Name Li Zhan
Person ID 0189266
Index Year 826
Gender k
Age 18
Dynasty Tang
Choronym [Unknown]iԡj
Ʈws

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . huang di(ӫ)         𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:152345) qv; ͪZL]ӫ

# Kin Type Kin Name
 1 . F Li Heng
 2 . lS Li Pu
 3 . lS Li Xiufu_
 4 . lS Li Zhizhong
 5 . lS Li Yanyang
 6 . lS Li Chengmei