . mi shu jian(Ѻ)   0629s[3~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748) Ѻ
 7 . zai xiang(_)   0629s[3~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748) ѹw¬F
 8 . shi zhong(ͤ)   0633s[7~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748) ͤ
 9 . zuo guang lu dai fu(Sj)   0633s[7~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748) Sj
 10 . guo gong(ꤽ)   0633s[7~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748) Gꤽ
 11 . te jin(Si)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748) Si
 12 . zhi men xia sheng shi(U٨)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748)
 13 . tai zi tai shi(ӤlӮv)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748) ӤlӮv
 14 . si kong(q)       l   Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748) q
 15 . du du() --e_D--ۦ{(Xiang Zhou)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers03748) ۦ{

# Kin Type Kin Name
 1 . ]SS Xue Ji^
 2 . ]SS Wei MoQ謩

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . Sui Shu   617 Sui  
 2 . CkDz lie nv zhuan lve        
 3 . 嶰(Q徴) wen ji (Wei Zhi)        
 4 . ɰȵ shi wu ce        
 5 . liang shu        
 6 . §O ci li ji        
 7 . xiang rui lu        
 8 . sѪvn qun shu zhi yao        
 9 . ۥjѫJc zi gu zhu hou wang shan e lu        
 10 . Ϩ jian shi        
 11 . chen shu        
 12 . qi shu